עברית

Lot 112:

Letter of Blessings by the Holy Rav Rabbi Avraham Elimelech of Karlin - with an Addition of Three Lines Handwritten by Him

Start price: $600

Estimated price: $1,200 - $1,500

The auction will start in __ days and __ hours

Buyer's premium: 25%

Sales Tax: On buyer's premium only

Add to Favorites

Contact Us

Rare letter of blessings for good health and naches from one’s offspring. Rabbi Avraham Elimelech of Karlin with an addition of three lines of blessings handwritten by him. Extremely rare. 

Special and important letter by the holy Rav Rabbi Avraham Elimelech of Karlin to the famed Chassid Rabbi Aharon Haltovsky and about the famed Karlin Chassid Rabbi Meir the son of Batya Levin. 

With blessings for good health: שיתברך מפי עליון בראשית בבריאה נכונה ושלימה ורפו"ש לכל רמ"ח אבריו ושס"ה גידיו להצלחה רבה ולנחת מכל יוצאי חלציו : לקבל רוב נחת מכל יוצ"ח בגדולין של נחת ובנקל ע"פ דרך תוה"ק והחסידות

ולכתיבה וחתימה טובה בספרן של צדיקים לאלתר לחיים בשנה טובה ומאושרה. 

The Rav used to add a word or two handwritten by him to his letters; to this letter, however, he added almost 3 complete lines taking interest in "our dear friend the Gaon Rav Rabbi Chaim Mendel Shlita" and blessing him: ‘ה’ יוסיף עליו את הברכה’

He is referring to the famed Gaon Rabbi Chaim Mendel Kostromsky, one of the leaders and Rosh Yeshiva in Karlin and Jerusalem.  

At the end of the rare and lengthy blessing, the full handwritten signature of the Rav. 

Letters by Rabbi Avraham Elimelech of Karlin are available; yet, letter to which he added more than a word or two are extremely rare. In this letter, he added several lines with blessings coming from a pure heart. 

The holy Rav Rabbi Avraham Elimelech of Karlin [1891-1942] the son of the holy Rav Rabbi Yisroel [The Yanuka] and his successor in Pinsk. The Tzaddikim of the generation appreciated and revered him. Headed important yeshivas. Visited the Holy Land four times and during his last visit, explicitly predicted an upcoming disaster for European Jewry. However, he refused to remain in Eretz Yisroel, returning to support his Chassidim. Was killed on Kiddush Hashem in Cheshvan 1942.

[1] letter on the official stationery of Rabbi Avraham Elimelech of Karlin. Stains beneath the text and some on it, not affecting it. Very good condition. 

Measurement: 13 x 20.5 CM

Measurement: 13 x 20.5 CM