English

פריט 36:

מכתבים בחתימת הרב הראשי הגרי"א הרצוג

מחיר פתיחה: $280

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מכתבים בעניינים שונים מהגאון רבי יצחק אייזיק הלוי הרצוג, הרב הראשי לישראל ובהם פסק הלכה בחתימתו וחתימת מרן הגרצ"פ פראנק. 

שלושה מכתבים בעניינים שונים: 

* פסק הלכה בעניין תביעה כספית, בחתימת הגאון הגדול רבי יצחק אייזיק הלוי הרצוג, הגאון הגדול רבי צבי פסח פראנק, והגאון הגדול רבי יעקב קלמס.  משנת תרצ"ח. 

על גבי ניר מכתבים רשמי של בית הדין הגדול לערעורין.

* מכתב הגאון הגדול הרב הרצוג, בשנת תרצ"ח, להרב הגאון רבי יצחק טורעץ, רבה של שכונת בת גלים. המכתב עבור תלמוד תורה בשכונתו. 

על גבי ניר מכתבים רשמי של הרב הרצוג. 

* מכתב הרב הרצוג אישור על הגאון הגדול רבי צבי פאלי משיח בישיבת חברון, כי הינו תלמיד חכם ורב בפועל ועל כן צריך לפטרו מגיוס. מכתב היסטורי. 

[3] נירות שונים. סימני קיפול ומצבים שונים. מצב כללי טוב.