English

פריט 32:

מכתב הגאון הנודע רבי שלמה נתן קוטלר בעל 'כרם שלמה' להגאון אב"ד שאוויל רבי יוסף...

מחיר פתיחה: $300

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מכתב הגאון הנודע רבי שלמה נתן קוטלר בעל 'כרם שלמה' להגאון אב"ד שאוויל רבי יוסף זכריה שטערן בעניין שחיטת בהמות דקות וכשרותן באמריקה. סוף שנות התר"ע – 1910. 

מכתב ארוך מאת הגאון רבי שלמה נתן קאטלער, ראש הישיבה הראשון בישיבת סלבודקה ובשיבת ר' יצחק אלחנן בניו יורק, אב"ד אוזווענט ומחבר ספרי כרם שלמה ובית שלמה. 

המכתב נשלח למורו ורבו הגאון הגדול רבי יהוסף זכריה שטערן אב"ד שאוועלי מחשובי גאוני דורו ומראשי הלוחמים בציונים. 

בגוף המכתב דן בזעקת בעלי הבהמות ובאופנים שניתן להכשיר את הבהמות הדקות במדינת אמעריקא. 


הגאון רבי שלמה נתן קאטלער [תרט"ו-תרצ"ו] תלמיד מובהק של רבי אליעזר גורדון מטעלז, רבי יעקב חריף ורבי יצחק אלחנן ורבי יהוסף זכריה שטערן. היה רבה של העיירה אווענט ליד קובנה, ראש הישיבה הראשון בישיבת סלבודקה וראש הישיבה הראשון של ישיבת רבינו יצחק אלחנן בניו יורק. חתנו הוא הגאון המפורסם רבי יעקב משה חרל"פ. 

[3] עמו'. 20×25 ס"מ. כתמי מים נרחבים. מצב טוב – טוב מאוד. 


…………………………………….. …

דברו עם תפארת בוואצאפ