English

פריט 76:

גלויות מהגאון המשגיח רבי גדלי' אייזמן

מחיר פתיחה: $300

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

גלויות חשובות מחייו של מרן המשגיח הצדיק רבי גדלי' אייזמן – מחכמי המוסר.

גלוית איגרת בה מזמין לנישואיו שהתקיימה בראשית שנות הת"ש. בכתב ידו. נדיר. 

הגלויה נשלחה להרב יצחק טורץ. 

גלוית איגרת ברכות לנישואי הבת ששלח למשפחת הרב אליעזר בן הגאון רבי יחיאל מיכל שלזינגר בבני ברק, לנישואי בתם. ללא תאריך ושנה.

גלוית ברכת שנה טובה בחתימה מודפסת של ראשי הישיבה הגדולה קול תורה, הגאון רבי משה יהודא שלזינגר, הגאון המשגיח רבי גדלי' אייזמן והגאונים ריינר וקונשטט. 

[3] פריטי ניר. גלוית קרטון. סימני קיפול. מצבים שונים. מצב כללי טוב – טוב מאוד. 

מידות: 14 x 9 CM

מידות: 14 x 9 CM