English

פריט 10:

מכתב ראשי אגודת ישראל בנייטרא ורבני העיר, בהמלצה אודות אברך מתושבי העיר, תרצ"ד

מחיר פתיחה: $60

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מכתב הרבנים הגאונים והעסקנים ראשי צעירי אגודת ישראל בנייטרא, על גבי ניר מכתבים רשמי חתום, אודות הרב רבי חיים עהרנטאהל המשמש ברבנות בפועל בעיר נייטרא. תרצ"ד. 

החותמים הינם ראשי האגודה וצעירי האגודה בעיר נייטרא הנודעת לתהילה, ובחתימת מורה הוראה בעיר רבי חיים דוב מייזליק. 

[1] ניר מכתבים של צעירי אגודת ישראל בנייטרא. נקבי תיוק. סימני קיפול. מצב טוב. 

מידות: 22 x 28 CM

מידות: 22 x 28 CM