English

פריט 96:

מכתב הגאון הצדיק בעל 'אוצר הרבנים' אחר פטירת הגר"י לנדא ומינוי בנו לרב העיר בני ברק

מחיר פתיחה: $70

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מכתב הגאון הצדיק רבי נתן צבי פרידמן בעל מחבר 'אוצר הרבנים' ורב של שיכון ה', לרגל התמנות הגאון רבי משה יהודא לייב לנדא לרבה הראשי של בני ברק בפטירת אביו הגאון רבי יעקב לנדא. 

הגאון הרב פרידמן מתייחס ברמיזה לפולמוס שהתהווה אחר פטירת הגאון רבי יעקב לנדא, ומביע תמיכתו המלאה במינוי הבן, הגאון הגדול רבי משה יהודא לייב לנדא, כפי שאכן התרחש בפועל. 

[1] ניר רשמי. מוקלד במכונה. חתימת כתב ידו וחותמת. מצב טוב מאוד.