English

פריט 254:

מכתב ברכות מיוחד מהגאון הגדול רבי שלמה דוד כהנא ראב"ד ווארשא

מחיר פתיחה: $200

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us


מכתב מיוחד שכתב הגאון הגדול רבי שלמה דוד כהנא ראב"ד ווארשא, כולו ברכות ומליצות לשנה החדשה, בכתב רש"י. תרצ"ז.

המכתב נשלח אל מחותנו רבי שמואל מועד מבלגיה, ובו מברכו בשנה טובה ומתוקה, העליון יכתבהו ויחתמהו בספרן של צדיקים גמורים לאלתר לחיים טובים וארוכים ומאושרים בשפע ברכה והצלחה עושר ואושר, ונזכה לרוות רב ענג נחת מכל צאצאינו ולשמוע מהם ומכל משפחתם שארנו וכל אחינו בני ישראל ישועות ונחמות וגאולה קרובה במהרה בימינו.
המכתב נכתב בכתב מרובע, ונחתם בחתימת ידו של הגרש"ד כהנא. קרוב לוודאי שאף הכתיבה, מעשי ידיו היא. חתום בחותמתו.

 [1] ניר מכתבים רשמי. כתב יד, חתימה וחותם הרב כהנא. כתמי זמן, מים ודיו. דהיית הדיו במעט. מצב טוב.

מידות: 15 CM