English

פריט 54:

מכתב באנגלית בחתימת הגאון רבי אברהם קלמנוביץ ממיר

מחיר פתיחה: $300

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מכתב אישור אודות הרב ישראל אורלנסקי, בחתימת הגאון רבי אברהם קלמנוביץ ראש ישיבת מיר בארצות הברית. 1950.


אישור רשמי על ניר מסמכים של הישיבה, מרכז ישיבת מיר בניו יורק. בחתימתו הלעזית של הגאון הגדול רבי אברהם קלמנוביץ, ראש הישיבה ומייסדה בארצות הברית. 

[1] ניר רשמי. מוקלד באנגלית. חתימה בכתב יד באנגלית. סימני קיפול. מצב טוב. 

מידות: 22 x 28 CM

מידות: 22 x 28 CM