English

פריט 41:

דפי כתב יד מרן הגאון רבי שמואל רוזובסקי ראש ישיבת פוניבז'

מחיר פתיחה: $80

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

שלושה דפים בכתב יד מרן הגאון האדיר רבי שמואל רוזובסקי בחידושי תורתו בסוגיות קידושין.

חידושי התורה הינם על מסכת קידושין, המסכת בה מסר מאות שיעורי תורה, חידש אלפי חידושים ורבבות, ומהם יתד ופינה עד היום הזה אצל כל תלמידיו שומעי לקחו בעולם הישיבות.

מרן הגאון רבי שמואל רוזובסקי [תרע"ג-תשל"ט] ראש ישיבת פוניבז' ומגדולי ראשי הישיבות ומוסרי התורה. תלמיד מובהק למרן רבי שמעון שקאפ ועוד גאוני ליטא. עלה לארץ הקודש בשנת תרצ"ו והחל משנת תש"ו ריש מתיבתא רבה בישיבת פוניבז'. מרבית ראשי הישיבות בדורנו נמנים על תלמידיו ועל תלמידי תלמידיו.

[3] דפים בעצם כתב ידו. כתובים בעט וברהיטות. קמטים ובלאי קל. מצב טוב מאוד.

מידות: 28 CM