English

פריט 58:

פריעת בעל חוב, מצווה! שטרי הלוואה שנטל מרן הגרי"ש אלישיב בשנות התש"כ-תש"ל

מחיר פתיחה: $280

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

שמונה שטרי הלוואות שנטל מרן עמוד ההוראה רבי יוסף שלו' אלישיב מקרנות בירושלים, חתומות בידי הרבנית והבן הגר"מ. ירושלים, בערך תשכ"ג.


שטר אחד בכתב יד העסקן הרב מנחם פורוש ובחתימת הרבנית הצדקת מרת חי' אלישיב, שני שטרות אחרים נושאים את שמו של מרן הגרי"ש, בחתימת הבן הגאון רבי משה אלישיב ושטרות נוספים ללא חתימה.

מרן הגרי"ש אלישיב עמד אז בעיצומו של תור נישואי ילדיו הגאונים הצדיקים המפורסמים, וניתן ללמוד משטרות אלו, שבניגוד למקובל לחשוב, משכורתו כדיין בבית הדין הגדול לא הייתה דיה כלל לכלכל את ילדיו ובפרט, לעת נישואיהם.

מכאן ניתן ללמוד מזווית נוספת, על הקרבתו העצומה שהקריב, בעת שהתפטר ממשרתו בבית הדין אחר פרשת הגיורים הקלוקלים בשנת תשל"ג, סמוך למדי לשנים הנכתבות בשטרות שלפנינו.

הקרנות שמופיעות, הינן קרנות של משפחות גולדשטיין, ספרא, בירן ועוד, שניהל ואיסף העסקן הירושלמי רב הפעלים הרב מנחם פרוש, סגן ראש עיריית ירושלים וחבר הכנסת.

[8] שטרות ופריטי ניר. גדלים שונים. מצב כללי טוב.