English

פריט 42:

לוט חשוב וגדול, מכתבי רבנים וגדולי ישראל אל הגאון הגדול רבי יונה מרצבך ובנו הגאון רבי דוד צבי מרצבך

מחיר פתיחה: $200

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

לוט מכתבים גדול ובתוכו מכתבים חשובים שנשלחו אל הגאון רבי דוד צבי מערצבאך, ובתוכו מכתבי גדולי הרבנים בין השנים תש"ג- תשס"ח.

בין הרבנים הגאונים המופיעים במכתבים –

בראש המכתבים: 

* תעודת סמיכה, יורה יורה ידין ידין שנתן הגאון האדיר רבי רפאל ברוך טולידאנו רבה של יהדות מרוקו בארץ הקודש ומלפנים רבה של מקנס, חתומה בחתימת יד קדשו. שבט תשכ"ה. 

* מכתב אישי נרגש, כולו בכתב יד חצי קולמוס של מרן הגאון רבי רפאל ברוך טולידאנו לבתו הרבנית מרצבך. וחתום בחתימת יד קדשו.

* הגאון רבי יצחק פלקסר מראשי ישיבת שפת אמת וחבר מועצת גדולי התורה בעל 'שערי יצחק', המנחם את המשפחה בפטירת הגאון רבי יונה מרצבך. תשמ"א.

* מכתב נימוסי אך חריף ששלח הגאון רבי דוד צבי מרצבך להרב הגאון ר' דוד שמידל, אודות אי כפיפותו אל מרן הרב שך ותשובתו הפולמוסית החריפה של הרב דוד שמידל. תשנ"ח. 

* מכתב המלצה מהגאון רבי משה שמואל שפירא ראש ישיבת באר יעקב על אודות הגאון רבי דוד צבי מרצבך. בחתימת רבי משה שמואל שפירא וחותמת הישיבה, תשכ"ה.

* מכתב מזל טוב וברכות מהגאון רבי נסים בן שמעון אל הגאון הרב מרצבך לנישואי בתו. תשמ"א.

* מכתב ראשי ישיבת קול תורה בירושלים אל הגאון רבי יונה מרצבך, ברכת מזל טוב לבר המצווה לבנו הגאון רבי דוד צבי. חתום בידי הגאון הגדול רבי יחיאל מיכל שלזינגר חבר מועצת גדולי התורה (חתימות בודדות נשתמרו ממנו) ורבי שמואל אופנהיימר.

* מכתב הגאון הצדיק המשגיח רבי גדליה אייזמן, ברכת מזל טוב לנישואין. גלוית איגרת בכתב ידו ובחתימתו. 

* מכתב הרב ברוך עמאר מבת ים אל הגאון רבי דוד צבי.

* מכתב האדמו"ר הישיש רבי חיים מאיר יחיאל שפירא מנאראל. תשמ"א. 

* מכתבים ארוכים וחשובים מאת המשגיח הגה"צ רבי אורי ווייסבלום אל רעו וידידו רבי דוד צבי מרצבך, בזמן לימודם בישיבה ולאחריה. תשי"ח. 

* מכתב מוקלד מרבי אברהם כהנמן נשיא ישיבת פוניבז'.

* שטר פרוזבול בחתימת יד הגאונים רבי חיים שאול קרליץ גאב"ד שארית ישראל, רבי דוד צבי קצבורג ורבי אליעזר דינר, שמיטה שנת תשנ"ד. 

* שטר פרוזבול לשנת תשס"א, בחתימת הדיינים רבי צבי ברוורמן ועוד. 

* שטר פרוזבול בחתימת הגאון רבי פינחס שרייבר גאב"ד אשדוד ועוד. בשנת תשס"ח. 

* שטר פרוזבול נוסף משנת תשס"ח בחתימת הדיינים הגאון רבי צבי פרידמן ואחרים. מבית דין רבי ניסים קרליץ. 

* מסמכים נוספים ומועתקים בסטנסיל, כגון צוואת הרב שך ועוד. 

סך הכל:

[23] פריטי ניר, נירות מכתבים רשמיים ושאינם. מעטפות ושטרי בית דין. מצבים שונים. מצב כללי טוב.