English

פריט 30:

איגרת שלומים מרבי יהושע העשיל מרגליות רבה של וושניובה ורחובות אל רבי זאב שחור

מחיר פתיחה: $80

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

איגרת ברכות, ששלח הרב יהושע העשיל מרגליות רבה של המושבה רחובות ולפנים רבה של העיירה וושניובה אל הרב זאב שחור. תרפ"ד. 

רבי יהושע השל מרגליות  [תר"ד-תרצ"ח] בן הגאון רבי אליהו פרלמן – מרגליות, ממקורבי רבי ישראל סלנטר ובשנותיו האחרונות בירושלים. רבי יהושע העשיל היה ידידו הקרוב של הגאון רבי מאיר אטלס ושל האפיקי ים. בשנת תר"ל ביקר בירושלים והאמרי בינה התפעל ממנו עמוקות. אחר שחזר לליטא ביקש לשמש בהוראה ונתמנה לרב העיירה ווישניובה. ברבנות זו החזיק כשלושים שנה, עד עלייתו לארץ ישראל בשנת תרס"ח; על כסאו בווישניובה החליפו חתנו רבי חנוך זונדל לוריא (בנו של רבי משה בצלאל לוריא אב"ד סייני וסובלק). 

בארץ, לאחר שהות מסויימת ביפו ובירושלים, התיישב ברחובות וכעבור זמן נתמנה שם לרב. חתום על כרוזים, פסקי דין והחלטות, הבולטת בהם, קריאתו נגד משחקי הכדורגל בשבת. בזקנותו בשנת תרפ"ז החליפו על מקומו ברחובות חתנו רבי צבי עפרון הי"ד. מתורתו מכתבים ומאמרים פזורים עדיין בספרים ובכתבי עת שונים.

(הביוגרפיה מבוססת על כתיבתו של הקדוש רבי איתם הענקין הי"ד, זכותו וזכות מעשיו המסולאים בפז, יגנו עלינו ועכי"א)

[1] גלויה דפוס התחיה. חתומה בחותם הדואר. כולה כתב ידו ובחתימתו. נקב תיוק. סימני קיפול קלושים. מצב טוב. 

מידות: 14 x 9 CM

מידות: 14 x 9 CM