English

פריט 18:

מכתב הגאון רבי שמואל וינטרויב ראש ישיבת נובהרדוק ורבה של קרלין אודות האפיקי ים

מחיר פתיחה: $500

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מכתב ארוך מהגאון רבי שמואל ווינטרויב ראש ישיבת בית יוסף ורבה של העיר קרלין מגדולי גידולי בית נובהרדוק, אל רבי יוסף שוב מוועד הישיבות בוילנא. תרפ"ז.

המכתב עוסק בעיקר בהשגת אמצעי מחיה ומקורות מימון לישיבה הקדושה, ביגוד לתלמידי הישיבה 'מה שתשלחו יהיה טוב',  

בתחילת המכתב מספר על הנסיונות למנות את הגאון הגדול רבי יחיאל מיכל רבינוביץ בעל אפיקי ים לרב העיר, אולם הוא השיב פנינו ריקם. 

 

[1] ניר מכתבים רשמי. כולו בכתב ידו ובחתימתו. סימני קיפול עם סימני דהייה מועטת בקיפולים. נקבי תיוק. קרעים קלים. מצב טוב. 

 

מידות: 21 x 27 CM

מידות: 21 x 27 CM