English

פריט 11:

טופס גבית עדות, מטעם בית הדין להתרת עגונות בהונגריה. האדהאז, תש"ט [1949].

מחיר פתיחה: $80

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

טופס גבית עדות, מטעם בית הדין להתרת עגונות בהונגריה. האדהאז, תש"ט [1949].

שטר גביית עדותו של ר' חנוך הינך לונדנפלד, בדבר מותו של ר' גדליה גרינבוים, בחתימת רבי מרדכי גרינפלד ובית דינו. האדהאז, תש"ט [1949].

[1] שטר מודפס, 29 ס"מ. הודפס ביידיש, עברית והונגרית, עם פרטי עדות ממולאים בכתב יד, בחתימת [3] דיינים ועד. ועם חותמת רבי מרדכי גרונפלד אב"ד האדהאז. האדהאז, תש"ט [1949].

רבי מרדכי גרינפלד [תרנ"ג-תשכ"ט] – מחבר ספר "ויגד מרדכי" על התורה והמועדים. משארית פליטת רבני הונגריה וסגן נשיא מועצת הרבנים האורתודוקסים בהונגריה. שימש ברבנות בקהילות האדהאז, נירעדהאז, ראב"ד בודאפעסט ווינה. ראה תולדותיו ב"קונטרס רבי מרדכי וגדולתו" (בני ברק, תשס"ח).

סימני קיפול, כתמים, מצב כללי טוב.