English

פריט 22:

מכתב בקשה מרבי לייב חסמן - לעליית בנו הג"ר רפאל לארץ הקודש

מחיר פתיחה: $250

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מסמך בקשה, כתוב וחתום משנת תרצ"ד, מאת הגאון הגדול אבי המוסר וההשקפה רבי ליב חסמן עבור עליית בנו רבי רפאל לארץ הקודש. 

מסמך של מרכז אגודת ישראל, לקבלת סרטיפיקאט. מודפס, השורות החסרות מלאות בכתב יד סופר עם פרטי המבוקש, ובחתימת הגר"ל חסמן. 

גדול וגאון המוסר, מרן המשגיח רבי יהודה לייב חסמן [תרכ"ט – תרצ"ו] מנהלן הרוחני של ישיבות טעלז וחברון ומגדולי בעלי המוסר בדורו. למד אצל הגאונים רבי יצחק בלאזר והסבא מסלבודקא רבי נתן צבי פינקל, כמו כן למד כשנה ב'תלמוד תורה' בקעלם אצל הסבא רבי שמחה זיסל. אחר נישואיו עשה כשנה בישיבת וואלאז'ין. שימש ברבנות שטוצין ובישיבת טעלז. עלה לארץ ישראל ושימש כמנהלה הרוחני של ישיבת חברון. תורתו כונסה בספרו החשוב במחשבת המוסר וההשקפה 'אור יהל'.

[1] מסמך רשמי מלא וחתום בחתימת הגר"ל חסמן. קפלים ובלאי קל. מצב טוב מאוד. 

מידות: 22 x 34 CM

מידות: 22 x 34 CM