English

פריט 255:

אישור בית דין בראשות הגאון רבי שלמה דוד כהנא ראב"ד ווארשה, תרפ"ט

מחיר פתיחה: $280

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

אישור בית דין על מעשה נתינת גט בידי שליח, כתוב בידי בית הדין בווארשה ובחתימת הדיינים בראשות הגאון רבי שלמה דוד כהנא. תרפ"ט.

הדיינים החתומים, רבי שלמה דוד כהנא, רבי משה ארי' גוטערמאן ורבי מרדכי דוד ב"ר ישראל יעקב דיין. 

המסמך הינו אישור על מעשה בית דין וקבלת גט להולכה בשליחות. שנת תרפ"ט. 

[1] ניר שורות. סימני קיפול עם בלאי וקרעים. מצב טוב. 

מידות: 21 x 29 CM

מידות: 21 x 29 CM