English

פריט 43:

מכתבים בדברי תורה מהגאון המופלג הצעיר רבי חנוך העניך קרלנשטיין, תשל"ו

מחיר פתיחה: $400

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מכתבים בכתב יד צפוף, מהגאון המופלג שנלב"ע בצעירותו רבי חנוך העניך קרלנשטיין בן הגאון רבי דוב צבי, ראש ישיבת גרודנא – אשדוד.


שלושה מכתבים, נשלחו אל הפוסק הגאון רבי אפרים גרינבלאט אב"ד מעמפיס סיטי, על גבי ניר מכתבים בדואר אוויר, כתובים מכמה צדדים, סה"כ 5 עמודים גדושי חידושי תורה.
רבי חנוך העניך כותב את המכתבים והוא עודנו בחור בישיבת פוניבז' בשנת תשל"ו.
באחד המכתבים הוא מתאר סדר יומו, וכותב כי הוא לומד שליש מהיום בסדר קדשים ושעה נוספת בסדר טהרות, הוא גם כותב כי הוא רוצה להוציא לאור עולם חידושי תורתו, אולם עדיין הוא צעיר לימים ועל כן ימתין.
הוא דן וחוקר בשאלות רבות בהלכה, מזכיר את האדמו"ר הרה"ק הזקן הגה"ק מגור האמרי אמת, דן בלבישת הגרביים והנעליים ועוד שאלות מצויות ושאינן.
כן כותב דברי התעוררות לשנה החדשה, ובהם מבאר את מילות התפילה 'למענך אלוקים חיים'.

[3] דפי אגרות אוויר. כתמים, קפלים. בלאי. מצב טוב.