English

תפארת - 49, מכירת מכתבים מיוחדת

Days

Hrs

Min

Sec

תצוגה:

פריט 1:
אגרת נדירה מאת הפרנס רבי וואלף מווינה אל ראשי קהילת פראג, בעניין תשלום המיסים למלכות, ווינה, תקי"ג - 1753.
אגרת נדירה מאת הפרנס רבי וואלף מווינה אל ראשי קהילת פראג, בעניין תשלום המיסים למלכות, ווינה, תקי"ג - 1753. מכתב נדיר והסטורי! איגרת סודית  מהפרנס רבי וואלף מווינה אצל רבי ענזיל עלפויגין מחשובי ק"ק פראג. בעניין המס לשלטון. ווינה, תקי"ג - 1753.

מחיר פתיחה:

250

פריט 2:
מכתב מאת רבי שרגא פייבל קארפ ורבי חיים יוסף עלינברג, רבני בית דינו של הגאון...
מכתב מאת רבי שרגא פייבל קארפ ורבי חיים יוסף עלינברג, רבני בית דינו של הגאון... מכתב מאת רבי שרגא פייבל קארפ ורבי חיים יוסף עלינברג, רבני בית דינו של הגאון ה"שואל ומשיב". לבוב, [תרל"ב] 1871.

מחיר פתיחה:

200

פריט 3:
מכתב בהנהגה ופולמוס מהגאון רבי יהודה ליב צירלסאהן
מכתב בהנהגה ופולמוס מהגאון רבי יהודה ליב צירלסאהן מכתב בהנהגה ומינוי שוחטים ובודקים בכתב יד הגאון הגדול רבי יהודה ליב צירלסון מקעשנוב והרב הכולל למדינת בסרביה

מחיר פתיחה:

80

פריט 4:
חתימת כתב יד קודשו וחותמו של הרה"ק רבי יחיאל נתן הלברשטאם אב"ד בארדיוב.
חתימת כתב יד קודשו וחותמו של הרה"ק רבי יחיאל נתן הלברשטאם אב"ד בארדיוב. חתימת כתב יד קודשו וחותמו של הרה"ק רבי יחיאל נתן הלברשטאם אב"ד בארדיוב.

מחיר פתיחה:

50

פריט 5:
גלויה מאת רבי זלמן ליב הלברשטאם. נייטרא, 1937.
גלויה מאת רבי זלמן ליב הלברשטאם. נייטרא, 1937. גלויה מאת רבי זלמן ליב הלברשטאם. נייטרא, 1937.

מחיר פתיחה:

50

פריט 6:
גלויה מאת רבי שמואל וואלף סופר, אל קרוב משפחתו וידידו רבי יקותיאל פריידייגער מבודפסט. דראהביטש,...
גלויה מאת רבי שמואל וואלף סופר, אל קרוב משפחתו וידידו רבי יקותיאל פריידייגער מבודפסט. דראהביטש,... גלויה מאת רבי שמואל וואלף סופר, אל קרוב משפחתו וידידו רבי יקותיאל פריידייגער מבודפסט. דראהביטש, תרנ"ו 1896.

מחיר פתיחה:

80

פריט 7:
מכתב קצר של הגאון רבי שמעון הכהן שטראססער מפרעסבורג
מכתב קצר של הגאון רבי שמעון הכהן שטראססער מפרעסבורג

מחיר פתיחה:

120

פריט 8:
תעודת רב ומורה הוראה שהעניקו מנהלי קהילת בראד (Brad, טרנסילבניה, רומניה) לרבי אפרים פישר, לקראת...
תעודת רב ומורה הוראה שהעניקו מנהלי קהילת בראד (Brad, טרנסילבניה, רומניה) לרבי אפרים פישר, לקראת... תעודת רב ומורה הוראה שהעניקו מנהלי קהילת בראד (Brad, טרנסילבניה, רומניה) לרבי אפרים פישר, לקראת עלייתו לארץ ישראל. בראד, תרצ"ה [1935].

מחיר פתיחה:

150

פריט 9:
המלצה מרבי משה יהודא לעבאוויטש אב"ד ספרד סענטא
המלצה מרבי משה יהודא לעבאוויטש אב"ד ספרד סענטא המלצה מרבי משה יהודא לעבאוויטש אב"ד ספרד סענטא, ניתנה בשנת תרצ"ה. 

מחיר פתיחה:

50

פריט 10:
מכתב ראשי אגודת ישראל בנייטרא ורבני העיר, בהמלצה אודות אברך מתושבי העיר, תרצ"ד
מכתב ראשי אגודת ישראל בנייטרא ורבני העיר, בהמלצה אודות אברך מתושבי העיר, תרצ"ד מכתב הרבנים הגאונים והעסקנים ראשי צעירי אגודת ישראל בנייטרא, על גבי ניר מכתבים רשמי חתום, אודות הרב רבי חיים עהרנטאהל המשמש ברבנות בפועל בעיר נייטרא. תרצ"ד. 

מחיר פתיחה:

60

פריט 11:
טופס גבית עדות, מטעם בית הדין להתרת עגונות בהונגריה. האדהאז, תש"ט [1949].
טופס גבית עדות, מטעם בית הדין להתרת עגונות בהונגריה. האדהאז, תש"ט [1949]. טופס גבית עדות, מטעם בית הדין להתרת עגונות בהונגריה. האדהאז, תש"ט [1949].

מחיר פתיחה:

80

פריט 12:
פסק דין בכתב יד הגאון הצדיק 'טשאבא רב' רבי שרגא שמואל שניצלער
פסק דין בכתב יד הגאון הצדיק 'טשאבא רב' רבי שרגא שמואל שניצלער אישור בכתב יד ובחתימת הגאון הצדיק רבי שרגא שמואל שניצלער הרב מטשאבא, ובית דינו, תש"ח. 

מחיר פתיחה:

50

פריט 13:
הזמנה להכתרת הגאון רבי משה שטערן אב"ד דעברעצין לרבה של בואנוס איירס – ארגנטינה
הזמנה להכתרת הגאון רבי משה שטערן אב"ד דעברעצין לרבה של בואנוס איירס – ארגנטינה הזמנה מודפסת בעלת שני חלקים, להכתרת הגאון הגדול רבי משה שטערן אב"ד דעברעצין לרבה של קהילת עדת ישורון' בואנוס איירס – ארגנטינה, תשי"ב.

מחיר פתיחה:

400

פריט 14:
ישיבת לעכאוויץ וחכמיה בפניה דחופה למרן רבי חיים עוזר מווילנא - להצלת הישיבה
ישיבת לעכאוויץ וחכמיה בפניה דחופה למרן רבי חיים עוזר מווילנא - להצלת הישיבה מכתב פניה מחכמי ורבני ישיבת לעכאוויץ בליטא אל הגאון האדיר מרן רבי חיים עוזר גראדז'ינסקי מווילנא בדבר מצבה הקשה של הישיבה. תרפ"ו. 

מחיר פתיחה:

150

פריט 15:
מכתבים בחותם מרן הגאון האדיר רבי חיים עוזר גראדז'ינסקי מווילנא
מכתבים בחותם מרן הגאון האדיר רבי חיים עוזר גראדז'ינסקי מווילנא מכתבים ומסמכי וועד הישיבות, בחותמתו של מרן הגאון האדיר ראש גולת אריאל רבי חיים עוזר גרודז'ינסקי מווילנא. 

מחיר פתיחה:

200

פריט 16:
גלוית איגרת רבי דוד בלאכער למרן הגרח"ע מווילנא
גלוית איגרת רבי דוד בלאכער למרן הגרח"ע מווילנא גלוית איגרת רבי דוד בלאכער למרן הגרח"ע מווילנא בעניין מצב בריאותו. עיני כל ישראל תלויות אליו. 

מחיר פתיחה:

400

פריט 17:
היסטורי! מכתב הגאון הגדול רבי שמואל גריינמאן אודות עלייתו לארץ הקודש, תרצ"ה
היסטורי! מכתב הגאון הגדול רבי שמואל גריינמאן אודות עלייתו לארץ הקודש, תרצ"ה היסטורי! מכתב חשוב בכתב יד הגאון הגדול רבי שמואל גריינמאן גיסו ורעו הקרוב של מרן החזון איש ואבי הגאונים הגדולים, אודות עלייתו לארץ הקודש, תרצ"ה.

מחיר פתיחה:

200

פריט 18:
מכתב הגאון רבי שמואל וינטרויב ראש ישיבת נובהרדוק ורבה של קרלין אודות האפיקי ים
מכתב הגאון רבי שמואל וינטרויב ראש ישיבת נובהרדוק ורבה של קרלין אודות האפיקי ים מכתב ארוך מהגאון רבי שמואל ווינטרויב ראש ישיבת בית יוסף ורבה של העיר קרלין מגדולי גידולי בית נובהרדוק, אל רבי יוסף שוב מוועד הישיבות בוילנא. תרפ"ז.

מחיר פתיחה:

500

פריט 19:
מכתב בחיזוק הדת בכת"י הגאון רבי צבי הירש וואלק אב"ד פינסק
מכתב בחיזוק הדת בכת"י הגאון רבי צבי הירש וואלק אב"ד פינסק מכתב בחיזוק הדת ובמחאה על שוחט העושה מלאכתו רמיה בכתב יד הגאון רבי צבי הירש וואלק אב"ד פינסק. תרס"ג.

מחיר פתיחה:

250

פריט 20:
איגרת בכת"י הגאון רבי פסח פרוסקין רבה של קוברין
איגרת בכת"י הגאון רבי פסח פרוסקין רבה של קוברין גלוית איגרת בכתב יד הגאון רבי פסח פרוסקין רבה של קוברין אל הגאון רבי אהרן הכהן ברג מראשי וועד הישיבות, בה מבקשו תמיכה נוספת עבור הישיבה. תרצ"ה.

מחיר פתיחה:

700

פריט 21:
מכתב רבי דוד ווייצעל אב"ד בארנאוויטש
מכתב רבי דוד ווייצעל אב"ד בארנאוויטש מכתב הגאון רבי דוד וויצעל רבה האחרון של ברנוביץ', אל וועד הישיבות. תרפ"ו. 

מחיר פתיחה:

150

פריט 22:
מכתב בקשה מרבי לייב חסמן - לעליית בנו הג"ר רפאל לארץ הקודש
מכתב בקשה מרבי לייב חסמן - לעליית בנו הג"ר רפאל לארץ הקודש מסמך בקשה, כתוב וחתום משנת תרצ"ד, מאת הגאון הגדול אבי המוסר וההשקפה רבי ליב חסמן עבור עליית בנו רבי רפאל לארץ הקודש. 

מחיר פתיחה:

250

פריט 23:
מכתב הגאון רבי שלום יצחק לעוויטאן מרבני ליטא ונורבגיה לחכמי ישיבת תורת חיים ירושלים.
מכתב הגאון רבי שלום יצחק לעוויטאן מרבני ליטא ונורבגיה לחכמי ישיבת תורת חיים ירושלים. מכתב הגאון רבי שלום יצחק לעוויטאן, רבה של וריאנה, מיישאד, אוסלו ועוד, אל הגאונים רבי שחה ווינגראד ורבי זרח עפשטייין ראשי ישיבת תורת חיים בירושלים עיר הקודש. 

מחיר פתיחה:

200

פריט 24:
מכתב הגאון רבי יצחק דוב לעווין אב"ד מאטאל – ליטא
מכתב הגאון רבי יצחק דוב לעווין אב"ד מאטאל – ליטא מכתב בכתב יד הגאון רבי יצחק דוב לעווין רב אב"ד מאטאל במחוז דראהיטשין בליטא, אל ציר ועד הישיבות בעיר ווילנא. תרצ"ט.

מחיר פתיחה:

80

פריט 25:
נדיר! מכתב מהגאון הצדיק רבי אברהם יצחק גרשנוביץ אב"ד ז'אבינקא
נדיר! מכתב מהגאון הצדיק רבי אברהם יצחק גרשנוביץ אב"ד ז'אבינקא נדיר! מכתב מהגאון הצדיק הקדוש רבי אברהם יצחק גרשנוביץ אב"ד ז'אבינקא למען ועד הישיבות ומערכת 'דאס ווארט' בווילנא. תר"צ. 

מחיר פתיחה:

80

פריט 26:
מכתב הגאון רבי אברהם לעווין מפאפלעאן אל הגאון רבי איסר יהודה אונטרמן
מכתב הגאון רבי אברהם לעווין מפאפלעאן אל הגאון רבי איסר יהודה אונטרמן מכתב בצדקה ודברי תורה, הגאון רבי אברהם לעווין מפאפלעאן אל הגאון רבי איסר יהודה אונטרמן אב"ד ליברפול, משנת תר"ץ. 

מחיר פתיחה:

50

פריט 27:
חידושי תורה מהגאון רבי אלחנן קאהן מקופישקען, ליטא. תרנ"ד.
חידושי תורה מהגאון רבי אלחנן קאהן מקופישקען, ליטא. תרנ"ד. "וגם עלי יהיו ערבים דברי ידידי כשיקרח בדרכי קורחה כי ממני וממנו תשתמע שמעתא". חידושי תורה בכתב ידו ובחתימתו של רבי אלחנן כהן מקופישקען ליטא. תרנ"ד [1894].

מחיר פתיחה:

60

פריט 28:
כתב-יד, שלשה עמודים גדולים, שיעור מאת הגאון האדיר רבי חיים רבינוביץ ראש ישיבת טלז בסוגיה...
כתב-יד, שלשה עמודים גדולים, שיעור מאת הגאון האדיר רבי חיים רבינוביץ ראש ישיבת טלז בסוגיה... כתב-יד, שלשה עמודים גדולים, שיעור מאת הגאון האדיר רבי חיים רבינוביץ ראש ישיבת טלז בסוגיה הראשונה בתחילת מסכת בבא בתרא – שנות התר"צ – העתקה

מחיר פתיחה:

100

פריט 29:
מכתב ארוך מאת הגאון רבי נחום מיכל כהנא אב"ד פולאנגן ושוקיאן (ליטא) – נכתב אל...
מכתב ארוך מאת הגאון רבי נחום מיכל כהנא אב"ד פולאנגן ושוקיאן (ליטא) – נכתב אל... מכתב ארוך מאת הגאון רבי נחום מיכל כהנא אב"ד פולאנגן ושוקיאן (ליטא) – נכתב אל הגאון האדיר רבי יוסף זכריה שטרן אב"ד שאוולי – לפני תרס"ד

מחיר פתיחה:

100

פריט 30:
איגרת שלומים מרבי יהושע העשיל מרגליות רבה של וושניובה ורחובות אל רבי זאב שחור
איגרת שלומים מרבי יהושע העשיל מרגליות רבה של וושניובה ורחובות אל רבי זאב שחור איגרת ברכות, ששלח הרב יהושע העשיל מרגליות רבה של המושבה רחובות ולפנים רבה של העיירה וושניובה אל הרב זאב שחור. תרפ"ד. 

מחיר פתיחה:

80

פריט 31:
מכתב גאב"ד קרינק רבי חזקיהו יוסף מישקובסקי אל רבי דוב מעייני
מכתב גאב"ד קרינק רבי חזקיהו יוסף מישקובסקי אל רבי דוב מעייני מכתב קצר בכתב יד הגאון רבי חזקיהו יוסף מישקובסקי גאב"ד קרינק אח הגאון רבי דוב מעייני לרגל נישואיו. תרצ"ב. 

מחיר פתיחה:

80

פריט 32:
מכתב הגאון הנודע רבי שלמה נתן קוטלר בעל 'כרם שלמה' להגאון אב"ד שאוויל רבי יוסף...
מכתב הגאון הנודע רבי שלמה נתן קוטלר בעל 'כרם שלמה' להגאון אב"ד שאוויל רבי יוסף... מכתב הגאון הנודע רבי שלמה נתן קוטלר בעל 'כרם שלמה' להגאון אב"ד שאוויל רבי יוסף זכריה שטערן בעניין שחיטת בהמות דקות וכשרותן באמריקה. סוף שנות התר"ע - 1910. 

מחיר פתיחה:

300

פריט 33:
אגרות שלומים וברכות מהגאון רבי משולם ראטה מטשרנוביץ
אגרות שלומים וברכות מהגאון רבי משולם ראטה מטשרנוביץ גלויות אגרות שלומים וברכות מהגאון העצום רבי משולם ראטה מטשרנוביץ.

מחיר פתיחה:

280

פריט 34:
מכתבים מהגריא"ה הרצוג - הרב הראשי אל הגאון רבי יעקב לנדא מבני ברק
מכתבים מהגריא"ה הרצוג - הרב הראשי אל הגאון רבי יעקב לנדא מבני ברק שלושה מכתבים ששלח הגאון רבי יצחק אייזק הלוי הרצוג אל הגאון רבי יעקב לנדא רבה של בני ברק, בערך בשנת ת"ש. 

מחיר פתיחה:

150

פריט 35:
קול קורא בחתימת ראשי הרבנים לישראל הגרי"א הרצוג והגרב"צ עוזיאל – בעניין רישום נישואין
קול קורא בחתימת ראשי הרבנים לישראל הגרי"א הרצוג והגרב"צ עוזיאל – בעניין רישום נישואין קול קורא בחתימת הגאונים רבי יצחק אייזיק הלוי הרצוג ורבי בנציון מאיר חי עוזיאל, הרבנים הראשיים לארץ ישראל, בבקשה ואזהרה לרישום נישואין מסודר ברבנות. הת"ש.

מחיר פתיחה:

120

פריט 36:
מכתבים בחתימת הרב הראשי הגרי"א הרצוג
מכתבים בחתימת הרב הראשי הגרי"א הרצוג מכתבים בעניינים שונים מהגאון רבי יצחק אייזיק הלוי הרצוג, הרב הראשי לישראל ובהם פסק הלכה בחתימתו וחתימת מרן הגרצ"פ פראנק. 

מחיר פתיחה:

280

פריט 37:
מכתב הגאון הגדול רבי משה חברוני ראש ישיבת חברון
מכתב הגאון הגדול רבי משה חברוני ראש ישיבת חברון מכתב הגאון הגדול רבי משה חברוני ראש ישיבת חברון המעטירה לגאון רבי יוסף דינקלס. 

מחיר פתיחה:

80

פריט 38:
מכתב ברכה בכתב יד ובחתימת הגאון הגדול רבי משה חברוני ראש ישיבת חברון
מכתב ברכה בכתב יד ובחתימת הגאון הגדול רבי משה חברוני ראש ישיבת חברון מכתב ברכה בכתב יד ובחתימת הגאון הגדול רבי משה חברוני ראש ישיבת חברון. תשל"ד.

מחיר פתיחה:

50

פריט 39:
ברכות לשנה החדשה מהגאון רבי שמחה זיסל ברוידא ראש ישיבת חברון
ברכות לשנה החדשה מהגאון רבי שמחה זיסל ברוידא ראש ישיבת חברון כרטיס ברכות מודפס מישיבת חברון וראש הישיבה רבי שמחה זיסל ברוידא, המוסיף ברכות בעצם כתב ידו. תשל"ז.

מחיר פתיחה:

50

פריט 40:
מכתב המשגיח רבי מאיר חדש
מכתב המשגיח רבי מאיר חדש מכתב גאון המוסר המשגיח רבי מאיר חדש למען ישיבתו החדשה 'בית מדרש לתורה', שבט תשמ"ג.

מחיר פתיחה:

180

פריט 41:
דפי כתב יד מרן הגאון רבי שמואל רוזובסקי ראש ישיבת פוניבז'
דפי כתב יד מרן הגאון רבי שמואל רוזובסקי ראש ישיבת פוניבז' שלושה דפים בכתב יד מרן הגאון האדיר רבי שמואל רוזובסקי בחידושי תורתו בסוגיות קידושין.

מחיר פתיחה:

80

פריט 42:
לוט חשוב וגדול, מכתבי רבנים וגדולי ישראל אל הגאון הגדול רבי יונה מרצבך ובנו הגאון רבי דוד צבי מרצבך
לוט חשוב וגדול, מכתבי רבנים וגדולי ישראל אל הגאון הגדול רבי יונה מרצבך ובנו הגאון רבי דוד צבי מרצבך לוט מכתבים גדול ובתוכו מכתבים חשובים שנשלחו אל הגאון רבי דוד צבי מערצבאך, ובתוכו מכתבי גדולי הרבנים בין השנים תש"ג- תשס"ח.

מחיר פתיחה:

200

פריט 43:
מכתבים בדברי תורה מהגאון המופלג הצעיר רבי חנוך העניך קרלנשטיין, תשל"ו
מכתבים בדברי תורה מהגאון המופלג הצעיר רבי חנוך העניך קרלנשטיין, תשל"ו מכתבים בכתב יד צפוף, מהגאון המופלג שנלב"ע בצעירותו רבי חנוך העניך קרלנשטיין בן הגאון רבי דוב צבי, ראש ישיבת גרודנא – אשדוד.

מחיר פתיחה:

400

פריט 44:
מכתב מהגאון רבי יוסף שלמה כהנמאן ראש ישיבת פונוביז'
מכתב מהגאון רבי יוסף שלמה כהנמאן ראש ישיבת פונוביז' מכתב הזמנה בחתימת הגאון הגדול רבי יוסף שלמה כהנמן גאב"ד פוניבז', לחנוכת הבית לבית נוה שלום לתלמידים מצויינים בעדות המזרח בישיבת פוניבז'.

מחיר פתיחה:

300

פריט 45:
מכתב בחתימת ראש ישיבת באר יעקב, רבי משה שמואל שפירא. באר יעקב, תשי"ט [1958].
מכתב בחתימת ראש ישיבת באר יעקב, רבי משה שמואל שפירא. באר יעקב, תשי"ט [1958]. מכתב בחתימת ראש ישיבת באר יעקב, רבי משה שמואל שפירא. באר יעקב, תשי"ט [1958].

מחיר פתיחה:

50

פריט 46:
גלוית ברכות מרבי ישראל איסר שפירא. תשכ"ט
גלוית ברכות מרבי ישראל איסר שפירא. תשכ"ט גלוית ברכות לשנה החדשה מהגאון רבי ישראל איסר שפירא, בן הגאון רבי רפאל מוולאז'ין ובן בתו של מרן הנצי"ב. תל אביב, תשכ"ט.

מחיר פתיחה:

200

פריט 47:
קבלה מישיבת בריסק בחתימת ראש הישיבה רבי יוסף בער סאלאוויציק
קבלה מישיבת בריסק בחתימת ראש הישיבה רבי יוסף בער סאלאוויציק קבלה של ישיבת בריסק בחתימת הגאון הגדול רבי יוסף דוב הלוי סאלאוויצ'יק בן מרן הגרי"ז, ניסן תשל"ה. 

מחיר פתיחה:

100

פריט 48:
מכתב בחור ישיבה מבריסק בליטא, אל הגאון הגדול רבי משה מרדכי עפשטיין
מכתב בחור ישיבה מבריסק בליטא, אל הגאון הגדול רבי משה מרדכי עפשטיין מכתב בקשה מבחור ישיבה בעיר בריסק, אל הגאון הגדול רבי משה מרדכי עפשטיין ראש ישיבת כנסת ישראל בחברון, בבקשה לקבלת אישור עליה וכניסה לישיבה. תרפ"ה -1925.

מחיר פתיחה:

250

פריט 49:
נדיר! מכתב הגאון רבי שמואל יצחק יפה והרבנית בת מרנא בית הלוי מבריסק
נדיר! מכתב הגאון רבי שמואל יצחק יפה והרבנית בת מרנא בית הלוי מבריסק מכתב הגאון הגדול רבי שמואל יצחק יפה חתן הגה"ק הבית הלוי מבריסק, ורעייתו הרבנית הצדקת, לנכדם הרב הגאון רבי מרדכי שלמה מובשוביץ, בן הגאון רבי דניאל. תל אביב, תש"ה. 

מחיר פתיחה:

350

פריט 50:
מכתב הגאון רבי צבי דוב הלוי גליקסון חתן מרן הגר"ח מבריסק וראש ישיבת תורת חיים בווארשא
מכתב הגאון רבי צבי דוב הלוי גליקסון חתן מרן הגר"ח מבריסק וראש ישיבת תורת חיים בווארשא מכתב הגאון הגדול רבי צבי דוב הלוי גליקסון חתן מרן הגר"ח מבריסק וראש ישיבת תורת חיים בווארשא, תרצ"ה. 

מחיר פתיחה:

700