English

פריט 1:

אגרת נדירה מאת הפרנס רבי וואלף מווינה אל ראשי קהילת פראג, בעניין תשלום המיסים למלכות, ווינה, תקי"ג - 1753.

מחיר פתיחה: $250

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מכתב נדיר והסטורי! איגרת סודית  מהפרנס רבי וואלף מווינה אצל רבי ענזיל עלפויגין מחשובי ק"ק פראג. בעניין המס לשלטון. ווינה, תקי"ג – 1753.


לפנינו פריט נדיר ומעניין החושף את החיים היהודיים במדינות מרכז אירופה דורם של ענקי הרוח הנודע ביהודה, רבי יעקב המבורגר (בעל הקול יעקב), רבי מרדכי בנט ועוד.


במכתב (הנכתב בלשון יידיש ביום איסו חג של שבועות תקי"ג) פונה השתדלן הנודע רבי וואלף אל הגאון רבי ענזיל עלפויגין מחשובי ופרנסי ק"ק פראג וממקורבי הנודע ביהודה. ומגלה לו כי גונבה שמועה לאזניו כי הרב דניקלשבורג רבי רבי ישכר בער עשקעלעס (חתנו של השר והטפסר הנודע לשם ולתהילה רבי שמשון וורטהיימר, יהודי החצר של רבים ממלכי אירופה בזמנו) ביקש מהמלכות לפני פטירתו כי מיסי היהודים במדינות אונגארן, בעהמען, מעהרען ושלעזיען (הונגריה, בוהמיה, מוראביה ושלזיה) יעברו תחת ידו והוא יהיה ממונה עליהם מטעם המלכות. השורה התחתונה מכל האמור היא שק"ק פראג (שנמצאת במדינת מוראביה) תהיה כפופה מעתה להרב דניקלשבורג ובאי כוחו. רבי וואלף מזרז ומזהיר שייעשו פרנסי פראג ככל שביכולתם בטרם יהיה מאוחר ושלא יימסרו את שמו. 

35X24 ס"מ. קרעים, סימני קיפול. מצב כללי בינוני – טוב.