English

תפארת נשגבים, מנחם אב תשפ"ג

Days

Hrs

Min

Sec

תצוגה:

פריט 52:
כתב-יד, העתקה חלקית מספר "מגלה עמוקות" – שנות הת"ק – כתיבה אשכנזית
כתב-יד, העתקה חלקית מספר "מגלה עמוקות" – שנות הת"ק – כתיבה אשכנזית כתב-יד, העתקה חלקית מספר "מגלה עמוקות" – שנות הת"ק – כתיבה אשכנזית

מחיר פתיחה:

200

פריט 53:
קונטרס בכתב יד! שו"ת מרבי ישראל פוזנא מסטראדוב, מגדולי רבני חב"ד - לא נדפס
קונטרס בכתב יד! שו"ת מרבי ישראל פוזנא מסטראדוב, מגדולי רבני חב"ד - לא נדפס כתב-יד, קונטרס שו"ת בסוגיות הלכתיות שונות מאת רבי ישראל פוזנא מסטראדוב, מחשובי רבני חב"ד, עם רבני רייסין, משנות התק"צ – העתקה בכתיבה נאה - ירושלים שנת תרס"ו – חלקים גדולים מהשו"ת לא נדפסו

מחיר פתיחה:

100

פריט 54:
כתב יד גדול בחידושי אגדה על התורה. צעהלים תרמ"ה
כתב יד גדול בחידושי אגדה על התורה. צעהלים תרמ"ה כתב-יד, 11 עמודים חידושי אגדה על פרשיות התורה – צעהלים תרמ"ה

מחיר פתיחה:

200

פריט 55:
קרוב ל200 עמודים, חיבור שלם שלא נדפס על בבא קמא ובבא מציעא. מאחד מגדולי פולין. תר"מ והלאה.
קרוב ל200 עמודים, חיבור שלם שלא נדפס על בבא קמא ובבא מציעא. מאחד מגדולי פולין. תר"מ והלאה. חיבור לא נודע למי! מגדולי התורה מחסידי פולין בתקופת חיי האבני נזר והשפת אמת כתב-יד, חיבור שלם על מסכתות בבא קמא ובבא מציעא – [פולין ?] לאחר תר"מ – כתיבה אשכנזית

מחיר פתיחה:

500

פריט 56:
כתב-יד, קונטרס חידושי אגדה. הונגריה, תרמ"א
כתב-יד, קונטרס חידושי אגדה. הונגריה, תרמ"א כתב-יד, קונטרס חידושי אגדה – עם חידוש בשם מהר"י אסאד – תרמ"א – כתיבה אשכנזית

מחיר פתיחה:

100

פריט 57:
מסכת מגילה – דעסויא, תק"ב – חתימה ורישומים
מסכת מגילה – דעסויא, תק"ב – חתימה ורישומים .מסכת מגילה – דעסויא, תק"ב – חתימה ורישומים

מחיר פתיחה:

100

פריט 58:
חק יעקב על שלחן ערוך הלכות פסח ברונא תקכ"ד
חק יעקב על שלחן ערוך הלכות פסח ברונא תקכ"ד ספר חק יעקב על שלחן ערוך הלכות פסח, מאת רבי יעקב ריישר אב"ד מיץ – ברונא תקכ"ד – חתימות עתיקות

מחיר פתיחה:

100

פריט 59:
משפטי שבועות לרב האי גאון. המבורג תקמ"ב
משפטי שבועות לרב האי גאון. המבורג תקמ"ב ספר משפטי שבועות ודיני מקח וממכר לרבינו האי גאון – המבורג תקמ"ב – חתימות עתיקות

מחיר פתיחה:

120

פריט 60:
חידושי הרשב"א, מסכת שבועות – פראג תקס"ח
חידושי הרשב"א, מסכת שבועות – פראג תקס"ח ספר חידושי הרשב"א על מסכת שבועות – פראג תקס"ח – חתימות ורישומים

מחיר פתיחה:

100

פריט 61:
עותק מיוחס: מקור חיים וקהלת יעקב - ספרי הרב מליסא – זולקווא/יוזעפאף תקצ"ז
עותק מיוחס: מקור חיים וקהלת יעקב - ספרי הרב מליסא – זולקווא/יוזעפאף תקצ"ז ספר מקור חיים על הלכות פסח מאת הרב מליסא – זולקווא תקצ"ז - כרוך עם: ספרו קהלת יעקב על אבן העזר והלכות יום טוב – יוזעפאף תקצ"ז – העותק של הגאון רבי אבא מרקיל שלמה הכהן אב"ד סארנאק, מחבר שו"ת "יד שלמה"

מחיר פתיחה:

150

פריט 62:
טיב גיטין ויד אפרים - מהגרא"ז מרגליות
טיב גיטין ויד אפרים - מהגרא"ז מרגליות ספר "טיב גיטין" ו"יד אפרים" על שמות בגיטין מאת הגאון רבי אפרים זלמן מרגליות – סדילקוב, לאחר תקפ"ג – חתימות ורישומים

מחיר פתיחה:

100

פריט 63:
מסכת ברכות ומשניות סדר זרעים. זולצבאך, תקכ"ו
מסכת ברכות ומשניות סדר זרעים. זולצבאך, תקכ"ו מסכת ברכות מן תלמוד בבלי ומשניות סדר זרעים. זולצבאך, תקכ"ו [1766].

מחיר פתיחה:

100

פריט 64:
מסכתות גיטין נדרים נזיר סוטה -דפוס זולצבאך תק"כ עם הגהות בני ישיבת פיורדא
מסכתות גיטין נדרים נזיר סוטה -דפוס זולצבאך תק"כ עם הגהות בני ישיבת פיורדא מסכתות גיטין נדרים נזיר סוטה - זולצבאך תק"כ – הגהות, חתימות ורישומים מפיורדא שנות התק"מ-תק"נ

מחיר פתיחה:

150

פריט 65:
מסכת נדה ומשניות סדר טהרות – זולצבאך תקכ"ז
מסכת נדה ומשניות סדר טהרות – זולצבאך תקכ"ז מסכת נדה ומשניות סדר טהרות – זולצבאך תקכ"ז – חתימות ורישומים עתיקים

מחיר פתיחה:

100

פריט 66:
בית מנחם, מהדורה ראשונה. קראטאשין, תקצ"ד
בית מנחם, מהדורה ראשונה. קראטאשין, תקצ"ד בית מנחם, מאת רבי מרדכי מיכאל יפה, אב"ד זדון ושמיגעל. דפוס דוב בער מאנאש, קראטאשין, תקצ"ד [1834]. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

100

פריט 67:
באר יעקב, על ד' חלקי שו"ע. מהדורה ראשונה. פיורדא תקכ"ז.
באר יעקב, על ד' חלקי שו"ע. מהדורה ראשונה. פיורדא תקכ"ז. באר יעקב, חידושים על ארבעת חלקי השו"ע ועל כללות הסוגיות, מאת רבי יאקב ברלין. דפוס יוסף פעטשויא ובנו מענדל בער, פיורדא, תקכ"ז [1767]. מהדורה ראשונה. העותק של הגאון רבי יחיאל מיכל גאלדשלאק.

מחיר פתיחה:

100

פריט 68:
שו"ת מהר"ם אלשיך – ברלין תק"ל – העותק של הגה"ק רבי חיים יעקב נפתלי זילברברג...
שו"ת מהר"ם אלשיך – ברלין תק"ל – העותק של הגה"ק רבי חיים יעקב נפתלי זילברברג... שו"ת מהר"ם אלשיך – ברלין תק"ל – העותק של הגה"ק רבי חיים יעקב נפתלי זילברברג מווארשא

מחיר פתיחה:

300

פריט 69:
בינה לעתים, הלכות יום טוב. מהדורה ראשונה, וינה תקנ"ז.
בינה לעתים, הלכות יום טוב. מהדורה ראשונה, וינה תקנ"ז. ספר בינה לעתים על רמב"ם הלכות יום טוב, מאת רבי יהונתן אייבשיץ – וינה תקנ"ז – מהדורה ראשונה – חתימות משנות הת"ק בדף השער

מחיר פתיחה:

100

פריט 70:
תורת יקותיאל, ברלין תקל"ב. מהדורה ראשונה. עותק האמרי בינה
תורת יקותיאל, ברלין תקל"ב. מהדורה ראשונה. עותק האמרי בינה ספר תורת יקותיאל – ברלין תקל"ב – מהדורה ראשונה – העותק של רבני קויל, הגאונים רבי מאיר אויערבאך, בעל "אמרי בינה", ורבי אביגדור יהודה ליביש הלוי לווינטל אב"ד קויל ובלאשקע

מחיר פתיחה:

300

פריט 71:
עותק מיוחס לאחד מגאוני ליטא! זכרון משה, מהדו"ר, אמשטרדם תקכ"ה
עותק מיוחס לאחד מגאוני ליטא! זכרון משה, מהדו"ר, אמשטרדם תקכ"ה ספר זכרון משה, דרושים מאת רבי משה דעסוי – אמשטרדם תקכ"ה – מהדורה ראשונה – העותק של הגאון המפורסם רבי אברהם חריף אב"ד פיקעלין (פלך קובנא)

מחיר פתיחה:

250

פריט 72:
חידושי הר"ן עם רבי עקיבא איגר. מהדורה ראשונה, דיהרנפורט, תקפ"ג
חידושי הר"ן עם רבי עקיבא איגר. מהדורה ראשונה, דיהרנפורט, תקפ"ג ספר חידושי הר"ן על מסכת בבא מציעא, שנדפסו בסופו חידושי רבי עקיבא איגר – מהדורה ראשונה של חידושי הר"ן על בבא מציעא, וראשית ביכוריו של חידושי רעק"א שנדפסו בחייו – חתימות ורישומים

מחיר פתיחה:

200

פריט 73:
מים עמוקים. ברלין, תקל"ח [1778]. עותק רבני מיוחס.
מים עמוקים. ברלין, תקל"ח [1778]. עותק רבני מיוחס. מים עמוקים. ברלין, תקל"ח [1778]. עותק מיוחס.

מחיר פתיחה:

150

פריט 74:
גט פשוט מאת מהר"ם חביב – סדילקוב תקצ"ד עותק אב"ד קאסוב
גט פשוט מאת מהר"ם חביב – סדילקוב תקצ"ד עותק אב"ד קאסוב ספר גט פשוט מאת מהר"ם חביב – סדילקוב תקצ"ד – רישומי בעלות של אב"ד קוסוב

מחיר פתיחה:

200

פריט 75:
מנחת עני. מהדו"ר. וינה תרי"ז. עותק רבני חשוב ומיוחס.
מנחת עני. מהדו"ר. וינה תרי"ז. עותק רבני חשוב ומיוחס. מנחת עני, עם שמן כתית למנחה, מאת רב ישכר [סימנדל]. וינה, 1857. מהדורה ראשונה. עותק מיוחס.

מחיר פתיחה:

200

פריט 76:
חידושי הריטב"א תענית ומו"ק. פראג תקע"ב עותק מיוחס של רבי מרדכי פישל סופר אבי המחנה חיים
חידושי הריטב"א תענית ומו"ק. פראג תקע"ב עותק מיוחס של רבי מרדכי פישל סופר אבי המחנה חיים ספר חדושי הריטב"א על מסכתות תענית ומועד קטן – פראג, תקע"ב – העותק של הגה"צ רבי מרדכי פישל סופר, מגדולי תלמידי ה"חתם סופר"

מחיר פתיחה:

250

פריט 77:
ספר צרור החיים מאת רבי שמואל שמעלקא קליין אב"ד סעליש – מונקאטש תרל"ו – העותק...
ספר צרור החיים מאת רבי שמואל שמעלקא קליין אב"ד סעליש – מונקאטש תרל"ו – העותק... ספר צרור החיים מאת רבי שמואל שמעלקא קליין אב"ד סעליש – מונקאטש תרל"ו – העותק של נכדו רבי שמואל שמעלקא קליין אב"ד עלעשד

מחיר פתיחה:

200

פריט 78:
שו"ת דרך יבחר, עותק הגה"ק משאמלוי, שקיבלו מהגאון המחבר
שו"ת דרך יבחר, עותק הגה"ק משאמלוי, שקיבלו מהגאון המחבר 'קבלתי ספר זה מהה"ג דק' הידאלמאש' ספר תשובות וחידושי תורה 'דרך יבחר', מאת הגאון הצדיק רבי חיים בצלאל פאנעט מטאשנאד בן הגה"ק המראה יחזקאל מדעעש. מונקאטש תרנ"ד, 1894. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 79:
בכורי יעקב, מהערוך לנר. מהדו"ר. עותק שניתן מהמחבר לתלמידו
בכורי יעקב, מהערוך לנר. מהדו"ר. עותק שניתן מהמחבר לתלמידו ספר בכורי יעקב על שלחן ערוך הלכות סוכה, מאת הגאון רבי יעקב עטלינגר בעל "ערוך לנר" – אלטונא, תקצ"ו – מהדורה ראשונה – עותק שניתן במתנה מידי המחבר לתלמידו רבי שמעיה הלוי – הקדשה עצמית חתומה מרבי שמעיה הלוי – כרוך עם: ספר תשובות מר"מ יפה, מאת רבי מרדכי מיכאל יפה – המבורג תרי"ב – מהדורה ראשונה

מחיר פתיחה:

200

פריט 80:
הגהות ארוכות של החבל יעקב - רבי אבא יעקב בורוכוב על 'תורת גיטין'
הגהות ארוכות של החבל יעקב - רבי אבא יעקב בורוכוב על 'תורת גיטין' ספר תורת גיטין – רוסיה-פולין, סביבות תק"פ – מהדורה שניה שנדפסה בחיי הגאון המחבר – הגהות למדניות ארוכות בכתב ידו של הגאון רבי אבא יעקב הכהן בורוכוב אב"ד וולקוביסק, בעל "חבל יעקב"

מחיר פתיחה:

150

פריט 81:
סדר סליחות לכ' סיון שנת תרע"ט אחר פוגרומים האיומים בגליציה ואוקראינה
סדר סליחות לכ' סיון שנת תרע"ט אחר פוגרומים האיומים בגליציה ואוקראינה פריט היסטורי נדיר – "סדר סליחות ותפלות ליום כ' סיון שנת תרע"ט" – בזל (שווייץ) תרע"ט - נדפס עקב הפוגרומים האיומים שנערכו בשנת תרע"ט בגליציה ואוקראינה

מחיר פתיחה:

500

פריט 82:
שטר תנאים מק"ק פרנקפורט דנהר מיין, תקס"א בן 220 שנה.
שטר תנאים מק"ק פרנקפורט דנהר מיין, תקס"א בן 220 שנה. "שטר תנאים" – פרנקפורט דמיין, ניסן תקס"א

מחיר פתיחה:

150

פריט 83:
בקשה להצלת נכסי יתומה. נשלחה לפרנקפורט, תמוז תקמ"ב
בקשה להצלת נכסי יתומה. נשלחה לפרנקפורט, תמוז תקמ"ב מכתב מאת רבה של ארשיא אל פרנסי ומנהיגי קהילת פרנקפורט – בעניין מעות ששייכים ליתומה – תמוז תקמ"ב

מחיר פתיחה:

350

פריט 84:
איגרת היסטורית תורנית ארוכה מהגאון רבי יצחק אשר יאקאווערסקי מביאלסטוק
איגרת היסטורית תורנית ארוכה מהגאון רבי יצחק אשר יאקאווערסקי מביאלסטוק מכתב ארוך מאת הגאון רבי יצחק אשר יאקאווערסקי, הר"מ הראשי בביאליסטוק – תמוז תרס"ט, ביאליסטוק – מכתב ארוך, היסטורי תורני ומעניין – 12 עמודים

מחיר פתיחה:

200