English

פריט 28:

כתב-יד, שלשה עמודים גדולים, שיעור מאת הגאון האדיר רבי חיים רבינוביץ ראש ישיבת טלז בסוגיה...

מחיר פתיחה: $100

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

כתב-יד, שלשה עמודים גדולים, שיעור מאת הגאון האדיר רבי חיים רבינוביץ ראש ישיבת טלז בסוגיה הראשונה בתחילת מסכת בבא בתרא – שנות התר"צ – העתקה


בתחילת העמוד הראשון נכתב: "בע"ה שעור [מה]גר"ח זצוק"ל בענין תפיסה לאחר שנולד הספק".

בעמוד הפנימי כותב המעתיק: "שמרו ע"ז [=על זה], שהעתקה בא לי ביגיעה רבה, שהי' קשה עלי הכתב שהעתקתי ממנו שהי' מחוק בכמה מקומות".

השיעור שלפנינו נדפס בקובץ "שעורי רבותינו על מסכת בבא בתרא" שנדפס ע"י תלמידי ישיבת טלז בקליוולנד בשנת תשט"ו, מהדורת סטנסיל, בתחילת הקובץ על שם הגאון המפורסם רבי חיים רבינוביץ ראש ישיבת טלז (תר"כ-תרצ"א).
[2] דף. 34 ס"מ. מצב בינוני. שני הדפים חתוכים לכל רוחבם מצד לצד. קרעים בשוליים עם פגיעה בטקסט. כתמים. סימני קיפול.