English

פריט 280:

ברכות באיגרות מהכנסת מרדכי מסאדיגורה

מחיר פתיחה: $100

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ב' איגרות ברכות שכתב וחתם רבי מרדכי דוד רחמן בשמו ובפקודת קודש הכנסת מרדכי מסאדיגורה. 

על גבי ניר מכתבים של הרה"ק הכנסת מרדכי מסאדיגורה נשלח בחודש ניסן שנת ת"ש [=תרנ"ן]. שנשלח לר' אביש ברמן מחשובי המועצה הדתית ומחסידי בית רוז'ין, מציין הגבאי והמשב"ק החשוב כי מסר את הקוויטל לאדמו"ר שליט"א וברכת כ"ק הכנסת מרדכי כי יצליחהו השי"ת בכל צרכיו ועושר ופרנסה ברווח ובריאוה ורינה עם ב"ב עמו ונחת מכל יוצאי חלציו, וחג כשר ושמח ויוכל תמיד להחזיק מתוך הרחבה ויתבשר בשורות טובות. 

במכתב אחר, שנשלח לגאון הצדיק רבי אברהם לייב זילבערמאן אבדק"ק צפת, כותב בשם כ"ק הכנסת מרדכי, מתי יבוא כ"ק הכנסת מרדכי, והגבאי מזמין את הרב זילברמן לבוא לקבל פניו. 

מכתב היסטורי נדיר במינו.

[1] ניר מכתבים רשמי של הרבי. עם כתב יד הגבאי וחתימתו. כתמי זמן. מצב טוב. 

[1] איגרת על דף חלק. בלאי. מצב טוב.

מידות: 21 x 28 CM

מידות: 21 x 28 CM