English

פריט 2:

מכתב מאת רבי שרגא פייבל קארפ ורבי חיים יוסף עלינברג, רבני בית דינו של הגאון...

מחיר פתיחה: $200

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מכתב מאת רבי שרגא פייבל קארפ ורבי חיים יוסף עלינברג, רבני בית דינו של הגאון ה"שואל ומשיב". לבוב, [תרל"ב] 1871.

"כי כשל כח הסבל"; מכתב ביידיש, בכתב יד, בחתימת שנים מהדיינים ומורי הצדק בלבוב. למברג, 19.12.1871 [תרל"ב]. 

[1] דף, [30] שורות בכתב יד, כולל חתימות "שרגא פייבל קארפ דומ"צ דפה לבוב" ו"חיים יוסף עלינבערג בהגאון מוהר"ב זלה"ה דומ"ץ דפה". 

רבי שרגא פייבל קארפ – מגודלי חסידי זידיטשויב, דיין ומו"צ מגדולי ההוראה בבית דינו של הגאון רבי יוסף שאול נאטאנזאהן, בעל "שואל ומשיב" והרבנים שמילאו מקומו אחריו. הוזכר בספרי חכמי דורו ובהם: שו"ת "שאול ומשיב", שו"ת "ברכת רצ"ה", שערי דעה, תפארת ישראל לרבי ישראל איסר פרוכטהנדלר וילקוט מהרי"א לרמ"ל וייזער.

רבי חיים יוסף עלינבערג [אלנברג] (תקצ"ד-ט"ז באב תרל"ח) – תלמיד סבו רבי שמחה נתן עלינברג וחבר בית דינו של השואל ומשיב, ביחד עם רבי שרגא פייבל קארפ. הוזכר פעמים רבות בספרי "שואל ומשיב" וסידר את ספריו לדפוס. אביו, רבי בנימין עלינברג היה אב"ד באקשאוויץ. 

שחיקה לאורך קווי הקיפול, כתמים, קרעים זעירים בהיקף הדף, מעט חורים זעירים, מצב בינוני-טוב.

מידות: 27 CM