English

פריט 256:

מכתב אישור רווקות, בכתב ידו, חתימתו וחותמו של רבי אברהם יצחק בראמבערג, אב"ד גרודזיאנדז, אל...

מחיר פתיחה: $80

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מכתב אישור רווקות, בכתב ידו, חתימתו וחותמו של רבי אברהם יצחק בראמבערג, אב"ד גרודזיאנדז, אל רבני אלכסנדריה. תרצ"ב [1932].

מכתב בו מצהיר רבי אברהם יצחק בראמבערג, אב"ד גרודזיאנדז, לרבני אלכסנדריה על כי הוא מכיר את הרווקה מרת אסתר לאה בת ר' יעקב גולדברג, "שהיא בת אחד מנכבדי עירנו בר אוריין ובר אבהן הרבני המופלג". תרצ"ב [1932]. 

[1] דף, 29 ס"מ. נייר רשמי, כתב יד רבני אשכנזי. בכתב ידו, חתימתו וחותמו של רבי אברהם יצחק בראמבערג, אב"ד גרודזיאנדז והגליל. עם הגעת המכתב לאלכסנדריה הוסיף סופר הקהילה בתחתית המכתב את תוכן מכתבו של הרב ראמברעג בכתיבה מזרחית.

רבי אברהם יצחק ב"ר נתן ברומברג (תרנ"ח-תשל"ה, 1898-1975) נולד באוסטרוב-מאזובייצק שבפולין. משנת תר"ץ כיהן ברבנות בגודז'נסק, משנת ת"ש היה בצבא הפולני הגולה בארצות המזרח. בשנת תש"א עלה לארץ ישראל. מכתב אליו מובא בשו"ת צפנת פענח, א, סי' רפ"ט. חיבר ספרים רבים ובהם סדרת ספרים על גדולי התורה והחסידות, "רש"י והירושלמי", "מקורות לפסקי הרמב"ם", "חומת ירושלים" ועוד.

חורי תיוק, כתמים, סימני קיפול, קרעים זעירים ללא פגיעה בטקסט, מצב טוב.

………………………………………..
דברו עם תפארת בוואצאפ