English

פריט 84:

מכתב בכתב ידו ובחתימתו של רבי יהודה יצחק פרנקל, בעניין שידוך ושכר שדכנות. תל אביב...

מחיר פתיחה: $50

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מכתב בכתב ידו ובחתימתו של רבי יהודה יצחק פרנקל, בעניין שידוך ושכר שדכנות. תל אביב תרצ"ח [1938].


"אודות השידוך אשר הצעתי… נחוץ מאוד להרויח איזה סכום שדכנות כי צר לי מכל צד ד' ירחם… וד' יהפוך הכל במהרה לטובה וישועה". מכתב בכתב ידו וחתימתו של רבי יהודה יצחק פרנקל מתל אביב. תל אביב, תרצ"ח (1938).

[1] דף, 28 ס"מ.

רבי יהודה יצחק פרנקל (תרנ"ז-תשמ"ג, 1897-1982) – בן רבי שלמה זלמן, נולד בויליפולי שבגליציה. עלה לארץ ישראל בשנת תרצ"ו (1936). מצאצאי רבי יצחק אייזיק יהודה יחיאל ספרין זצ"ל מקאמרנא ועורך ספרו 'נצר חסד' על מסכת אבות.

סימני קיפול, קרע לאורך קו הקיפול, כתמים, מצב בינוני.