English

פריט 3:

מכתב בהנהגה ופולמוס מהגאון רבי יהודה ליב צירלסאהן

מחיר פתיחה: $80

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מכתב בהנהגה ומינוי שוחטים ובודקים בכתב יד הגאון הגדול רבי יהודה ליב צירלסון מקעשנוב והרב הכולל למדינת בסרביה

מכתב על שוחט שסר מהדרך הישרה, מזלזל בשחיטות, לא בודק את הסכינים ומה יעשה לו, אחר שמזלזל באופן גלוי ברב העיר אליו נשלח המכתב רבי נחום שמריהו שכטר רבה של דארבאן.

הרב צירלסון כרבה הראשי של המדינה, מוציא עליו איסור חמור, עליו ועל שחיטתו.

הגאון הגדול רבי יהודה לייב צירלסון [תר"כ-תש"א], רבה של העיר קישינעב, רבה הראשי מטעם המדינה של בסרביה, חבר מועצת גדולי התורה ומראשי דבריה. העמיד מאות תלמידים הגונים והיה מראשי מדברנא דאומתיה בדורו. חיבר ספרים חשובים ביותר.

הגאון רבי נחום שמריה שכטר אב"ד דארבאן ורבה של הושי, רומניה. תלמיד וחסיד נאמן מובהק להרה"ק רבי אברהם מתתיהו משטפנשט. חיבר ספר על רבו זה 'עניית אמ"ן'. עלה לארץ הקודש והתגורר בה.

[1] ניר מכתבים רשמי של הרב צירסלון. כולו בכתב ידו ובחתימתו וכן חותמתו. סימני קיפול מקורעים מעט. כתמים ובלאי קל. מצב טוב.

מידות: 19 x 27 CM

מידות: 19 x 27 CM