English

פריט 97:

מכתב הגאון רבי שלום ריבקין לרבי משה יהודה לייב לנדא רבה של בני ברק

מחיר פתיחה: $50

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מכתב תנחומים וחיזוק, על פטירת הגאון רבי יעקב לנדא רבה של בני ברק, ששלח הגאון רבי שלום ריבקין רבה של סנט לואיס מיזורי בארצות הברית.

במכתבו כותב באריכות את הקשר העצום והלבבי שהיה בין אביו החסיד המופלג רבי משה דובער ריבקין מראשי ישיבת תורת אמת בירושלים ומראשי ישיבת תורה ודעת בארצות הברית, עם הגר"י לנדא, עוד מבחרותם. 

הוא מנחם ומעתיר כי הבן הממשיך, הגאון רבי משה לנדא, ימלא מקום אביו לתפארה בלא מצערים ומזיקים. 

[1] ניר מכתבים רשמי כתוב וחתום כולו בכתב ידו. מצב טוב מאוד. 

מידות: 22 x 28 CM

מידות: 22 x 28 CM