English

פריט 93:

מכתב בענייני כשרות מהגאון רבי דוב הכהן קוק אל הגאון רבי יעקב לנדא

מחיר פתיחה: $80

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מכתב בענייני כשרות וטרפות ששלח הגאון רבי דוב הכהן קוק רבה של עפולה, אחיו של הגאון הראי"ה קוק וראש מוסד הרי פישל אל הגאון רבי יעקב לנדא רבה של בני ברק. תש"ט. 

במכתב מתאר לו מכשולות שהיו בשחיטת בקר ועוד, ודקדוקי דינים והלכות בזה. 

המכתב כולו בכתב ידו ובחתימתו. 

הגאון רבי דוב הכהן קוק  [תרמ"ב-תש"י]  רבה של עפולה אחיו של הגאון רבי אברהם יצחק הכהן קוק מייסד הרבנות הראשית לארץ ישראל, וראש מכון הרי פישל להכשרת רבנים ודיינים. תלמיד הראגוטשובער והגאון האור שמח. רב ברוסיה ולימים עלה לישראל וכיהן בה ברבנות העיר עפולה.

[1] ניר מכתבים של מכון הרי פישל כולל המעטפה. סימני קיפול. מצב טוב מאוד.  

מידות: 21 x 27 CM

מידות: 21 x 27 CM