English

פריט 15:

מכתבים בחותם מרן הגאון האדיר רבי חיים עוזר גראדז'ינסקי מווילנא

מחיר פתיחה: $200

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מכתבים ומסמכי וועד הישיבות, בחותמתו של מרן הגאון האדיר ראש גולת אריאל רבי חיים עוזר גרודז'ינסקי מווילנא. 

* מכתב ברכה וקבלה, לנדיב ר' ל. זאכס מקייפטאון דרום אפריקה, ובה ברכות קדשו של רבי חיים עוזר 'עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכי' מאושרים'. 

המכתב נשלח בשנת תרצ"א, חתום בשתי חותמותיו האישיות של הגאון רבי חיים עוזר. בחותמתו העגולה ובחותמתו העשויה כתבנית חתימת ידו.

* קבלה על סך עשרה שילינג, ככל הנראה בהמשך למכתב רבי חיים עוזר. חתומה בחותם רבי חיים עוזר ובחותם וועד הישיבות. 

* כרטיס כניסה נדיר וייחודי, למעון 'בית ועד' למען בני הישיבות השוהים כעת בוילנה. כתוב פוגולנקי 11. עבור הבחור דוב אריה חייט. נדיר!

[3] פריטי ניר. מהם, בחותם חתימת רבי חיים עוזר. סימני קיפול. נקבי תיוק. כתמי זמן קלים. מצב טוב.