English

פריט 268:

מכתב מאת כ"ק רבי יוסף מבענדר אב"ד הרובשוב אל הסוכנות היהודית בבקשה לסדר סרטיפיקט עבור...

מחיר פתיחה: $150

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מכתב מאת כ"ק רבי יוסף מבענדר אב"ד הרובשוב אל הסוכנות היהודית בבקשה לסדר סרטיפיקט עבור אברהם יהודה פרידמן שגלה להונדורס. הרובשוב, תרצ"ד 1933.

"וכל תקותו ותקות הוריו כאן שהצלתו תבא על ידי גאולתו ועליתו לאץ ישראל", פנייה חוזרת מאת כ"ק רבי יוסף וורטהיים מבנדר, לסוכנות היהודית, שיעמדו בהתחייבותם לסדר במהרה רשיון עלייה למר אברהם פרידמן "אשר ממש כל יום לשנה נחשב אחרי ה בין הגויים בארץ לא לו" ומייחל לעלות לארץ ישראל. הרובשוב, תרצ"ד 1933.

[1] דף, נייר רשמי, בכתב ידו וחתימתו של כ"ק רבי יוסף וורטהיים מבענדר, 28 ס"מ.

הרה"צ רבי יוסף וורטהיים מגזע בענדער (תרמ"ב-תש"ו, 1881-1946), בנו של הרה"ק רבי שמעון שלמה מבנדר מגזע הרה"ק רבי מנחם נחום מטשרנוביל בעל "מאור עיניים", וחתנו של רבי אליעזר מאוסטילא. כיהן כרב באוסטילא, הרובישוב ובבנדר. היה חבר אגודת הרבנים בפולין וסייע לחיזוק קרן ארץ ישראל של המזרחי. הרה"ק רבי משה מבויאן כתב אליו מכתב בשנת תרצ"ו ובו פונה אליו בתארים מופלגים "ידידי הרב הגדול התורה מוכתר בנימוסין ועולה בקולוסין…". בסוף ימים עלה לארץ ישראל והיה מו"צ בירושלים. לזכרו הוקם בירושלים בית הכנסת "אוהל יוסף", על ידי חתנו, רבי שמעון אפרתי, ממלא מקומו ברבנות בנדר, רב שארית הפליטה בוורשה ומנהל מחלקת הכשרות הארצית של הרבנות הראשית בארץ ישראל. בנו הוא הגאון רבי יוסף אפרתי הקרוי ע"ש זקנו הגדול פאר היוחסין. 

סימני קיפול, קרעים לאורך קוי הקיפול, פגמים ובלאי בשולי הדף, ללא פגיעה משמעותית בטקסט. מצב בינוני-טוב.

………………………………………..

דברו אתנו בוואצאפ