English

פריט 66:

איגרות הגאון הצדיק רבי יעקב אדלשטיין

מחיר פתיחה: $180

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

שתי אגרות בכתב יד הגאון הצדיק רבי יעקב אדלשטיין רבה של רמת השרון, בעניין סיוע לשומרי שביעית וברכת מזל טוב לשמחה. 

* איגרת הגאון רבי יעקב אדלשטיין לגאון רבי אברהם יגל ראש ישיבת רמת גן, בו מבקשו לסייע בהשגת עבודה לפועלים וחקלאים המעוניינים לשמור על שמירת השמיטה. שנת תשי"ח. 

* גלוית איגרת מזל טוב לנישואים, 'יהי נועם ד' עליכם ושכינה תשרה במעונכם', כעתירת הדו"ש'. 


הגאון הצדיק רבי יעקב אדלשטיין מרבני רמת השרון. התפרסם בחמימותו הגדולה ובכוח תפילתו ורבים השיב מעוון. 

[2] פריטי ניר. מצבים שונים. מצב כללי טוב – טוב מאוד.