English

פריט 29:

מכתב ארוך מאת הגאון רבי נחום מיכל כהנא אב"ד פולאנגן ושוקיאן (ליטא) – נכתב אל...

מחיר פתיחה: $100

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מכתב ארוך מאת הגאון רבי נחום מיכל כהנא אב"ד פולאנגן ושוקיאן (ליטא) – נכתב אל הגאון האדיר רבי יוסף זכריה שטרן אב"ד שאוולי – לפני תרס"ד


במכתב מספר רבי נחום מיכל באריכות גדולה על רדיפותיו שנרדף על ידי שונאיו שיורדים לחייו: "… התקשרו כל אנשי און יחד, המלמד הגנב, השו"ב הצורר, והקצבים הרעים, כולם יחד התלכדו עלי לבלעני, לכן אמרתי אגלה נא צערי לאדוני אשר רבים מבית ישראל נשענים עליו, אנא אדוני חוסה נא עלי ועל דמי הנשפך ארצה, יורה נא כדת וכהלכה האם רשאי השו"ב להורות בדבר שצריך שאלת חכם…".

[1] דף (2 עמודים כתובים). 37 ס"מ. מצב בינוני. קרעים. כתמים. בלאי. סימני קיפול.