English

פריט 253:

עדות על מסירת גט, בכתב יד וחתימת רבי שלמה דוד כהנא ראב"ד ווארשא ובית דינו

מחיר פתיחה: $280

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

עדות בכתב יד סופר ובחתימת הגאון רבי שלמה דוד כהנא, ראב"ד ווארשה, על מסירת גט בשליחות לאשה. וורשה, תרצ"ח.

על כתב העדות המפורט ומעשה בית דין, חתומים הגאון הגדול רבי שלמה דוד כהנא, ראב"ד ווארשה ומחשובי הרבנים בדורו, ועמו בית דינו, הדיינים הגאונים רבי יעקב יצחק שווערגאלד ורבי משה פינחס הערץ [?].

על השטר גם חותמתו של רבי שלמה דוד כהנא.

[1] ניר מכתבים של הגרש"ד כהנא. כתב יד סופר, חתימות הרבנים וחותם הרב כהנא. סימני קיפול. נקבי תיוק על האותיות. מצב טוב.

מידות: 22 x 28 CM

מידות: 22 x 28 CM