English

פריט 40:

מכתב המשגיח רבי מאיר חדש

מחיר פתיחה: $180

הערכת מחיר: $300 - $400

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מכתב גאון המוסר המשגיח רבי מאיר חדש למען ישיבתו החדשה 'בית מדרש לתורה', שבט תשמ"ג.

המכתב נשלח אל הרב ארי' גולדקנופף סגן ראש עיריית ירושלים, ובו מבקש לתמוך בישיבתו הכוללת כולל אברכים ובו 55 אברכים מצוינים השוקדים על התורה ועל העבודה. 

המשגיח הגאון הצדיק רבי מאיר חדש [תרנ"ח-תשמ"ט] מגדולי גידולי ישיבת חברון. משגיח רוחני למעלה מיובל שנה בישיבת חברון ובישיבות אור אלחנן ועטרת ישראל. 

[1] ניר מכתבים רשמי. חתימת הגר"מ. נקבי תיוק. דהיית החתימה מעט. מצב טוב מאוד.

מידות: 21 x 29 CM

מידות: 21 x 29 CM