English

פריט 35:

קול קורא בחתימת ראשי הרבנים לישראל הגרי"א הרצוג והגרב"צ עוזיאל – בעניין רישום נישואין

מחיר פתיחה: $120

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

קול קורא בחתימת הגאונים רבי יצחק אייזיק הלוי הרצוג ורבי בנציון מאיר חי עוזיאל, הרבנים הראשיים לארץ ישראל, בבקשה ואזהרה לרישום נישואין מסודר ברבנות. הת"ש.

הרבנים פונים לכל לשכות הרבנות בארץ ישראל עם מספר בקשות למניעת בעיות ברישומי הנישואין, בעיות שתבאנה לבעיות בייחוסין ובטהרת המשפחות.
הרבנים מבקשים, כי ירשמו אך ורק בעיר מסדר הקידושין, באם לא, שיביאו תעודה מרב המכיר אותם אישית ומעיד בדיוק על מצבם ועל מוצאם, וכו'.
כל רב מתבקש לתת את התעודה אך ורק אם ראה בעיניו את הקידושין. הדבר עלול לגרום שהממשלה תיטול את הסמכות מהרבנות הראשית.
כמו כן, את רישום הנישואין יערכו 8 ימים לכל הפחות, לפני הנישואין עצמם.
המכתב מוקלד, מצולם בסטנסיל, חתום בחתימת יד כל אחד ואחד מהרבנים הראשיים, הרב הרצוג והראשון לציון הרב עוזיאל, וחותם הרבנות.

[2] ניר מסמכים רשמי של הרבנות הראשית לארץ ישראל. סימני קיפול וקרעי בלאי ניכרים. כתמים. מצב בינוני – טוב.

מידות: 20 x 28 CM

מידות: 20 x 28 CM