English

תפארת נשגבים, מנחם אב תשפ"ג

Days

Hrs

Min

Sec

תצוגה:

פריט 52:
כתב-יד, העתקה חלקית מספר "מגלה עמוקות" – שנות הת"ק – כתיבה אשכנזית
כתב-יד, העתקה חלקית מספר "מגלה עמוקות" – שנות הת"ק – כתיבה אשכנזית כתב-יד, העתקה חלקית מספר "מגלה עמוקות" – שנות הת"ק – כתיבה אשכנזית

מחיר פתיחה:

200

פריט 53:
קונטרס בכתב יד! שו"ת מרבי ישראל פוזנא מסטראדוב, מגדולי רבני חב"ד - לא נדפס
קונטרס בכתב יד! שו"ת מרבי ישראל פוזנא מסטראדוב, מגדולי רבני חב"ד - לא נדפס כתב-יד, קונטרס שו"ת בסוגיות הלכתיות שונות מאת רבי ישראל פוזנא מסטראדוב, מחשובי רבני חב"ד, עם רבני רייסין, משנות התק"צ – העתקה בכתיבה נאה - ירושלים שנת תרס"ו – חלקים גדולים מהשו"ת לא נדפסו

מחיר פתיחה:

100

פריט 54:
כתב יד גדול בחידושי אגדה על התורה. צעהלים תרמ"ה
כתב יד גדול בחידושי אגדה על התורה. צעהלים תרמ"ה כתב-יד, 11 עמודים חידושי אגדה על פרשיות התורה – צעהלים תרמ"ה

מחיר פתיחה:

200

פריט 55:
קרוב ל200 עמודים, חיבור שלם שלא נדפס על בבא קמא ובבא מציעא. מאחד מגדולי פולין. תר"מ והלאה.
קרוב ל200 עמודים, חיבור שלם שלא נדפס על בבא קמא ובבא מציעא. מאחד מגדולי פולין. תר"מ והלאה. חיבור לא נודע למי! מגדולי התורה מחסידי פולין בתקופת חיי האבני נזר והשפת אמת כתב-יד, חיבור שלם על מסכתות בבא קמא ובבא מציעא – [פולין ?] לאחר תר"מ – כתיבה אשכנזית

מחיר פתיחה:

500

פריט 56:
כתב-יד, קונטרס חידושי אגדה. הונגריה, תרמ"א
כתב-יד, קונטרס חידושי אגדה. הונגריה, תרמ"א כתב-יד, קונטרס חידושי אגדה – עם חידוש בשם מהר"י אסאד – תרמ"א – כתיבה אשכנזית

מחיר פתיחה:

100

פריט 57:
מסכת מגילה – דעסויא, תק"ב – חתימה ורישומים
מסכת מגילה – דעסויא, תק"ב – חתימה ורישומים .מסכת מגילה – דעסויא, תק"ב – חתימה ורישומים

מחיר פתיחה:

100

פריט 58:
חק יעקב על שלחן ערוך הלכות פסח ברונא תקכ"ד
חק יעקב על שלחן ערוך הלכות פסח ברונא תקכ"ד ספר חק יעקב על שלחן ערוך הלכות פסח, מאת רבי יעקב ריישר אב"ד מיץ – ברונא תקכ"ד – חתימות עתיקות

מחיר פתיחה:

100

פריט 59:
משפטי שבועות לרב האי גאון. המבורג תקמ"ב
משפטי שבועות לרב האי גאון. המבורג תקמ"ב ספר משפטי שבועות ודיני מקח וממכר לרבינו האי גאון – המבורג תקמ"ב – חתימות עתיקות

מחיר פתיחה:

120

פריט 60:
חידושי הרשב"א, מסכת שבועות – פראג תקס"ח
חידושי הרשב"א, מסכת שבועות – פראג תקס"ח ספר חידושי הרשב"א על מסכת שבועות – פראג תקס"ח – חתימות ורישומים

מחיר פתיחה:

100

פריט 61:
עותק מיוחס: מקור חיים וקהלת יעקב - ספרי הרב מליסא – זולקווא/יוזעפאף תקצ"ז
עותק מיוחס: מקור חיים וקהלת יעקב - ספרי הרב מליסא – זולקווא/יוזעפאף תקצ"ז ספר מקור חיים על הלכות פסח מאת הרב מליסא – זולקווא תקצ"ז - כרוך עם: ספרו קהלת יעקב על אבן העזר והלכות יום טוב – יוזעפאף תקצ"ז – העותק של הגאון רבי אבא מרקיל שלמה הכהן אב"ד סארנאק, מחבר שו"ת "יד שלמה"

מחיר פתיחה:

150

פריט 62:
טיב גיטין ויד אפרים - מהגרא"ז מרגליות
טיב גיטין ויד אפרים - מהגרא"ז מרגליות ספר "טיב גיטין" ו"יד אפרים" על שמות בגיטין מאת הגאון רבי אפרים זלמן מרגליות – סדילקוב, לאחר תקפ"ג – חתימות ורישומים

מחיר פתיחה:

100

פריט 63:
מסכת ברכות ומשניות סדר זרעים. זולצבאך, תקכ"ו
מסכת ברכות ומשניות סדר זרעים. זולצבאך, תקכ"ו מסכת ברכות מן תלמוד בבלי ומשניות סדר זרעים. זולצבאך, תקכ"ו [1766].

מחיר פתיחה:

100

פריט 64:
מסכתות גיטין נדרים נזיר סוטה -דפוס זולצבאך תק"כ עם הגהות בני ישיבת פיורדא
מסכתות גיטין נדרים נזיר סוטה -דפוס זולצבאך תק"כ עם הגהות בני ישיבת פיורדא מסכתות גיטין נדרים נזיר סוטה - זולצבאך תק"כ – הגהות, חתימות ורישומים מפיורדא שנות התק"מ-תק"נ

מחיר פתיחה:

150

פריט 65:
מסכת נדה ומשניות סדר טהרות – זולצבאך תקכ"ז
מסכת נדה ומשניות סדר טהרות – זולצבאך תקכ"ז מסכת נדה ומשניות סדר טהרות – זולצבאך תקכ"ז – חתימות ורישומים עתיקים

מחיר פתיחה:

100

פריט 66:
בית מנחם, מהדורה ראשונה. קראטאשין, תקצ"ד
בית מנחם, מהדורה ראשונה. קראטאשין, תקצ"ד בית מנחם, מאת רבי מרדכי מיכאל יפה, אב"ד זדון ושמיגעל. דפוס דוב בער מאנאש, קראטאשין, תקצ"ד [1834]. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

100

פריט 67:
באר יעקב, על ד' חלקי שו"ע. מהדורה ראשונה. פיורדא תקכ"ז.
באר יעקב, על ד' חלקי שו"ע. מהדורה ראשונה. פיורדא תקכ"ז. באר יעקב, חידושים על ארבעת חלקי השו"ע ועל כללות הסוגיות, מאת רבי יאקב ברלין. דפוס יוסף פעטשויא ובנו מענדל בער, פיורדא, תקכ"ז [1767]. מהדורה ראשונה. העותק של הגאון רבי יחיאל מיכל גאלדשלאק.

מחיר פתיחה:

100

פריט 68:
שו"ת מהר"ם אלשיך – ברלין תק"ל – העותק של הגה"ק רבי חיים יעקב נפתלי זילברברג...
שו"ת מהר"ם אלשיך – ברלין תק"ל – העותק של הגה"ק רבי חיים יעקב נפתלי זילברברג... שו"ת מהר"ם אלשיך – ברלין תק"ל – העותק של הגה"ק רבי חיים יעקב נפתלי זילברברג מווארשא

מחיר פתיחה:

300

פריט 69:
בינה לעתים, הלכות יום טוב. מהדורה ראשונה, וינה תקנ"ז.
בינה לעתים, הלכות יום טוב. מהדורה ראשונה, וינה תקנ"ז. ספר בינה לעתים על רמב"ם הלכות יום טוב, מאת רבי יהונתן אייבשיץ – וינה תקנ"ז – מהדורה ראשונה – חתימות משנות הת"ק בדף השער

מחיר פתיחה:

100

פריט 70:
תורת יקותיאל, ברלין תקל"ב. מהדורה ראשונה. עותק האמרי בינה
תורת יקותיאל, ברלין תקל"ב. מהדורה ראשונה. עותק האמרי בינה ספר תורת יקותיאל – ברלין תקל"ב – מהדורה ראשונה – העותק של רבני קויל, הגאונים רבי מאיר אויערבאך, בעל "אמרי בינה", ורבי אביגדור יהודה ליביש הלוי לווינטל אב"ד קויל ובלאשקע

מחיר פתיחה:

300

פריט 71:
עותק מיוחס לאחד מגאוני ליטא! זכרון משה, מהדו"ר, אמשטרדם תקכ"ה
עותק מיוחס לאחד מגאוני ליטא! זכרון משה, מהדו"ר, אמשטרדם תקכ"ה ספר זכרון משה, דרושים מאת רבי משה דעסוי – אמשטרדם תקכ"ה – מהדורה ראשונה – העותק של הגאון המפורסם רבי אברהם חריף אב"ד פיקעלין (פלך קובנא)

מחיר פתיחה:

250

פריט 72:
חידושי הר"ן עם רבי עקיבא איגר. מהדורה ראשונה, דיהרנפורט, תקפ"ג
חידושי הר"ן עם רבי עקיבא איגר. מהדורה ראשונה, דיהרנפורט, תקפ"ג ספר חידושי הר"ן על מסכת בבא מציעא, שנדפסו בסופו חידושי רבי עקיבא איגר – מהדורה ראשונה של חידושי הר"ן על בבא מציעא, וראשית ביכוריו של חידושי רעק"א שנדפסו בחייו – חתימות ורישומים

מחיר פתיחה:

200

פריט 73:
מים עמוקים. ברלין, תקל"ח [1778]. עותק רבני מיוחס.
מים עמוקים. ברלין, תקל"ח [1778]. עותק רבני מיוחס. מים עמוקים. ברלין, תקל"ח [1778]. עותק מיוחס.

מחיר פתיחה:

150

פריט 74:
גט פשוט מאת מהר"ם חביב – סדילקוב תקצ"ד עותק אב"ד קאסוב
גט פשוט מאת מהר"ם חביב – סדילקוב תקצ"ד עותק אב"ד קאסוב ספר גט פשוט מאת מהר"ם חביב – סדילקוב תקצ"ד – רישומי בעלות של אב"ד קוסוב

מחיר פתיחה:

200

פריט 75:
מנחת עני. מהדו"ר. וינה תרי"ז. עותק רבני חשוב ומיוחס.
מנחת עני. מהדו"ר. וינה תרי"ז. עותק רבני חשוב ומיוחס. מנחת עני, עם שמן כתית למנחה, מאת רב ישכר [סימנדל]. וינה, 1857. מהדורה ראשונה. עותק מיוחס.

מחיר פתיחה:

200

פריט 76:
חידושי הריטב"א תענית ומו"ק. פראג תקע"ב עותק מיוחס של רבי מרדכי פישל סופר אבי המחנה חיים
חידושי הריטב"א תענית ומו"ק. פראג תקע"ב עותק מיוחס של רבי מרדכי פישל סופר אבי המחנה חיים ספר חדושי הריטב"א על מסכתות תענית ומועד קטן – פראג, תקע"ב – העותק של הגה"צ רבי מרדכי פישל סופר, מגדולי תלמידי ה"חתם סופר"

מחיר פתיחה:

250

פריט 77:
ספר צרור החיים מאת רבי שמואל שמעלקא קליין אב"ד סעליש – מונקאטש תרל"ו – העותק...
ספר צרור החיים מאת רבי שמואל שמעלקא קליין אב"ד סעליש – מונקאטש תרל"ו – העותק... ספר צרור החיים מאת רבי שמואל שמעלקא קליין אב"ד סעליש – מונקאטש תרל"ו – העותק של נכדו רבי שמואל שמעלקא קליין אב"ד עלעשד

מחיר פתיחה:

200

פריט 78:
שו"ת דרך יבחר, עותק הגה"ק משאמלוי, שקיבלו מהגאון המחבר
שו"ת דרך יבחר, עותק הגה"ק משאמלוי, שקיבלו מהגאון המחבר 'קבלתי ספר זה מהה"ג דק' הידאלמאש' ספר תשובות וחידושי תורה 'דרך יבחר', מאת הגאון הצדיק רבי חיים בצלאל פאנעט מטאשנאד בן הגה"ק המראה יחזקאל מדעעש. מונקאטש תרנ"ד, 1894. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 79:
בכורי יעקב, מהערוך לנר. מהדו"ר. עותק שניתן מהמחבר לתלמידו
בכורי יעקב, מהערוך לנר. מהדו"ר. עותק שניתן מהמחבר לתלמידו ספר בכורי יעקב על שלחן ערוך הלכות סוכה, מאת הגאון רבי יעקב עטלינגר בעל "ערוך לנר" – אלטונא, תקצ"ו – מהדורה ראשונה – עותק שניתן במתנה מידי המחבר לתלמידו רבי שמעיה הלוי – הקדשה עצמית חתומה מרבי שמעיה הלוי – כרוך עם: ספר תשובות מר"מ יפה, מאת רבי מרדכי מיכאל יפה – המבורג תרי"ב – מהדורה ראשונה

מחיר פתיחה:

200

פריט 80:
הגהות ארוכות של החבל יעקב - רבי אבא יעקב בורוכוב על 'תורת גיטין'
הגהות ארוכות של החבל יעקב - רבי אבא יעקב בורוכוב על 'תורת גיטין' ספר תורת גיטין – רוסיה-פולין, סביבות תק"פ – מהדורה שניה שנדפסה בחיי הגאון המחבר – הגהות למדניות ארוכות בכתב ידו של הגאון רבי אבא יעקב הכהן בורוכוב אב"ד וולקוביסק, בעל "חבל יעקב"

מחיר פתיחה:

150

פריט 81:
סדר סליחות לכ' סיון שנת תרע"ט אחר פוגרומים האיומים בגליציה ואוקראינה
סדר סליחות לכ' סיון שנת תרע"ט אחר פוגרומים האיומים בגליציה ואוקראינה פריט היסטורי נדיר – "סדר סליחות ותפלות ליום כ' סיון שנת תרע"ט" – בזל (שווייץ) תרע"ט - נדפס עקב הפוגרומים האיומים שנערכו בשנת תרע"ט בגליציה ואוקראינה

מחיר פתיחה:

500

פריט 82:
שטר תנאים מק"ק פרנקפורט דנהר מיין, תקס"א בן 220 שנה.
שטר תנאים מק"ק פרנקפורט דנהר מיין, תקס"א בן 220 שנה. "שטר תנאים" – פרנקפורט דמיין, ניסן תקס"א

מחיר פתיחה:

150

פריט 83:
בקשה להצלת נכסי יתומה. נשלחה לפרנקפורט, תמוז תקמ"ב
בקשה להצלת נכסי יתומה. נשלחה לפרנקפורט, תמוז תקמ"ב מכתב מאת רבה של ארשיא אל פרנסי ומנהיגי קהילת פרנקפורט – בעניין מעות ששייכים ליתומה – תמוז תקמ"ב

מחיר פתיחה:

350

פריט 84:
איגרת היסטורית תורנית ארוכה מהגאון רבי יצחק אשר יאקאווערסקי מביאלסטוק
איגרת היסטורית תורנית ארוכה מהגאון רבי יצחק אשר יאקאווערסקי מביאלסטוק מכתב ארוך מאת הגאון רבי יצחק אשר יאקאווערסקי, הר"מ הראשי בביאליסטוק – תמוז תרס"ט, ביאליסטוק – מכתב ארוך, היסטורי תורני ומעניין – 12 עמודים

מחיר פתיחה:

200

פריט 85:
דרוש בכתב יד קודש היד יוסף - רבי יוסף צרפתי
דרוש בכתב יד קודש היד יוסף - רבי יוסף צרפתי תגלית – כתב יד קדשו של רבי יוסף צרפתי מאנדרינפולי, מחבר ספר הדרשות הנודע "יד יוסף" – דרוש לשמיני עצרת בנוסח שונה מעט מהנדפס בספרו – חמשה עמודים בכתב יד קדשו – אנדרינפולי (טורקיה) – תחילת המאה ה-17 – לפני שנת שע"ו – כתיבה מזרחית   

מחיר פתיחה:

800

פריט 86:
נדיר! פסק הלכה ומעשה בית דין בכתב יד המקובל האלוקי 'הרמ"ז' רבי משה זכות
נדיר! פסק הלכה ומעשה בית דין בכתב יד המקובל האלוקי 'הרמ"ז' רבי משה זכות נדיר! פסק הלכה ומעשה בית דין אודות כשרות עובר וייחוסו, בכתב יד המקובל האלוקי 'הרמ"ז' רבי משה זכות ובחתימת ידו הטהורה. 

מחיר פתיחה:

6000

פריט 87:
כתב יד מהמקובל רבי שלמה מיכאל יונה מטורינו, איטליה.
כתב יד מהמקובל רבי שלמה מיכאל יונה מטורינו, איטליה. כתב-יד, "תפלה על חולי אבעבועות" בכתב ידו של הגאון המקובל רבי שלמה שמעון מיכאל יונה אב"ד טורינו – המאה ה-18 – כתיבה איטלקית

מחיר פתיחה:

500

פריט 88:
קונטרס בכתב יד תלמיד החיד"א ובנו הגאון רבי רפאל ישעי' אזולאי. טריאסט, איטליה. תקס"ד
קונטרס בכתב יד תלמיד החיד"א ובנו הגאון רבי רפאל ישעי' אזולאי. טריאסט, איטליה. תקס"ד קונטרס כתב-יד, תשובה הלכתית, שיצרה בזמנו פולמוס גדול בין גדולי ישראל, בעניין הפקעת קידושין ו"הפקר בית דין הפקר", בכתב יד קדשו וחתימתו של הגאון רבי אברהם אליעזר הלוי אב"ד טריאסט, תלמיד החיד"א – עם שורה בכתב יד קדשו של הגאון רבי רפאל ישעיה אזולאי, בן החיד"א – טריאסט, תקס"ד – כתיבה איטלקית

מחיר פתיחה:

10000

פריט 89:
כנסת הגדולה, שאלוניקי, תקנ"ד. העותק המקובל האלוקי רבי חיים פלאג'י.
כנסת הגדולה, שאלוניקי, תקנ"ד. העותק המקובל האלוקי רבי חיים פלאג'י. עותק מיוחס! עותק הגה"ק המקובל הצדיק רבי חיים פלאג'י: ספר כנסת הגדולה, יורה דעה [ב], מאת הגאון רבי חיים בנבנשתי. שאלוניקי, תקנ"ד [1794].

מחיר פתיחה:

1000

פריט 90:
תשובה ארוכה מאוד בהלכה - כולה בכתב יד הגאון הראשון לציון רבי עובדיה יוסף מאורה ופארה של יהדות המזרח
תשובה ארוכה מאוד בהלכה - כולה בכתב יד הגאון הראשון לציון רבי עובדיה יוסף מאורה ופארה של יהדות המזרח תשובה ארוכה מאוד בעניין חולה ביום הכיפורים - כולה בכתב יד הגאון הראשון לציון רבי עובדיה יוסף מאורה ופארה של יהדות המזרח. 

מחיר פתיחה:

800

פריט 91:
איגרת בכתי"ק הדברי שמואל מסלאנימא ובחתימתו
איגרת בכתי"ק הדברי שמואל מסלאנימא ובחתימתו מכתב בכתיבת וחתימת יד קדשו של כקש"ת אדמו"ר הרה"ק רבי שמואל ויינברג מסלונים, בעל ה"דברי שמואל" – נכתב לחסידי סלונים בעניין אסיפת "מעות ארץ הקודש" עבור בני החבורה שבטבריה – מיר, לפני תרע"ה - לא נדפס

מחיר פתיחה:

1500

פריט 92:
איגרת ב' האחים הצדיקים רבי ישכר לייב והבית אברהם מסלונים
איגרת ב' האחים הצדיקים רבי ישכר לייב והבית אברהם מסלונים . מכתב בכתיבת וחתימת יד קדשם של האחים הקדושים האדמו"רים ה"בית אברהם" ורבי ישכר ליב וינברג מסלונים – נכתב בחיי אביהם ה"דברי שמואל" מסלונים – ברכות מה"בית אברהם" ל"פרנסה טובה בהרחבה" ו"לדור ישרים יבורך" – סלונים, בין השנים תרס"ד-תרע"ה – לא נדפס

מחיר פתיחה:

500

פריט 93:
מכתב מרגש מלא אמונה מהנתיבות שלום לחותנו הברכת אברהם
מכתב מרגש מלא אמונה מהנתיבות שלום לחותנו הברכת אברהם מכתב ארוך וחשוב, מלא אמונה וטללי תחי, עם תיאור מצב האימה בירושלים, שכתב הרה"ק הנתיבות שלום מסלונים אל חותנו הרה"ק הברכת אברהם מסלונים ששהה בטברי'. תש"ח לערך. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 94:
עותק הגה"ק רבי שמואל העליר מצפת. מנחת אליהו לבעל שבט מוסר, מהדו"ר
עותק הגה"ק רבי שמואל העליר מצפת. מנחת אליהו לבעל שבט מוסר, מהדו"ר ספר מנחת אליהו, מאת בעל "שבט המוסר" – שאלוניקי תקפ"ד – מהדורה ראשונה – העותק של הגה"צ רבי שמואל הלר רבה האשכנזי של צפת

מחיר פתיחה:

500

פריט 95:
'כמדומה שפעם ראשונה שנתביישתי משמים' מכתב נורא הוד בכתי"ק השומר אמונים
'כמדומה שפעם ראשונה שנתביישתי משמים' מכתב נורא הוד בכתי"ק השומר אמונים מכתב ניחומים נורא הוד שכתב הרה"ק רבי אהרן ראטה בעל 'שומר אמונים' וטהרת הקודש. 

מחיר פתיחה:

600

פריט 96:
'אבי יתומים ירחם על עמו ישראל' הרה"ק מתולדות אהרון באיגרת מדבר בצדקה
'אבי יתומים ירחם על עמו ישראל' הרה"ק מתולדות אהרון באיגרת מדבר בצדקה מכתב בכתב יד קודש הרה"ק רבי אברהם יצחק קאהן מתולדות אהרן בענייני צדקה לאלמנה וליתומים.

מחיר פתיחה:

200

פריט 97:
אבן משה, ווארשא תרי""ט, עם ההסכמה היחידה מהרה"ק מקאצק
אבן משה, ווארשא תרי""ט, עם ההסכמה היחידה מהרה"ק מקאצק אבן משה. הספר היחידי עם הסכמתו של הרה"ק השרף מקוצק. ניתנה בשנה האחרונה לימי חיותו. ווארשא, תרי"ט - 1859. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 98:
סביביו נשערה מאוד! איגרת ברכות קודש נדירה ומופלאה מהרה"ק רבי דוד מקאצק אל מחותנו צדיק עושה פלאות רבי יעקב ארי' מראדזימין
סביביו נשערה מאוד! איגרת ברכות קודש נדירה ומופלאה מהרה"ק רבי דוד מקאצק אל מחותנו צדיק עושה פלאות רבי יעקב ארי' מראדזימין סביביו נשערה מאוד! איגרת ברכות קודש, בברכת השנים, נדירה ומופלאה מהרה"ק רבי דוד מקאצק בן השרף הקדוש, אל מחותנו צדיק עושה פלאות הרה"ק רבי יעקב ארי' מראדזימין. קאצק תרכ"ח. 

מחיר פתיחה:

5000

פריט 99:
ובלכתך בדרך! גמרא מסכת חגיגה, פורמט כיס, אמשטרדם תק"ד, עמה למד והגה מסעות ודרכיו - הרה"ק רבי דוד מקאצק
ובלכתך בדרך! גמרא מסכת חגיגה, פורמט כיס, אמשטרדם תק"ד, עמה למד והגה מסעות ודרכיו - הרה"ק רבי דוד מקאצק כרך גמרא מהדורת כיס, מסכת חגיגה, דפוס פרופס באמשטרדם תק"ד. עותק הרה"ק בוצינא קדישא רבי דוד מקאצק בן הרה"ק מקאצק 'השרף' ובניו אחריו. 

מחיר פתיחה:

3000

פריט 100:
ספר יראים, זאלקווא תקס"ד. עותק מיוחס מהרה"ק רבי בנימין מקאצק
ספר יראים, זאלקווא תקס"ד. עותק מיוחס מהרה"ק רבי בנימין מקאצק מקודש! ספר יראים, לרבינו אליעזר ממיץ. זאלקווא, תקס"ד [1804]. רשימת פרענומעראנטן מגדולי צדיקי החסידות בדורות הראשונים. העותק שהיה שייך להרה"ק רבי בנימין בן השרף מקאצק.

מחיר פתיחה:

700

פריט 101:
ספר סגולה! שו"ת הרי"מ מגור. מהדורה ראשונה. יוזעפאף תרכ"ז.
ספר סגולה! שו"ת הרי"מ מגור. מהדורה ראשונה. יוזעפאף תרכ"ז. סגולה להצלחה ולעצירת מגפה! שו"ת הרי"מ להרה"ק החידושי הרי"מ מגור. יאזעפאף תרכ"ז 1867. יצא לאור כשנה אחרי פטירתו. עותק מרשים. 

מחיר פתיחה:

500