English

פריט 20:

איגרת בכת"י הגאון רבי פסח פרוסקין רבה של קוברין

מחיר פתיחה: $700

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

גלוית איגרת בכתב יד הגאון רבי פסח פרוסקין רבה של קוברין אל הגאון רבי אהרן הכהן ברג מראשי וועד הישיבות, בה מבקשו תמיכה נוספת עבור הישיבה. תרצ"ה.

רבי פסח פרוסקין מזכיר את הבטחתו של מרן הגרח"ע לסייע בעד הישיבה ולעמוד לימינה, והוא מבקש להעביר גם מהחובות הישנים וכן מקדמות על העתיד.

[1] גלוית איגרת כתובה בכתב ידו ובחתימתו. בעבר השני, כתובת וועד הישיבות ורבי פסח פרוסקין בלעזית. חתימות הדואר וועד הישיבות. נקבי תיוק. מצב טוב.

מידות: 10 x 12 CM

מידות: 10 x 12 CM