English

פריט 99:

ובלכתך בדרך! גמרא מסכת חגיגה, פורמט כיס, אמשטרדם תק"ד, עמה למד והגה מסעות ודרכיו - הרה"ק רבי דוד מקאצק

מחיר פתיחה: $3,000

הערכת מחיר: $8,000 - $10,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

כרך גמרא מהדורת כיס, מסכת חגיגה, דפוס פרופס באמשטרדם תק"ד. עותק הרה"ק בוצינא קדישא רבי דוד מקאצק בן הרה"ק מקאצק 'השרף' ובניו אחריו. 

כרך הגמרא מסכת חגיגה עמה הגה ולמד, במיוחד בדרכי נדודים ובמסעותיו, הרה"ק מופת ישראל רבי דוד מקאצק, בנו ממשיך דרכו בקודש בעיר קאצק של השרף מקאצק. 

בדף הפורזאץ האחורי רישום בעלות 'שייך להרב השלם חרוץ ושנון, ספרא רבה וסתרי תורה, בנן של קדושים כש"ת מו"ה דוד מארגינשטערין'

חתימות וחותמי בעלות נוספים: הרה"ק 'יחיאל מאיר בהרב הקדוש שליט"א מפראגא' הוא הרה"ק רבי יחיאל מאיר בן הרה"ק רבי צבי הירש מלומאז' בנו של הרה"ק רבי דוד מקאצק. 

רישומי בעלות נוסיפם 'נתן ארליך' ואחרים.

הרב הקדוש רבי דוד מקאצק [תקס"ט-תרל"ג] בכור בני הרה"ק השרף מקאצק. עוד הסתופף בצל הצדיקים בדור הקודם והיה תלמיד מובהק להרה"ק רבי שמחה בונים מפרשיסחא ולאביו הגדול. רבים מחסידי אביו החלו להסתופף בצילו אחר פטירת השרף. בנו הרה"ק רבי צבי הירש, נעשה לימים לחתנו של רבי שלמה דוד מראדזימין. שושלות פילוב, סוקולוב, לומאז' הן השושלות שיצאו מבית קאצק. 

הרב הקדוש רבי יחיאל מאיר מקאצק – לומאז', בהרה"ק המפורסם רבי צבי הירש מלאמאז' בהרה"ק רבי דוד מקאצק בן השרף הקדוש. איש פלאי ומיוחד, חצרו בבני ברק משכה עובדי השם שביקשו לראות דמות של רבי וצדיק מדורות קודמים. אמת הייתה נר לרגליו כפי שחונך מבית אבותיו ולמעלה בקודש. 

[1] נה דף. מהדורת כיס. רישומים שונים. בלאי ופגעים קלים. כריכת עור מפוארת חדשה. מצב טוב. 

מידות: 19 CM