English

תפארת נשגבים, מנחם אב תשפ"ג

Days

Hrs

Min

Sec

תצוגה:

פריט 103:
שפת אמת על התורה. מהדורה ראשונה. עם דפי שער מוזהבים.
שפת אמת על התורה. מהדורה ראשונה. עם דפי שער מוזהבים. שפת אמת להרה"ק רבי יהודה אריה ליב מגור, מהדורה ראשונה, פיעטרקוב - קראקא, תרס"ה - תרס"ח 1905-1908. דפי שער מוזהבים ודפי כרומו מיוחדים. נדיר. כאלו הודפסו בפולין כמה עשרות עותקים בלבד. 

מחיר פתיחה:

600

פריט 104:
רבינו בחיי, ווארשא תר"ל. עותק הגה"ק רבי יעקב מאיר בידערמאן מגור
רבינו בחיי, ווארשא תר"ל. עותק הגה"ק רבי יעקב מאיר בידערמאן מגור ספר רבינו בחיי על התורה, לרבינו בחיי ב"ר אשר, ב' חלקים בכרך אחד. דפוס גולדמן, ווארשא, תר"ל - 1870. 

מחיר פתיחה:

800

פריט 105:
סידור רבי יעקב עמדין, ב' חלקים, קארעץ תרכ"ג. של הרה"צ רבי לייבל אלטער נכד השפת אמת מגור
סידור רבי יעקב עמדין, ב' חלקים, קארעץ תרכ"ג. של הרה"צ רבי לייבל אלטער נכד השפת אמת מגור סידור 'בית יעקב' של הרב הצדיק רבי יהודא ארי' לייבל אלטער בן הרה"ק רבי נחמיה אלטער מגור ונכד הרה"ק השפת אמת. ב' חלקים. מיוחס! קארעץ - לעמבערג תרכ"ג. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 106:
ספר אוהב ישראל, בחתימת יד קודש כ"ק מרן אדמו"ר מגור שליט"א
ספר אוהב ישראל, בחתימת יד קודש כ"ק מרן אדמו"ר מגור שליט"א ספר חסידות שניתן במתנה מכ"ק אדמו"ר מגור שליט"א שכתב בכתב ידו הקדשת המתנתו.

מחיר פתיחה:

2000

פריט 107:
דברי חיים. עותק האישי של בנו הגה"ק האמרי בינה
דברי חיים. עותק האישי של בנו הגה"ק האמרי בינה ספר דברי חיים (אויערבאך) – קורוטושין [תרי"א/תרי"ב] – מהדורה ראשונה - העותק האישי של בן המחבר, הגאון האדיר המפורסם רבי מאיר אויערבאך אב"ד קאליש בעל ה"אמרי בינה", המו"ל והעורך של הספר

מחיר פתיחה:

500

פריט 108:
עותק מרן מהר"ם שפירא מלובלין. ספר עמק אברהם על יורה דעה. בילגורייא, תרע"ז.
עותק מרן מהר"ם שפירא מלובלין. ספר עמק אברהם על יורה דעה. בילגורייא, תרע"ז. ספר עמק אברהם על כל חלק יורה דעה, ועל הלכות שחיטה וטריפות בפרט. מאת הגאון רבי אברהם ירחמיאל בראמבערג מלענטשנא. בילגורייא, תרע"ז. עותק אישי של הגאון המפורסם רבי מאיר שפירא מלובלין, ובחתימת אוצר הספרים של ישיבת חכמי לובלין. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 109:
'השי"ת יושיעך בטח ובקרוב'! איגרת ביטחון וברכות בכתי"ק הגאון המפורסם רבי מאיר שפירא מלובלין
'השי"ת יושיעך בטח ובקרוב'! איגרת ביטחון וברכות בכתי"ק הגאון המפורסם רבי מאיר שפירא מלובלין איגרת אמונה, ביטחון וברכות, על גבי ב' עמודים, כתובה כולה בעצם כתב יד קדשו של הגאון האדיר הנודע רבי מאיר שפירא ראש ישיבת חכמי לובלין ומחולל הדף היומי העולמי, ובה מפורטים חלק ממאמציו למען בניית והחזקת ישיבת חכמי לובלין המעטירה. אלול תרצ"ב. 

מחיר פתיחה:

4000

פריט 110:
גבעת שאול - להגה"ק מקאשוי. דפוס ראשון. עותק הרב הקדוש מפיאסצנה ה'חובת התלמידים'
גבעת שאול - להגה"ק מקאשוי. דפוס ראשון. עותק הרב הקדוש מפיאסצנה ה'חובת התלמידים' ספר גבעת שאול, חידושים על חודש אלול של מרן הגה"ק רבי שאול בראך מקאשוי. דפוס ראשון מחיי המחבר. עותק הרב הקדוש המפורסם רבי קלונימוס קלמן מפיאסצנא בעל 'חובת התלמידים' 'הכשרת האברכים' מצדיקי פולין בדור האחרון. 

מחיר פתיחה:

1000

פריט 111:
מספרי היסוד בחסידות: בית אהרן. מהדורה ראשונה, בראדי תרל"ה
מספרי היסוד בחסידות: בית אהרן. מהדורה ראשונה, בראדי תרל"ה ספר הק' בית אהרן לרבי אהרן מקארלין. דפוס ראשון. בראדי תרל"ה - 1875. עותק נאה.

מחיר פתיחה:

1000

פריט 112:
שלוש שורות תוספת בעצם כתי"ק - איגרת ברכות מהרה"ק רבי אברהם אלימלך מקארלין
שלוש שורות תוספת בעצם כתי"ק - איגרת ברכות מהרה"ק רבי אברהם אלימלך מקארלין איגרת ברכות נדירה לבריאות שלמה ולנחת מכל הצאצאים. רבי אברהם אלימלך מקרלין בתוספת שלוש שורות ברכה בכתי"ק. נדיר ביותר. 

מחיר פתיחה:

600

פריט 113:
איגרת ברכות לרפואה ולהצלחה רבה מהרה"ק רבי משה מסטאלין
איגרת ברכות לרפואה ולהצלחה רבה מהרה"ק רבי משה מסטאלין איגרת ארוכה מלאה ברכות לרפואה ולהצלחה רבה כולה בעצם כתב יד קודש הרה"ק רבי משה מסטאלין ובחתימתו, נשלחו לחסיד רבי יהושע יצחק פזראמוסקי. 

מחיר פתיחה:

700

פריט 114:
ביראת השם! מגדל הבשמים של צדיקא קדישא הרה"ק רבי אלעזר מנחם מנדל מלעלוב
ביראת השם! מגדל הבשמים של צדיקא קדישא הרה"ק רבי אלעזר מנחם מנדל מלעלוב שְׂפוּנֵי טְמוּנֵי קֹדֶשׁ! מגדל הבשמים מכסף טהור של הצדיק הנשגב פועל ישועות רבי אלעזר מנחם מנדל מלעלוב, בו הריח ביראת ה' ועליו בירך את ברכת הבשמים בהבדלה במוצאי שבת קודש. פריט קודש מיוחס ומקודש !

מחיר פתיחה:

2500

פריט 115:
עותק הנשר הגדול רבי נתן הכהן אדלר 'מראות הצובאות', אופיבאך תע"ט. נדיר.
עותק הנשר הגדול רבי נתן הכהן אדלר 'מראות הצובאות', אופיבאך תע"ט. נדיר. מראות הצובאות, מאת רבי משה אלשיך. אופי באך, תע"ט [1719]. נדיר. עם רישום מאת הגאון רבי נתן אדלר.

מחיר פתיחה:

1000

פריט 116:
'הרופאים הכריעו להוציאני מחדר הספרים' התשובה האחרונה בעצם כתי"ק מרן הגאון האדיר רבי שלמה אייגר - אוטוגרף מיוחד!
'הרופאים הכריעו להוציאני מחדר הספרים' התשובה האחרונה בעצם כתי"ק מרן הגאון האדיר רבי שלמה אייגר - אוטוגרף מיוחד! 'יען הכריעוני לפנות מחדר הספרים למדור התחתון לבל אמשך אחר העיון'. התשובה האחרונה בעצם כתב יד קדשו של מרן הגאון האדיר רבי שלמה אייגר בן רשכבה"ג מרן הגרע"א - זמן קצר לפני פטירתו, בענייני טריפות. 

מחיר פתיחה:

2500

פריט 117:
אוטוגרף חתום גדול תשובה בהלכות יורה דעה ובענייני כשרות מצות מצווה מרבינו הגאון רבי שלמה איגר
אוטוגרף חתום גדול תשובה בהלכות יורה דעה ובענייני כשרות מצות מצווה מרבינו הגאון רבי שלמה איגר תשובה יסודית בהלכות יורה דעה, כ-50 שורות, בעצם כתב יד גאונו של הגאון רבי שלמה אייגר, בנו וממלא מקומו של רשכבה"ג רבי עקיבא איגר,   בענייני כשרות מצות מצווה וההשגחה עליהם. ובענייני יורה דעה.

מחיר פתיחה:

3000

פריט 118:
מקודש ! מה שחנני הש"י בסוגיא דפסחים גיליון גדול בכתב יד קודש מרנא החתם סופר מפרעשבורג
מקודש ! מה שחנני הש"י בסוגיא דפסחים גיליון גדול בכתב יד קודש מרנא החתם סופר מפרעשבורג כתב יד קדשו! מה שחנני הש"י בסוגיא דפסחים ! גיליון גדול בכתב יד קודש מרנא החתם סופר מפרעשבורג. נדפסה בספרו הקדוש על מסכת פסחים, בשינויי לשון מסויימים.

מחיר פתיחה:

25000

פריט 119:
אוטוגרף נדיר! סוגיה שלימה, קטעים שלא נדפסו! ארבעה עמודי חידושי תורה בכתי"ק רבי שמעון סופר בעל מכתב סופר מקראקא
אוטוגרף נדיר! סוגיה שלימה, קטעים שלא נדפסו! ארבעה עמודי חידושי תורה בכתי"ק רבי שמעון סופר בעל מכתב סופר מקראקא ארבעה עמודים, סוגיה שלימה, חלקם לא נדפסו מעולם, בחידושי תורה בהלכות חמורות שבאבן העזר, כולם בעצם כתב יד קודש מרן הגאון הנודע רבי שמעון סופר רבה ותפארתה של עיר ואם 'קראקא' ובנו של מרנא ורבנא 'חתם סופר'. 

מחיר פתיחה:

15000

פריט 120:
גלוית איגרת, כולה בכתי"ק מרן הדעת סופר מפרעשבורג
גלוית איגרת, כולה בכתי"ק מרן הדעת סופר מפרעשבורג גלוית איגרת בחידושי תורה ששלח הגה"ק רבי עקיבא סופר לרב הגאון רבי שמואל מאיר הכהן הולנדר בשנת תשי"ד.

מחיר פתיחה:

500

פריט 121:
אור החיים הקדוש - מהדורה ראשונה, ונציה תק"ב. עותק הערוגות הבושם וצאצאיו
אור החיים הקדוש - מהדורה ראשונה, ונציה תק"ב. עותק הערוגות הבושם וצאצאיו חומש ויקרא עם פירוש "אור החיים" הקדוש – ונציה תק"ב – המהדורה הראשונה שהדפיס המחבר הקדוש זי"ע בדרכו לארץ ישראל – עותק מיוחס שלמדו בו רבני משפחת  גרינוואלד, עם חתימותיהם: ה"ערוגות הבושם", ה"ויגד יעקב" וה"ויחי יוסף"

מחיר פתיחה:

5000

פריט 122:
כתב-יד, חיבור על מסכת חולין בכתב-יד קדשו של הגה"ק רבי אברהם שאג-צוובנר אב"ד קוברסדורף, בעל...
כתב-יד, חיבור על מסכת חולין בכתב-יד קדשו של הגה"ק רבי אברהם שאג-צוובנר אב"ד קוברסדורף, בעל... כתב-יד, חיבור על מסכת חולין בכתב-יד קדשו של הגה"ק רבי אברהם שאג-צוובנר אב"ד קוברסדורף, בעל "אהל אברהם" ו"דרשות הרא"ש" – שטלסדורף, תר"ג

מחיר פתיחה:

6000

פריט 123:
עותק הגה"ק המחנה חיים ממונקאטש
עותק הגה"ק המחנה חיים ממונקאטש ספר קהלת יעקב, בקבלת האר"י מהגה"ק המלא הרועים רבי יעקב צבי יאליש. דפוס ראשון. לעמבערג תר"ל. עותק אישי של הגאון האדיר רבי חיים סופר ממונקאטש בעל 'מחנה חיים'. 

מחיר פתיחה:

800

פריט 124:
ע"י הבחור ישעי' שטיינער מליסקא ! שו"ת אריה דבי עילאי. פרעמישלא, תרל"ד. עותק הקול אריה ממאד בניו ונכדו השאמלויער רב
ע"י הבחור ישעי' שטיינער מליסקא ! שו"ת אריה דבי עילאי. פרעמישלא, תרל"ד. עותק הקול אריה ממאד בניו ונכדו השאמלויער רב מיוחס ביותר! שו"ת אריה דבי עילאי, של הגה"ק ממאד רבי אברהם יהודא הכהן שווארטץ בעל 'קול אריה', בנו הגה"צ רבי נפתלי ממאד בעל 'שער נפתלי' ובית נפתלי, ונכדו הגה"ק רבי שלמה זלמן עהרנרייך משאמלוי.

מחיר פתיחה:

800

פריט 125:
מכתב מיוחד מהגה"ק משאמלויא אל הגאון האדיר מראגאטשוב, תרפ"ט.
מכתב מיוחד מהגה"ק משאמלויא אל הגאון האדיר מראגאטשוב, תרפ"ט. מכתב מיוחד כולו בכתב יד הגאון הצדיק הקדוש משאמלויא רבי שלמה זלמן עהרנרייך אל הגאון האדיר הנודע רבי יוסף ראזין מדווינסק 'הראגאטשובער'. תרפ"ט. 

מחיר פתיחה:

1200

פריט 126:
גמרא מסכת קידושין עותקו האישי של הגה"ק רבי שלמה זלמן עהרנרייך משמאלוי עם הגהות ארוכות בכתי"ק
גמרא מסכת קידושין עותקו האישי של הגה"ק רבי שלמה זלמן עהרנרייך משמאלוי עם הגהות ארוכות בכתי"ק גמרא מסכת קידושין בדפוס וווילנא, תרפ"ג. עותקו האישי של מרן הגה"ק משאמלוי רבי שלמה זלמןעהרנרייך 'דער הייליגער שאמלויער רב', עם הגהות ארוכות וחשובות ועם סימני שימוש רבים, שהגה בה ולמד עמה בעיון. 

מחיר פתיחה:

3000

פריט 127:
שו"ת בשמים ראש. קראקא תרמ"א. העותק האישי של דער הייליגער שאמלויער רב
שו"ת בשמים ראש. קראקא תרמ"א. העותק האישי של דער הייליגער שאמלויער רב 'זה הספר קניתי מהוני לכבוד צורי וקוני ביומא דהילולא של הצדיק הקדוש מליסקא'. שו"ת בשמים ראש. קראקא תרמ"א. העותק האישי של מרן הגה"ק רבי שלמה זלמן עהרנרייך 'דער הייליגער השאמלויער רב'

מחיר פתיחה:

500

פריט 128:
ששה עמודים גדולים, בכתב ידוו וחתימתו של הגה"ק רבי יואל צבי ראטה אב"ד חוסט
ששה עמודים גדולים, בכתב ידוו וחתימתו של הגה"ק רבי יואל צבי ראטה אב"ד חוסט תשובה ארוכה, ששה עמודים גדולים, בכתב-יד קדשו וחתימת ידו של הגה"ק רבי יואל צבי ראטה אב"ד חוסט, בעל "בית היוצ"ר" – חוסט, אייר תרמ"ו

מחיר פתיחה:

2000

פריט 129:
תשובה בכתב יד הגה"צ רבי אברהם יצחק מטאלטשאווא היד יצחק
תשובה בכתב יד הגה"צ רבי אברהם יצחק מטאלטשאווא היד יצחק תשובה בכתב-ידו של הגאון הצדיק רבי אברהם יצחק גליק אב"ד טולצ'ווה – נשלח אל הגאון הצדיק רבי חיים צבי עהרנרייך אב"ד מאד – לא נדפס

מחיר פתיחה:

500

פריט 130:
גליונות חידושי תורה בכתי"ק הדיין הצדיק מפאפא רבי משה יוסף הופמאנן - לא נדפס!
גליונות חידושי תורה בכתי"ק הדיין הצדיק מפאפא רבי משה יוסף הופמאנן - לא נדפס! תשעה עמודים גדושים בכתב יד הגאון הק' מפאפא, רבי משה יוסף הופמאנן שעלה לירושלים והוכר בה כאחד מצדיקי הדור וזכה לגילוי אליהו. מקובל כסגולה לשמירה.

מחיר פתיחה:

800

פריט 132:
כתב סמיכה והיתר הוראה מהגאון בעל 'שפת הים' רבי יחיאל מיכל וולפסון
כתב סמיכה והיתר הוראה מהגאון בעל 'שפת הים' רבי יחיאל מיכל וולפסון כתב סמיכה והיתר הוראה מהגאון בעל 'שפת הים' רבי יחיאל מיכל וולפסון, שנת תרל"ט. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 133:
כתב יד ארוך מהגאון רבי זאב וואלף טורבאוויץ בעל 'שערי טהר' מגדולי ליטא
כתב יד ארוך מהגאון רבי זאב וואלף טורבאוויץ בעל 'שערי טהר' מגדולי ליטא כתב יד ארוך מהגאון רבי זאב וואלף טורבאוויץ, מגדולי הרבנים בליטא בדור האחרון לפני המלחמה, הקדמת ספרו שערי טוהר על יורה דעה. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 134:
כתיבת ספר תורה על שם מרנא החפץ חיים מראדין
כתיבת ספר תורה על שם מרנא החפץ חיים מראדין מסמך חשוב מהוועד לכתיבת ספר תורה על שם רבינו הגאון הצדיק רבן של ישראל מרן ישראל מאיר הכהן זצוקללה"ה בעל 'חפץ חיים', באמצעות ועד הישיבות ווילנא, ובו התחייבות רכישת אות בידי אישים חשובים.

מחיר פתיחה:

500

פריט 135:
כתב ידה של הרבנית הצדקנית פריידה, אלמנת מרן ה"חפץ חיים" ברכה והצלחה ופרנסה טובה
כתב ידה של הרבנית הצדקנית פריידה, אלמנת מרן ה"חפץ חיים" ברכה והצלחה ופרנסה טובה מכתב ביידיש בכתב ידה של הרבנית הצדקנית פריידה, אלמנת מרן ה"חפץ חיים", על גבי נייר בלאנק של בעלה הגדול זצוק"ל – "ברכה והצלחה ופרנסה טובה" – ראדין, מוצאי ראש השנה תרצ"ו

מחיר פתיחה:

2000

פריט 136:
'יברכהו העליון בכל מילי דמיטב' איגרת הגאון האדיר רבי שמעון שקאפ
'יברכהו העליון בכל מילי דמיטב' איגרת הגאון האדיר רבי שמעון שקאפ איגרת הגאון האדיר רבי שמעון יהודא הכהן שקאפ מגרודנה, על מצבה הקשה של ישיבתו עם ברכות פיו. גרודנה, תרצ"ד.

מחיר פתיחה:

1500

פריט 137:
מכתב האמרי משה למרן הגרח"ע מווילנא
מכתב האמרי משה למרן הגרח"ע מווילנא מכתב ארוך ומיוחד, כולו בכתב יד הגאון הגדול רבי משה סוקולובסקי מבריסק אל מרן הגאון האדיר רבי חיים עוזר גראדז'ינסקי מווילנא, למען החזקת ישיבת תורת חסד בבריסק. תרפ"ח.

מחיר פתיחה:

1800

פריט 138:
מכתב ארוך מאוד דרוש ומוסר מאת הגאון רבי צבי הירש הכהן 'כתר כהונה' מפינסק
מכתב ארוך מאוד דרוש ומוסר מאת הגאון רבי צבי הירש הכהן 'כתר כהונה' מפינסק מכתב ארוך מאוד, מלא בהנהגות, בדרש ובמוסר, על הנהגת האדם בעולמו בכלל ובפרט. שלחו הגאון הגדול רבי צבי הירש הכהן וואלק בעל 'כתר כהונה' ורבה הנודע של פינסק, מגדולי ליטא, אח תלמידו הרב הגאון רבי אברהם נח ראיוויץ. פינסק תרס"ה. 

מחיר פתיחה:

400

פריט 139:
שיחת מוסר של 'הסבא מסלבודקא' - (לא נדפס) בכתב ידו וחתימתו של חתנו רבי אייזיק שער,
שיחת מוסר של 'הסבא מסלבודקא' - (לא נדפס) בכתב ידו וחתימתו של חתנו רבי אייזיק שער, שיחת מוסר לא ידועה של "הסבא מסלובדקא" שנאמרה לפני ראש השנה תרס"ד – ארבעה עמודים בכתב-ידו וחתימתו של חתנו ותלמידו המובהק רבי יצחק אייזיק שער, ראש ישיבת סלבודקה – תשרי תרס"ד

מחיר פתיחה:

1200

פריט 140:
אוטוגרף גדול מחידושי תורה עמוקים שלא נדפסו - מהגה"ק האדרת ואביו
אוטוגרף גדול מחידושי תורה עמוקים שלא נדפסו - מהגה"ק האדרת ואביו חיבור ענק בכתב יד הגאון הגדול רבי בנימין רבינוביץ בעל 'משנת רבי בנימין' רבן של פיקלין, שילעל, רוגולי ווילקומיר, ובנו הגאון הנודע רבי אליהו דוד רבינוביץ - תאומים, 'האדר"ת'. לא נדפס מעולם. 

מחיר פתיחה:

5000

פריט 141:
'יתן ד' ביתו אמיץ וחזק וקים לעולם ועד! איגרת ברכות לנישואין מהמשגיח הגאון הצדיק רבי יחזקאל לעווינשטיין וחתנו הגדול
'יתן ד' ביתו אמיץ וחזק וקים לעולם ועד! איגרת ברכות לנישואין מהמשגיח הגאון הצדיק רבי יחזקאל לעווינשטיין וחתנו הגדול איגרת ברכות לנישואין נכתבה בידי הגאון הצדיק המשגיח רבי יחזקאל לווינשטיין לרגל נישואי הגאון רבי יצחק ניימן לימים רבה של קרית חיים. המכתב משנות שבתו בעיירת מיר. תרצ"ו. 

מחיר פתיחה:

1200

פריט 142:
בענין ברכה באכילת תרומה - תשובה ארוכה מאוד ממרן פוסק הדור רבי משה פיינשטיין
בענין ברכה באכילת תרומה - תשובה ארוכה מאוד ממרן פוסק הדור רבי משה פיינשטיין בענין ברכה באכילת תרומה - תשובה ארוכה מאוד ממרן פוסק הדור רבי משה פיינשטיין ששלחה אל הרב הגאון המפורסם רבי יעקב הכהן מעסקין.

מחיר פתיחה:

2500

פריט 143:
סמיכת חכמים 'יורה יורה ידין ידין' בכתב יד עמוד ההוראה הגרש"ז אויערבאך - נדיר
סמיכת חכמים 'יורה יורה ידין ידין' בכתב יד עמוד ההוראה הגרש"ז אויערבאך - נדיר נדיר! סמיכה להוראה ולרבנות, כולה בכתב יד מרן הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך ובחתימת ידו. ירושלים תשכ"ה. 

מחיר פתיחה:

800

פריט 144:
'המסרבים לקבל ספרדים לישיבות- לא כדין הוא' איגרת מיוחדת מהסטייפלער על ישיבות פורת יוסף ומרכז הרב
'המסרבים לקבל ספרדים לישיבות- לא כדין הוא' איגרת מיוחדת מהסטייפלער על ישיבות פורת יוסף ומרכז הרב 'התלמידים היוצאים מישיבת מרכז הרב הם שומרי תורה ותלמידי חכמים חשובים'. איגרת מיוחדת ונדירה עם פסקי הלכות, כולה בכתב יד קודש מרן הסטייפלער, רבי יעקב ישראל קניבסקי, אודות ישיבות שונות שאינן מקבלות תלמידים ספרדיים. בני ברק, תשי"ח.

מחיר פתיחה:

1500

פריט 145:
חיבור שלם הגהות רבות וארוכות בכתי"ק רבי חיים קניבסקי על פירוש בעל הטורים על התורה
חיבור שלם הגהות רבות וארוכות בכתי"ק רבי חיים קניבסקי על פירוש בעל הטורים על התורה פירוש בעל הטורים על התורה, עם מראי מקומות וביאורים מאת הרב יעקב רייניץ, בני ברק תשל"א. עם כ150 הגהות גאוניות ומופלאות מכל רחבי ים התלמוד, בעצם כתב יד גאונו של מרן הגאון האדיר רבי חיים קנייבסקי, מהן הגהות ארוכות ומהן הוספות חשובות במראי מקומות וביאורים. 

מחיר פתיחה:

10000

פריט 146:
סוגיא ערוכה במסכת שבת בכת"י הגאון בעל שבט הלוי - מימיו כמורה הוראה בירושלים
סוגיא ערוכה במסכת שבת בכת"י הגאון בעל שבט הלוי - מימיו כמורה הוראה בירושלים דף שלם בכתב ידו של הגאון רבי שמואל הלוי ואזנר בעל 'שבט הלוי' וגאב"ד זכרון מאיר, ראש ישיבת חכמי לובלין מעת מגוריו בירושלים עיר הקודש, אחר עלותו לארץ ישראל. 

מחיר פתיחה:

800

פריט 147:
גִּבּוֹר וְאִישׁ מִלְחָמָה שׁוֹפֵט וְנָבִיא. חליפתו של מרן השבט הלוי
גִּבּוֹר וְאִישׁ מִלְחָמָה שׁוֹפֵט וְנָבִיא. חליפתו של מרן השבט הלוי חליפה  שלבש פוסק הדור מרן הגאון הצדיק רבי שמואל הלוי וואזנער רב ואב"ד זכרון מאיר ראש ישיבת זכרון מאיר, בעת אשר שפט את ישראל וכתב פסקי הוראה למעשה. 

מחיר פתיחה:

2000

פריט 148:
ספר צפנת פענח, לבעל ה"תולדות יעקב יוסף" – קוריץ, תקמ"ב – מהדורה ראשונה
ספר צפנת פענח, לבעל ה"תולדות יעקב יוסף" – קוריץ, תקמ"ב – מהדורה ראשונה ספר צפנת פענח, לבעל ה"תולדות יעקב יוסף" – קוריץ, תקמ"ב – מהדורה ראשונה

מחיר פתיחה:

10000

פריט 149:
רזא מהמנא. ספר קבלה חשוב ונדיר. מהדורה ראשונה, לבוב תקנ"א.
רזא מהמנא. ספר קבלה חשוב ונדיר. מהדורה ראשונה, לבוב תקנ"א. ספר רזא מהמנא, סודות הקבלה על אותיות האל"ף בי"ת, מאת המקובל הנסתר רבי יצחק אייזיק הלוי מכפר זורוויץ, שהבעש"ט הקדוש העריצו ולמד עמו תורת הנסתר. מהדורה ראשונה. לבוב, תקנ"א - 1791.

מחיר פתיחה:

500

פריט 150:
ספר חסידות נדיר ביותר! ליקוטי יקרים, מעזיראוב תקנ"ד, עם סדר כוונת המקוה לבעש"ט. נדפס לראשונה
ספר חסידות נדיר ביותר! ליקוטי יקרים, מעזיראוב תקנ"ד, עם סדר כוונת המקוה לבעש"ט. נדפס לראשונה כוונת המקוה בדפוס ראשון! ליקוטי יקרים, מהדורה הראשונה עם כוונת המקווה לבעל שם טוב הקדוש. מעזיראוב תקנ"ד. 

מחיר פתיחה:

2000

פריט 151:
ליקוטי יקרים, מהדורה נדירה. דפוס חשוב ! מעזיראוב תקנ"ח.
ליקוטי יקרים, מהדורה נדירה. דפוס חשוב ! מעזיראוב תקנ"ח. ליקוטי יקרים, מהדורת מעזיראוב תקנ"ח - 1798.

מחיר פתיחה:

1000

פריט 152:
דפוס ראשון! אהבת שלום מקאסוב. לעמברג תקס"ד
דפוס ראשון! אהבת שלום מקאסוב. לעמברג תקס"ד ספר אהבת שלום להרה"ק רבי מנחם מענדיל מקאסוב. מהדורה ראשונה, לעמברג תקס"ד - 1804. הספר הראשון לתורת בית וויז'ניץ קאסוב. 

מחיר פתיחה:

1800

פריט 153:
ספר סגולה. עותק קדוש ומיוחס! יסוד יצחק. ספר סגולה עם סדר הלימוד לוואך נאכט. דפו"ר. זאלקווא, תק"ע.
ספר סגולה. עותק קדוש ומיוחס! יסוד יצחק. ספר סגולה עם סדר הלימוד לוואך נאכט. דפו"ר. זאלקווא, תק"ע. עותק קדוש לספר סגולה עם סדר וואך נאכט! יסוד יצחק, על ענייני מילה בדרך הקבלה והחסידות עם סדר הלימוד ל"וואך-נאכט", דפוס ראשון. זאלקווא, תק"ע. 

מחיר פתיחה:

1000