English

פריט 275:

מסמך נדבת ספר תורה לקלויז סאדיגורה בעיר שדה לבן

מחיר פתיחה: $100

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מסמך נדיר בו נכתב ונחתם על תנאי נדבת ספר תורה לקלויז הגדול של חסידי סאדאגורע [סדיגורה] בעיר שדה לבן. שבט תרע"ב. 


מסמך מיוחד בו חתומים פרנסי וראשי קלויז סאדיגורה בעיר שדה לבן באוקראינה, על נדבת האשה החשובה מרת ציפורה בת המנוח ר' אברהם יעקב ב"ר מאיר שו"ב דפה, ספר תורה ועל תנאי הקהל לקריאה בו, לתיקונו ולפארו ולשמור תאריכי היארצייט לבני משפחתה.

החותמים על הסכם התנאים הנ"ל, רבי מאיר…רבי משה אהרן שפירא, רבי אלטר ש"ץ רבי משה ב"ר צבי ..רבי מרדכי יצחק קראסנע, רבי יעקב העלפגאהד ורבי דוד שיש. 

עיר שדה לבן, כונתה גם בקרב היהודים 'שווארצע טומאה' על שום שמה שניתן לה בשם נוצרי מובהק, על כן היהודים כינוה בכינויי גנאי והבל וכתבוה במכתביהם בשם 'שדה לבן'. בעיר זאת הייתה קהילה קדושה של חסידי רוז'ין, במרכזם חסידי הרה"ק מלוייב, וחסידי סאדיגורה רבים. מסמך זה נותן חרך הצצה לנהוג בקהילה חשובה זו ובקלויז סאדיגורה המרומם אשר במרכז הקהילה.

[1] ניר חלק כפול. כתוב בכתב סופר וחתום בחתימות האישים החשובים הנ"ל. כתמים וסימני קיפול. מעט בלאי וקרעים. ללא פגם. מצב טוב.

מידות: 18 x 22 CM

מידות: 18 x 22 CM