English

תפארת נשגבים, מנחם אב תשפ"ג

Days

Hrs

Min

Sec

תצוגה:

פריט 137:
מכתב האמרי משה למרן הגרח"ע מווילנא
מכתב האמרי משה למרן הגרח"ע מווילנא מכתב ארוך ומיוחד, כולו בכתב יד הגאון הגדול רבי משה סוקולובסקי מבריסק אל מרן הגאון האדיר רבי חיים עוזר גראדז'ינסקי מווילנא, למען החזקת ישיבת תורת חסד בבריסק. תרפ"ח.

מחיר פתיחה:

1800

פריט 138:
מכתב ארוך מאוד דרוש ומוסר מאת הגאון רבי צבי הירש הכהן 'כתר כהונה' מפינסק
מכתב ארוך מאוד דרוש ומוסר מאת הגאון רבי צבי הירש הכהן 'כתר כהונה' מפינסק מכתב ארוך מאוד, מלא בהנהגות, בדרש ובמוסר, על הנהגת האדם בעולמו בכלל ובפרט. שלחו הגאון הגדול רבי צבי הירש הכהן וואלק בעל 'כתר כהונה' ורבה הנודע של פינסק, מגדולי ליטא, אח תלמידו הרב הגאון רבי אברהם נח ראיוויץ. פינסק תרס"ה. 

מחיר פתיחה:

400

פריט 139:
שיחת מוסר של 'הסבא מסלבודקא' - (לא נדפס) בכתב ידו וחתימתו של חתנו רבי אייזיק שער,
שיחת מוסר של 'הסבא מסלבודקא' - (לא נדפס) בכתב ידו וחתימתו של חתנו רבי אייזיק שער, שיחת מוסר לא ידועה של "הסבא מסלובדקא" שנאמרה לפני ראש השנה תרס"ד – ארבעה עמודים בכתב-ידו וחתימתו של חתנו ותלמידו המובהק רבי יצחק אייזיק שער, ראש ישיבת סלבודקה – תשרי תרס"ד

מחיר פתיחה:

1200

פריט 140:
אוטוגרף גדול מחידושי תורה עמוקים שלא נדפסו - מהגה"ק האדרת ואביו
אוטוגרף גדול מחידושי תורה עמוקים שלא נדפסו - מהגה"ק האדרת ואביו חיבור ענק בכתב יד הגאון הגדול רבי בנימין רבינוביץ בעל 'משנת רבי בנימין' רבן של פיקלין, שילעל, רוגולי ווילקומיר, ובנו הגאון הנודע רבי אליהו דוד רבינוביץ - תאומים, 'האדר"ת'. לא נדפס מעולם. 

מחיר פתיחה:

5000

פריט 141:
'יתן ד' ביתו אמיץ וחזק וקים לעולם ועד! איגרת ברכות לנישואין מהמשגיח הגאון הצדיק רבי יחזקאל לעווינשטיין וחתנו הגדול
'יתן ד' ביתו אמיץ וחזק וקים לעולם ועד! איגרת ברכות לנישואין מהמשגיח הגאון הצדיק רבי יחזקאל לעווינשטיין וחתנו הגדול איגרת ברכות לנישואין נכתבה בידי הגאון הצדיק המשגיח רבי יחזקאל לווינשטיין לרגל נישואי הגאון רבי יצחק ניימן לימים רבה של קרית חיים. המכתב משנות שבתו בעיירת מיר. תרצ"ו. 

מחיר פתיחה:

1200

פריט 142:
בענין ברכה באכילת תרומה - תשובה ארוכה מאוד ממרן פוסק הדור רבי משה פיינשטיין
בענין ברכה באכילת תרומה - תשובה ארוכה מאוד ממרן פוסק הדור רבי משה פיינשטיין בענין ברכה באכילת תרומה - תשובה ארוכה מאוד ממרן פוסק הדור רבי משה פיינשטיין ששלחה אל הרב הגאון המפורסם רבי יעקב הכהן מעסקין.

מחיר פתיחה:

2500

פריט 143:
סמיכת חכמים 'יורה יורה ידין ידין' בכתב יד עמוד ההוראה הגרש"ז אויערבאך - נדיר
סמיכת חכמים 'יורה יורה ידין ידין' בכתב יד עמוד ההוראה הגרש"ז אויערבאך - נדיר נדיר! סמיכה להוראה ולרבנות, כולה בכתב יד מרן הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך ובחתימת ידו. ירושלים תשכ"ה. 

מחיר פתיחה:

800

פריט 144:
'המסרבים לקבל ספרדים לישיבות- לא כדין הוא' איגרת מיוחדת מהסטייפלער על ישיבות פורת יוסף ומרכז הרב
'המסרבים לקבל ספרדים לישיבות- לא כדין הוא' איגרת מיוחדת מהסטייפלער על ישיבות פורת יוסף ומרכז הרב 'התלמידים היוצאים מישיבת מרכז הרב הם שומרי תורה ותלמידי חכמים חשובים'. איגרת מיוחדת ונדירה עם פסקי הלכות, כולה בכתב יד קודש מרן הסטייפלער, רבי יעקב ישראל קניבסקי, אודות ישיבות שונות שאינן מקבלות תלמידים ספרדיים. בני ברק, תשי"ח.

מחיר פתיחה:

1500

פריט 145:
חיבור שלם הגהות רבות וארוכות בכתי"ק רבי חיים קניבסקי על פירוש בעל הטורים על התורה
חיבור שלם הגהות רבות וארוכות בכתי"ק רבי חיים קניבסקי על פירוש בעל הטורים על התורה פירוש בעל הטורים על התורה, עם מראי מקומות וביאורים מאת הרב יעקב רייניץ, בני ברק תשל"א. עם כ150 הגהות גאוניות ומופלאות מכל רחבי ים התלמוד, בעצם כתב יד גאונו של מרן הגאון האדיר רבי חיים קנייבסקי, מהן הגהות ארוכות ומהן הוספות חשובות במראי מקומות וביאורים. 

מחיר פתיחה:

10000

פריט 146:
סוגיא ערוכה במסכת שבת בכת"י הגאון בעל שבט הלוי - מימיו כמורה הוראה בירושלים
סוגיא ערוכה במסכת שבת בכת"י הגאון בעל שבט הלוי - מימיו כמורה הוראה בירושלים דף שלם בכתב ידו של הגאון רבי שמואל הלוי ואזנר בעל 'שבט הלוי' וגאב"ד זכרון מאיר, ראש ישיבת חכמי לובלין מעת מגוריו בירושלים עיר הקודש, אחר עלותו לארץ ישראל. 

מחיר פתיחה:

800

פריט 147:
גִּבּוֹר וְאִישׁ מִלְחָמָה שׁוֹפֵט וְנָבִיא. חליפתו של מרן השבט הלוי
גִּבּוֹר וְאִישׁ מִלְחָמָה שׁוֹפֵט וְנָבִיא. חליפתו של מרן השבט הלוי חליפה  שלבש פוסק הדור מרן הגאון הצדיק רבי שמואל הלוי וואזנער רב ואב"ד זכרון מאיר ראש ישיבת זכרון מאיר, בעת אשר שפט את ישראל וכתב פסקי הוראה למעשה. 

מחיר פתיחה:

2000

פריט 148:
ספר צפנת פענח, לבעל ה"תולדות יעקב יוסף" – קוריץ, תקמ"ב – מהדורה ראשונה
ספר צפנת פענח, לבעל ה"תולדות יעקב יוסף" – קוריץ, תקמ"ב – מהדורה ראשונה ספר צפנת פענח, לבעל ה"תולדות יעקב יוסף" – קוריץ, תקמ"ב – מהדורה ראשונה

מחיר פתיחה:

10000

פריט 149:
רזא מהמנא. ספר קבלה חשוב ונדיר. מהדורה ראשונה, לבוב תקנ"א.
רזא מהמנא. ספר קבלה חשוב ונדיר. מהדורה ראשונה, לבוב תקנ"א. ספר רזא מהמנא, סודות הקבלה על אותיות האל"ף בי"ת, מאת המקובל הנסתר רבי יצחק אייזיק הלוי מכפר זורוויץ, שהבעש"ט הקדוש העריצו ולמד עמו תורת הנסתר. מהדורה ראשונה. לבוב, תקנ"א - 1791.

מחיר פתיחה:

500

פריט 150:
ספר חסידות נדיר ביותר! ליקוטי יקרים, מעזיראוב תקנ"ד, עם סדר כוונת המקוה לבעש"ט. נדפס לראשונה
ספר חסידות נדיר ביותר! ליקוטי יקרים, מעזיראוב תקנ"ד, עם סדר כוונת המקוה לבעש"ט. נדפס לראשונה כוונת המקוה בדפוס ראשון! ליקוטי יקרים, מהדורה הראשונה עם כוונת המקווה לבעל שם טוב הקדוש. מעזיראוב תקנ"ד. 

מחיר פתיחה:

2000

פריט 151:
ליקוטי יקרים, מהדורה נדירה. דפוס חשוב ! מעזיראוב תקנ"ח.
ליקוטי יקרים, מהדורה נדירה. דפוס חשוב ! מעזיראוב תקנ"ח. ליקוטי יקרים, מהדורת מעזיראוב תקנ"ח - 1798.

מחיר פתיחה:

1000

פריט 152:
דפוס ראשון! אהבת שלום מקאסוב. לעמברג תקס"ד
דפוס ראשון! אהבת שלום מקאסוב. לעמברג תקס"ד ספר אהבת שלום להרה"ק רבי מנחם מענדיל מקאסוב. מהדורה ראשונה, לעמברג תקס"ד - 1804. הספר הראשון לתורת בית וויז'ניץ קאסוב. 

מחיר פתיחה:

1800

פריט 153:
ספר סגולה. עותק קדוש ומיוחס! יסוד יצחק. ספר סגולה עם סדר הלימוד לוואך נאכט. דפו"ר. זאלקווא, תק"ע.
ספר סגולה. עותק קדוש ומיוחס! יסוד יצחק. ספר סגולה עם סדר הלימוד לוואך נאכט. דפו"ר. זאלקווא, תק"ע. עותק קדוש לספר סגולה עם סדר וואך נאכט! יסוד יצחק, על ענייני מילה בדרך הקבלה והחסידות עם סדר הלימוד ל"וואך-נאכט", דפוס ראשון. זאלקווא, תק"ע. 

מחיר פתיחה:

1000

פריט 154:
מגן ומחסה בכל מקום אשר יימצא! קדושת לוי שהודפס לראשונה על התורה עם ה'קדושות' לחנוכה ולפורים. בארדיטשוב תקע"ו. הסכמת צדיקי החסידות
מגן ומחסה בכל מקום אשר יימצא! קדושת לוי שהודפס לראשונה על התורה עם ה'קדושות' לחנוכה ולפורים. בארדיטשוב תקע"ו. הסכמת צדיקי החסידות סגולה! קדושת לוי. מהדורת ברדיטשוב תקע"ו, בה נדפסו לראשונה בב' חלקים המאמרים על התורה וה'קדושות' לחנוכה ולפורים והסכמתו הנלהבת של הרה"ק בעל אוהב ישראל מאפטא והרה"ק רבי אהרן מז'יטומיר. עותק מיוחס!

מחיר פתיחה:

8000

פריט 155:
ספר יסוד בחסידות! באר מים חיים מהדורה ראשונה. מאהלוב, תקע"ג, כולל המפתחות
ספר יסוד בחסידות! באר מים חיים מהדורה ראשונה. מאהלוב, תקע"ג, כולל המפתחות מספרי היסוד של תורת החסידות! סדורו של שבת, מאמרי חסידות במעלת שבת קודש לרבינו חיים מטשרנוביץ בעל 'באר מים חיים', מהדורה ראשונה, מאהלוב, תקע"ג - 1813.

מחיר פתיחה:

2000

פריט 156:
עותק מיוחס! מבשר צדק. מהדורה תניינא. ברדיטשוב, תקע"ז.
עותק מיוחס! מבשר צדק. מהדורה תניינא. ברדיטשוב, תקע"ז. מבשר צדק, בארדיטושב תקע"ז - 1817. עם הסכמת רבי ישראל מפיקוב בן רבי לוי יצחק מבארדיטשוב סניגורן של ישראל. עותק מיוחס. 

מחיר פתיחה:

800

פריט 157:
תולדות אהרן, זיטאמיר, מהדורה ראשונה בארדיטשוב, תקע"ז
תולדות אהרן, זיטאמיר, מהדורה ראשונה בארדיטשוב, תקע"ז תולדות אהרן , להרה"ק רבי אהרן מזיטאמיר. מהדורה ראשונה, ברדיטשוב, תקע"ז - 1817. עותק חסידי מיוחס. 

מחיר פתיחה:

1000

פריט 158:
צמח ה' לצבי, להרה"ק רבי צבי הירש מנדבורנא, מהדורה ראשונה, בארדיטשוב, תקע"ח
צמח ה' לצבי, להרה"ק רבי צבי הירש מנדבורנא, מהדורה ראשונה, בארדיטשוב, תקע"ח צמח ה' לצבי, מאת הרה"ק רבי צבי הירש מנדבורנה, מהדורה ראשונה, בארדיטשוב, תקע"ח - 1818.

מחיר פתיחה:

1500

פריט 159:
יסוד בתורת החסידות! ספר בני יששכר, ב' חלקים. מהדורה ראשונה, זאלקווא, תר"ו - תר"י
יסוד בתורת החסידות! ספר בני יששכר, ב' חלקים. מהדורה ראשונה, זאלקווא, תר"ו - תר"י דפוס ראשון של אחד מספרי היסוד בחסידות. בני יששכר, ב' חלקים בב' כרכים, מהדורת זאלקווא תר"ו - תר"י. בני יששכר. שני חלקים. זאלקווא, תר"ו - תר"ו. מהדורה ראשונה

מחיר פתיחה:

10000

פריט 160:
סגולה נוראה לפרנסה ולהצלחה! אור לשמים להרה"ק מאפטא, ההדפסה הראשונה של התפילה לפרנסה 'רבון העולמים ידעתי'
סגולה נוראה לפרנסה ולהצלחה! אור לשמים להרה"ק מאפטא, ההדפסה הראשונה של התפילה לפרנסה 'רבון העולמים ידעתי' 'רבון העולמים ידעתי כי הנני בידך כחומר ביד היוצר'. ספר הקדוש 'אור לשמים' מהרה"ק רבי מאיר מאפטא, עם התפילה הנודעת לפרנסה ולהצלחה שפרסמה הרה"ק התפארת שלמה מראדאמסק. מהדרוה ראשונה, לעמברג, תר"י. 

מחיר פתיחה:

1500

פריט 161:
סט שלם ונדיר! משניות עם ביאורי הרה"ק מקאמראנא. מהדורה ראשונה, לעמבערג תרכ"ב
סט שלם ונדיר! משניות עם ביאורי הרה"ק מקאמראנא. מהדורה ראשונה, לעמבערג תרכ"ב סט שלם! מהדורה ראשונה של ששה סדרי משנה עם ברטנורה, תוספות יום טוב וביאורי מעשה אורג, פני זקן ועצי עדן מהרה"ק המקובל האלוקי רבי יצחק אייזיק יהודא יחיאל מקאמרנא בעל תורת כוהנים ונתיב מצוותיך. 

מחיר פתיחה:

3000

פריט 162:
מחשובי ספרי החסידות! אוהב ישראל, מהדורה ראשונה. זיטאמיר תרכ"ג.
מחשובי ספרי החסידות! אוהב ישראל, מהדורה ראשונה. זיטאמיר תרכ"ג. אוהב ישראל מאת הרה"ק רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא. מהדורה ראשונה. דפוס משפחת שפירא. זיטאמיר, תרכ"ג 1863.

מחיר פתיחה:

1500

פריט 163:
ספר סגולה ושמירה! שרף עץ החיים, מהדורה ראשונה טשערנאוויץ, תרכ"ו
ספר סגולה ושמירה! שרף עץ החיים, מהדורה ראשונה טשערנאוויץ, תרכ"ו ספר שרף פרי עץ חיים, מהרה"ק רבי משה מדאלינא, מבני היכלו האחרונים של הבעש"ט הקדוש. סםר סגולה ושמירה מיוחדת. מהדורה ראשונה, טשערנאוויץ תרכ"ו - 1866. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 164:
ספר סגולה! תולדת יצחק להרה"ק מנעשכיז. מהדורה ראשונה, ווארשא תרכ"ח.
ספר סגולה! תולדת יצחק להרה"ק מנעשכיז. מהדורה ראשונה, ווארשא תרכ"ח. ספר תולדת יצחק, מאמרי חסידות על פרשיות התורה והמועדים ועל ספר תהלים שחיבר הרב הקדוש ר' יצחק שפירא מנעסכאיז. מהדורה ראשונה, ווארשא תרכ"ח - 1868. 

מחיר פתיחה:

1000

פריט 165:
זרע קודש להרה"ק מראפשיץ, ב' חלקים. מהדורה ראשונה, לעמברג תרכ"ח
זרע קודש להרה"ק מראפשיץ, ב' חלקים. מהדורה ראשונה, לעמברג תרכ"ח זרע קודש - הלולים לד' מאת הרב הקדוש איש אלקים מופת הדור רבינו נפתלי צבי הורוויץ נבג"מ מראפשיץ. מהדורה ראשונה, לעמברג תרכ"ח - 1868. כולל גם הליקוטים מאביו הרה"ק רבי מנחם מענדל מליסקא. 

מחיר פתיחה:

5000

פריט 166:
גלוית איגרת מהצדיקים רבי אלעזר ורבי צבי אלימלך שפירא מלאנצהוט - דינוב, תרע"ג
גלוית איגרת מהצדיקים רבי אלעזר ורבי צבי אלימלך שפירא מלאנצהוט - דינוב, תרע"ג מכתב האחים האדמו"רים רבי אלעזר שפירא מלאנצוט ורבי צבי אלימלך מלאנצוט, אודות בנין אוהל לאביהם הרה"ק רבי שמחה מלאנצהוט. לאנצהוט, תרע"ג.

מחיר פתיחה:

800

פריט 167:
כתב יד קודש הרה"ק היושר דברי אמת
כתב יד קודש הרה"ק היושר דברי אמת כתב-יד קדשו של הרה"ק רבי משולם פייביש מזאבריז', בעל "יושר דברי אמת" – שני עמודים, העתקה מספר "עץ חיים" שער העקודים – נעתק בין השנים תקכ"ה-תקכ"ט

מחיר פתיחה:

6000

פריט 168:
ערבי נחל. סדילקאב תקצ"ה. מהדורה תניינא.
ערבי נחל. סדילקאב תקצ"ה. מהדורה תניינא. ערבי נחל. ב' חלקים בכרך אחד. והוא חלק שני מספר לבושי שרד, מהגה"ק רבי דוד שלמה אייבשיץ. מהדורא שניה, סדילקאב תקצ"ה. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 169:
לבושי שרד, יורה דעה – זיטומיר תרי"ד
לבושי שרד, יורה דעה – זיטומיר תרי"ד ספר לבושי שרד על יורה דעה – זיטומיר תרי"ד

מחיר פתיחה:

500

פריט 170:
הלבושי שרד וערבי נחל אוטוגרף גדול מביאורו 'לבושי שרד'
הלבושי שרד וערבי נחל אוטוגרף גדול מביאורו 'לבושי שרד' 'והארכתי להביא ראיות לדבריו' גיליון אוטוגרף גדול בכתב יד הגאון האדיר הלבושי שרד וערבי נחל, מתוך ביאורו על שולחן ערוך 'לבושי שרד'. 

מחיר פתיחה:

15000

פריט 171:
'עיקר החכמה לידע שאינו יודע' ב' עמודי קודש על התורה בעצם כת"י הערבי נחל.
'עיקר החכמה לידע שאינו יודע' ב' עמודי קודש על התורה בעצם כת"י הערבי נחל. ידוע שאין שם רע בעולם אשר אין בו ניצו"ק המקיימים אותו'. דף גדול בכתיבת יד הגה"ק רבי דוד שלמה אייבשיץ בעל מחבר 'ערבי נחל' ו'לבושי שרד', מתוך חיבורו הקדוש והגדול 'ערבי נחל'. פרשת תזריע - בהר, תקס"ג

מחיר פתיחה:

5000

פריט 172:
מנורת המאור, עם תרגום ליידיש. בדפוס הרבנים שפירא זיטאמיר תרי"ב.
מנורת המאור, עם תרגום ליידיש. בדפוס הרבנים שפירא זיטאמיר תרי"ב. ספר מנורת המאור לרבי יצחק אבוהב – עם תרגום ליידיש – זיטומיר תרי"ב – שני כרכים

מחיר פתיחה:

500

פריט 173:
סט שלם ומיוחס! ישמח משה מהדורה ראשונה, לבוב תר"ט - תרכ"א. ג' כרכים.
סט שלם ומיוחס! ישמח משה מהדורה ראשונה, לבוב תר"ט - תרכ"א. ג' כרכים. קדוש ומיוחס! סט שלם בג' כרכים. המהדורה הראשונה של ישמח משה. לבוב - למברג, תר"ט-תרכ"א. עותק מיוחס של הגה"ק רבי משה דוד ווינטערניץ מסאטמאר. 

מחיר פתיחה:

5000

פריט 174:
לא נדפס מעולם! כתב יד קודש ! דרושים חדשים על התורה מתורת הייטב לב והמהר"ם שיק
לא נדפס מעולם! כתב יד קודש ! דרושים חדשים על התורה מתורת הייטב לב והמהר"ם שיק כרך כתב-יד, מתורתם של בעל ה"ייטב לב" מסיגעט ומהר"ם שיק, ועוד מגדולי הונגריה – דרשות וחידושי תורה בהלכה ואגדה על הפרשיות והמועדים שנכתבו על ידי תלמידם רבי עזריאל פריעד מחוסט – חוסט, תרכ"ו-תרל"ב

מחיר פתיחה:

10000

פריט 175:
קונטרס גדול בכתב יד - תשובה הלכתית מהגה"ק מסאטמאר, עם תיקונים מכתי"ק
קונטרס גדול בכתב יד - תשובה הלכתית מהגה"ק מסאטמאר, עם תיקונים מכתי"ק קונטרס כתב-יד, עשרים ושתיים עמודים, תשובה הלכתית ארוכה מאת כ"ק אדמו"ר הגה"ק מהר"י טייטלבוים מסאטמר – כתיבת סופר, עם מספר תיקונים בעצם גוף כתב יד קדשו – נכתב אל הגה"צ רבי צבי הירש מייזליש מחבר שו"ת "מקדשי השם" - טבת תשי"ג

מחיר פתיחה:

10000

פריט 176:
תשובה הלכתית ארוכה ממרן מהר"י ט"ב מסאטמאר, עם הגהות בכתב יד קדשו
תשובה הלכתית ארוכה ממרן מהר"י ט"ב מסאטמאר, עם הגהות בכתב יד קדשו קונטרס כתב-יד, אחת עשרה דפים, תשובה הלכתית ארוכה בהלכות מקוואות מאת כ"ק אדמו"ר הגה"ק מהר"י טייטלבוים מסאטמר – כתיבת סופר, עם מספר תיקונים בעצם גוף כתב-יד קדשו – ניסן תשט"ו

מחיר פתיחה:

8000

פריט 177:
גיליון להב קודש ממאמר ישוב ארץ ישראל, בכתב יד טהרו של מרן הרה"ק מסאטמאר
גיליון להב קודש ממאמר ישוב ארץ ישראל, בכתב יד טהרו של מרן הרה"ק מסאטמאר דף גיליון גדול להב קודש ממאמר ישוב ארץ ישראל, בעצם כתב יד טהרו של מרן הרה"ק מסאטמאר. 

מחיר פתיחה:

10000

פריט 178:
כתב-יד, "כתבי קודש" מתורת הס"ק מרוז'ין – נעתק בצפת כדי לתתו במתנה לאחד מאדמ"ורי רוז'ין...
כתב-יד, "כתבי קודש" מתורת הס"ק מרוז'ין – נעתק בצפת כדי לתתו במתנה לאחד מאדמ"ורי רוז'ין... כתב-יד, "כתבי קודש" מתורת הס"ק מרוז'ין – נעתק בצפת כדי לתתו במתנה לאחד מאדמ"ורי רוז'ין – צפת תרכ"ה – כתיבה נאה ומעוטרת בכתב רש"י

מחיר פתיחה:

5000

פריט 180:
פרקי רבי אליעזר. עותק מלכותי של הרה"ק רבי נחום בערניו מסאדיגורה, עם הגהותיו
פרקי רבי אליעזר. עותק מלכותי של הרה"ק רבי נחום בערניו מסאדיגורה, עם הגהותיו ספר פרקי דרבי אליעזר, על השער נכתב כי נדפס בסלאויטא שנת תר"ט, לעמבערג בשנת תר"ט -1849. 

מחיר פתיחה:

800

פריט 181:
אגרת הקודש לבעל התניא. מהדורה נדירה. עותק הרה"ק רבי שלמה מסאדיגורה (הראשון) והדברי שלמה מטשורטקוב
אגרת הקודש לבעל התניא. מהדורה נדירה. עותק הרה"ק רבי שלמה מסאדיגורה (הראשון) והדברי שלמה מטשורטקוב ספר חסידות עותק נדיר, מיוחס ומפואר! אגרת הקודש לבעל התניא, לעמבערג תר"כ. עותק הרה"ק רבי שלמהניו מסאדיגורה ונכדו הרה"ק רבי שלמה מטשורטקוב. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 182:
'וכפי אשר ייטב בעיניו' איגרת נדירה מהגאון האדיר רבי מאיר אריק
'וכפי אשר ייטב בעיניו' איגרת נדירה מהגאון האדיר רבי מאיר אריק גלוית איגרת נדירה ומיוחדת, כולה בכתב ידו ובחתימת גאונו של פוסק ההוראה רבי מאיר אריק מטארנא, ששלחה לתלמידו הגאון הגדול רבי משולם ראטה מטשערנאוויץ בצירוף ספרו 'אמרי יושר'. תרע"ג. 

מחיר פתיחה:

1200

פריט 183:
עיקרי הד"ט. דפוס ראשון, פירינצי, תקס"ו. עותק רבי יהושע העשיל פרענקיל תאומים בן הברוך טעם
עיקרי הד"ט. דפוס ראשון, פירינצי, תקס"ו. עותק רבי יהושע העשיל פרענקיל תאומים בן הברוך טעם ספר עיקרי דינים - עיקרי הד"ט - שחיברו הגאון רבי דניאל טירני, על יורה דעה. דפוס ראשון באותיות אמשטרדם, פירנצי תקס"ו. 

מחיר פתיחה:

300

פריט 184:
דברי חיים - הלכות גיטין מקוואות. זולקווא תרכ"ד. בחיי המחבר הגה"ק מרנא מצאנז
דברי חיים - הלכות גיטין מקוואות. זולקווא תרכ"ד. בחיי המחבר הגה"ק מרנא מצאנז ספר דברי חיים (הגה"ק מצאנז) - הלכות גיטין ומקוואות - זולקווא, תרכ"ד - מהדורה ראשונה - חיבורו הראשון של מרן ה"דברי חיים" מצאנז, שנדפס בחייו בעילום שם המחבר – חתימה והגהות

מחיר פתיחה:

500

פריט 185:
הדברי חיים - דפוס ראשון - של האמרי חיים מוויז'ניץ
הדברי חיים - דפוס ראשון - של האמרי חיים מוויז'ניץ ספר דברי חיים על התורה, למרנא רבי חיים מצאנז, מהדורה ראשונה, מונקאטש תרל"ז. 

מחיר פתיחה:

600

פריט 186:
שו"ע הרב, הלכות פסח, שקלוב תקע"ד. מהדורה ראשונה. הגהות בכתב יד.
שו"ע הרב, הלכות פסח, שקלוב תקע"ד. מהדורה ראשונה. הגהות בכתב יד. שלחן ערוך הרב, הלכות פסח – שקלוב תקע"ד – הכרך הראשון של המהדורה הראשונה – עשרות הגהות ותיקוני נוסח בכתב-יד, חלקם לא נדפסו – שוליים רחבים - עותק חסר

מחיר פתיחה:

600

פריט 187:
מהדורה תניינא של ליקוטי אמרים תניא עם מהדורה ראשונה של אגרת התשובה
מהדורה תניינא של ליקוטי אמרים תניא עם מהדורה ראשונה של אגרת התשובה ספר ליקוטי אמרים, תניא – שקלוב תקס"ו – המהדורה השניה שהדפיס המחבר בעל התניא בחייו – מהדורה ראשונה של "אגרת התשובה" מהדורה בתרא.

מחיר פתיחה:

2000