English

פריט 72:

מכתב הגאון רבי נפתלי ווסרמן

מחיר פתיחה: $400

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מכתב הגאון רבי נפתלי ווסרמן בנו של מרן הגאון האדיר רבי אלחנן בונם וסרמן, על גבי ניר המכתבים הרשמי של ישיבת ברנוביץ', לעזרת תלמיד הישיבה. חנוכה, תרצ"ט. 

במכתב, בכתב ידו ובחתימתו, פונה הרב רבי נפתלי וסרמן לידידו הגאון רבי אהרן ברג, מראשי וועד הישיבות בווילנא, ומבקשו להשיא עצה הוגנת לבחור מר דוד הרשוויץ, הלומד בישיבת ברנוביץ', הנדרש להסתייע ברופאים וברופואות בעיר ווילנא, ולהנחותו לאיזה רופא אליו ללכת או לאיזו מחלקה בבית החולים האוניברסיטאי. 

במכתב מופיעים גם שמות ועניני כספים נוספים של הישיבה. 

[1] ניר מכתבים רשמי של הישיבה 'מתיבתא רבתא אהל תורה ברנוביץ (פולני') ר"מ ומנהל הרב אלחנן בונם ווסרמן'. נקבי תיוק. מצב טוב.

מידות: 22 x 14 CM

מידות: 22 x 14 CM