English

פריט 73:

החודש הזה היה מר נורא בהילקח מכלל ישראל פלא יחיד בדורות מרן החזון איש ועטרת ראשי הישיבות מרן הגרא"ז' מכתב הגאון רבי שבתי יגל מסלונים - רמת גן

מחיר פתיחה: $200

הערכת מחיר: $300 - $400

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

איגרת ארוכה וחשובה ששלח הגאון הגדול רבי שבתי יגל, חבר מועצת גדולי התורה, ראש הישיבה הקדושה בסלונים, בחודש פטירתם של מרנן פאר הדור החזון איש ועטרת הישיבות רבי איסר זלמן מלצר. 

המכתב נשלח לבנו רבי פרץ יגל ולמשפחתו, נושא אופי משפחתי אישי, עם ברכות לרוב נחת, ובו מאריך במצבה הגשמי של הישיבה הקדושה ברמת גן, אותה ניהל בנו הג"ר אברהם יגל. 

הגר"ש יגל, מתאר את מצב בריאותו הרעוע ומתחיל לתאר בכאב מר את הסתלקותם האיומה של שני המאורות הגדולים

מרן החזון איש – בהלקח מכלל ישראל בכלל ומהמקורבים בפרט – גאון עוזנו פלא יחיד בדורות מרן החזו"א זצוק"ל היה מיוחד במינו, אשר כל הסימנים שחושב רבי מאיר בעוסק בתורה לשמה, ראינו בו – איש לא נפקד. 

המכה הגדולה הזאת דכאה את רוחנו, ושוב לא הספקנו להתאושש קצת לנקות את השבר, בהלקח פתאום ממש עטרת ראשי הישיבות ואביר הרועים מרן הגרא"ז זצוק"ל,  

וכך הוא מוסיף לבכות, את מצב הדור, את מצב הישיבות, החינוך העצמאי ועוד. 

הגאון הגדול רבי שבתי יגל [תרל"ה-תשי"ח] חבר מועצת גדולי התורה, מרבני העיר סלונים וראש הישיבה שם. הקים מחדש את ישיבתו ברמת גן והיה מגדולי הדור. ממקימי עולם התורה והישיבות אחר השואה. חתנו היה הגאון רבי צבי מרקוביץ. 

[1] ניר מכתבים רשמי, כתוב משני עמודיו, בכתב יד הגר"ש יגל. האיגרת לא חתומה. בלאי קל. מצב טוב.