English

תפארת - 49, מכירת מכתבים מיוחדת

Days

Hrs

Min

Sec

תצוגה:

פריט 51:
מכתב ייחודי מהגאון רבי רפאל סאלאווייצ'יק בן מרן הגרי"ז
מכתב ייחודי מהגאון רבי רפאל סאלאווייצ'יק בן מרן הגרי"ז מכתב למען תמיכה לחתן, בכתב יד ובחתימת הגאון רבי רפאל סאלאווייצ'יק בן מרן הגאון האדיר רבי יצחק זאב סולובייצ'יק. תשמ"ד. 

מחיר פתיחה:

100

פריט 52:
מכתב ארוך מהגאון הגדול רבי אליעזר יהודא פינקל למען אגודת ישראל, תשי"א
מכתב ארוך מהגאון הגדול רבי אליעזר יהודא פינקל למען אגודת ישראל, תשי"א מכתב ארוך ששלח הגאון הגדול רבי אליעזר יהודה פינקל אל מורנו רבי יעקב רוזנהיים והגאון החסיד רבי יצחק מאיר הכהן לוין נשיא ויושב ראש אגודת ישראל העולמית. תשי"א.

מחיר פתיחה:

280

פריט 53:
איגרת סיוע לתלמיד חכם בכתב יד הגאון רבי אברהם קלמנוביץ - מיר ארה"ב
איגרת סיוע לתלמיד חכם בכתב יד הגאון רבי אברהם קלמנוביץ - מיר ארה"ב איגרת סיוע לתלמיד חכם בכתב יד הגאון רבי אברהם קלמנאוויץ ראש ישיבת מיר ארה"ב, תשי"ט.

מחיר פתיחה:

380

פריט 54:
מכתב באנגלית בחתימת הגאון רבי אברהם קלמנוביץ ממיר
מכתב באנגלית בחתימת הגאון רבי אברהם קלמנוביץ ממיר מכתב אישור אודות הרב ישראל אורלנסקי, בחתימת הגאון רבי אברהם קלמנוביץ ראש ישיבת מיר בארצות הברית. 1950.

מחיר פתיחה:

300

פריט 55:
שטר הלוואה בחתימת ראשי ישיבת מיר, תשל"א
שטר הלוואה בחתימת ראשי ישיבת מיר, תשל"א שטר הלוואה לצורך הכנסת כלה, בחתימת הגאונים הגדולים רבי אהרן חדש, רבי נחום פרצוביץ ורבי משה פינקל ראשי ישיבת מיר מגדולי ראשי הישיבות ומנחילי התורה בדורות האחרונים. שנת תשל"א. 

מחיר פתיחה:

120

פריט 56:
- מכתב ארוך מרבי יעקב יצחק ריינס מלידא אל רבי אברהם אלישיב -
- מכתב ארוך מרבי יעקב יצחק ריינס מלידא אל רבי אברהם אלישיב - מכתב ארוך ונאה מאת הגאון רבי יעקב יצחק ריינס רב העיר לידא וראש הישיבה שם אל הגאון רבי אברהם אלישיב, רבה של הומעל - חתנו של מרן בעל הלשם ואבי מרן הגרי"ש אלישיב. 

מחיר פתיחה:

280

פריט 57:
הגאון רבי מרדכי צבי שווארץ, קליוולנד אל הגאון רבי אברהם אלישיב אודות ספרי 'לשם שבו ואחלמה'
הגאון רבי מרדכי צבי שווארץ, קליוולנד אל הגאון רבי אברהם אלישיב אודות ספרי 'לשם שבו ואחלמה' מכתבים מהגאון הגדול רבי מרדכי צבי שווארץ, מרבני הונגריה ולימים רב קהילת שומרי שבת בקליוולאנד אוהיו, אל הגאון הצדיק רבי אברהם אליעשאוו, אבי מרן הגרי"ש אלישיב וחתן הגה"ק המקובל בעל 'לשם שבו ואחלמה', אודות רכישת הספרים. שנת ת"'ש.

מחיר פתיחה:

180

פריט 58:
פריעת בעל חוב, מצווה! שטרי הלוואה שנטל מרן הגרי"ש אלישיב בשנות התש"כ-תש"ל
פריעת בעל חוב, מצווה! שטרי הלוואה שנטל מרן הגרי"ש אלישיב בשנות התש"כ-תש"ל שמונה שטרי הלוואות שנטל מרן עמוד ההוראה רבי יוסף שלו' אלישיב מקרנות בירושלים, חתומות בידי הרבנית והבן הגר"מ. ירושלים, בערך תשכ"ג.

מחיר פתיחה:

280

פריט 59:
מכתב הגאון הצדיק רבי ישראל אלי' וינטרויב אל מרן הגרי"ש אלישיב
מכתב הגאון הצדיק רבי ישראל אלי' וינטרויב אל מרן הגרי"ש אלישיב מכתב הגאון הצדיק רבי ישראל אלי' וינטרויב ששלחו אל מרן הגאון עמוד ההוראה רבי יוסף שלו' אלישיב עם בקשת אזכרה לרפואת אברך העוסק בכתיבת וההדרת כתבי הלשם. 

מחיר פתיחה:

200

פריט 60:
ב' מכתבים בהלכה והנהגה מהגאון המקובל רבי שרי' דבליצקי
ב' מכתבים בהלכה והנהגה מהגאון המקובל רבי שרי' דבליצקי ב' מכתבים בהלכה ובהנהגה בשידוכים, בכתב יד הגאון המקובל שריד לדור דעה רבי שרי' דבליצקי. בערך תשנ"ו.

מחיר פתיחה:

200

פריט 61:
אגרות מהגר"ש דבליצקי אל מרן הגרי"ש אלישיב
אגרות מהגר"ש דבליצקי אל מרן הגרי"ש אלישיב שני מכתבים ששלח הגאון המקובל הצדיק רבי שריה דבליצקי. אחד מהם אל מרן הגאון האדיר רבי יוסף שלו' אלישיב. 

מחיר פתיחה:

300

פריט 62:
'וימלא משאלות לבם לטובה' מכתב הגרמ"מ שולזינגר למרן הגרי"ש אלישיב ותשובתו בכתי"ק
'וימלא משאלות לבם לטובה' מכתב הגרמ"מ שולזינגר למרן הגרי"ש אלישיב ותשובתו בכתי"ק מכתב שאלה במסכת בכורות ששלח הגאון רבי משה מרדכי שולזינגר אל מרן עמוד ההוראה הגרי"ש אלישיב ותשובת הגרי"ש אלישיב שנכתב על המעטפה... תשס"ב.

מחיר פתיחה:

180

פריט 63:
בקשה להכשרת גט, מהגאון רבי ליב בארון ממונטריאול אל מרן הגרי"ש אלישיב.
בקשה להכשרת גט, מהגאון רבי ליב בארון ממונטריאול אל מרן הגרי"ש אלישיב. מכתב בכתב יד ובחתימת הגאון רבי ארי' ליב בארון ראב"ד במונטריאול ור"מ ישיבת מרכז התלמוד, אל מרן הגרי"ש אלישיב, בבקשה שיצטרף להכשיר גט שנעשה תחת יד הרב בארון. ללא תאריך.

מחיר פתיחה:

120

פריט 64:
מכתב הגאון רבי עובדי' הדאיה למרן הגרי"ש אלישיב
מכתב הגאון רבי עובדי' הדאיה למרן הגרי"ש אלישיב מכתב ברכות ואיחולים מהגאון רבי עובדיה הדאיה ראש ישיבת המקובלים 'בית אל' וחבר בית הדין הגדול לערעורים מטעם הרבנות הראשית, אל מרן עמוד ההוראה הגאון רבי יוסף שלום אלישיב, חבר בית הדין, לנישואי בנו רבי אברהם. 

מחיר פתיחה:

200

פריט 65:
איגרת ברכה קצרה בכת"י הגאון הגדול רבי גרשון אדלשטיין
איגרת ברכה קצרה בכת"י הגאון הגדול רבי גרשון אדלשטיין איגרת ברכה לרוב נחת בריאות ואריכות ימים, בכתב ידו ובחתימתו הטהורה של הגאון הגדול רבי ירחמיאל גרשון אדלשטיין. אדר תשע"ג. 

מחיר פתיחה:

100

פריט 66:
איגרות הגאון הצדיק רבי יעקב אדלשטיין
איגרות הגאון הצדיק רבי יעקב אדלשטיין שתי אגרות בכתב יד הגאון הצדיק רבי יעקב אדלשטיין רבה של רמת השרון, בעניין סיוע לשומרי שביעית וברכת מזל טוב לשמחה. 

מחיר פתיחה:

180

פריט 67:
מכתב ברכה והכרת הטוב מהגאון רבי יעקב אדלשטיין
מכתב ברכה והכרת הטוב מהגאון רבי יעקב אדלשטיין מכתב שכתב הרב הגאון המפורסם רבי יעקב אדלשטיין רבה של רמת השרון ומגאוני הדור הצדיקים, בתודה ובהוקרה על אירוח שהתארח בו אצל משפחת פויפער. לא ידוע השנה.

מחיר פתיחה:

150

פריט 68:
מכתב מאת הגאון רבי יעקב אדלשטיין, בכתב ידו, חתימתו וחותמו. רמת השרון, תשי"ח [1957].
מכתב מאת הגאון רבי יעקב אדלשטיין, בכתב ידו, חתימתו וחותמו. רמת השרון, תשי"ח [1957]. מכתב מאת הגאון רבי יעקב אדלשטיין, בכתב ידו, חתימתו וחותמו. רמת השרון, תשי"ח [1957].

מחיר פתיחה:

50

פריט 69:
מכתב הגאון רבי יהושע זעליג דיסקין רבה של פרדס חנה
מכתב הגאון רבי יהושע זעליג דיסקין רבה של פרדס חנה מכתב בכתב יד הגאון רבי יהושע זעליג דיסקין רבה של פרדס חנה, אל הרב בנימין מינץ בבקשת עלייה לקרוביו. תש"ח.

מחיר פתיחה:

100

פריט 70:
מכתב הגאון רבי יהושע זעליג דיסקין לגאון רבי יעקב לנדא
מכתב הגאון רבי יהושע זעליג דיסקין לגאון רבי יעקב לנדא מכתב הגאון רבי יהושע זעליג דיסקין  רבה של פרדס חנה, אל הגאון המפורסם רבי יעקב לנדא. תרצ"ח. 

מחיר פתיחה:

50

פריט 71:
מכתב רבי אברהם יפה'ן לרבי משה שמואל שפירא
מכתב רבי אברהם יפה'ן לרבי משה שמואל שפירא מכתב בכתב יד הגאון רבי אברהם יפה'ן ראש ישיבת נובהרדוק ובחתימתו, לראש ישיבת באר יעקב הגאון רבי משה שמואל שפירא, בשנות הישיבה הראשונות.

מחיר פתיחה:

250

פריט 72:
מכתב הגאון רבי נפתלי ווסרמן
מכתב הגאון רבי נפתלי ווסרמן מכתב הגאון רבי נפתלי ווסרמן בנו של מרן הגאון האדיר רבי אלחנן בונם וסרמן, על גבי ניר המכתבים הרשמי של ישיבת ברנוביץ', לעזרת תלמיד הישיבה. חנוכה, תרצ"ט. 

מחיר פתיחה:

400

פריט 73:
החודש הזה היה מר נורא בהילקח מכלל ישראל פלא יחיד בדורות מרן החזון איש ועטרת ראשי הישיבות מרן הגרא"ז' מכתב הגאון רבי שבתי יגל מסלונים - רמת גן
החודש הזה היה מר נורא בהילקח מכלל ישראל פלא יחיד בדורות מרן החזון איש ועטרת ראשי הישיבות מרן הגרא"ז' מכתב הגאון רבי שבתי יגל מסלונים - רמת גן איגרת ארוכה וחשובה ששלח הגאון הגדול רבי שבתי יגל, חבר מועצת גדולי התורה, ראש הישיבה הקדושה בסלונים, בחודש פטירתם של מרנן פאר הדור החזון איש ועטרת הישיבות רבי איסר זלמן מלצר. 

מחיר פתיחה:

200

פריט 74:
מכתב רבי יוסף ליס אל רבי ישראל אורלנסקי
מכתב רבי יוסף ליס אל רבי ישראל אורלנסקי מכתב רבי יוסף ליס בעל 'עדות ליוסף' ומחשובי הרבנים בברוקלין אל הרב ישראל אורלנסקי, תשי"א. 

מחיר פתיחה:

100

פריט 75:
מכתבים בהלכה והנהגה מהגאון רבי יהושע נויבירט בעל מחבר 'שמירת שבת כהלכתה'
מכתבים בהלכה והנהגה מהגאון רבי יהושע נויבירט בעל מחבר 'שמירת שבת כהלכתה' שלושה מכתבים מהגאון הגדול רבי יהושע נויבירט מרבני שכונת בית וגן ומחבר הספר הנודע שמירת שבת כהלכתה.

מחיר פתיחה:

280

פריט 76:
גלויות מהגאון המשגיח רבי גדלי' אייזמן
גלויות מהגאון המשגיח רבי גדלי' אייזמן גלויות חשובות מחייו של מרן המשגיח הצדיק רבי גדלי' אייזמן - מחכמי המוסר.

מחיר פתיחה:

300

פריט 77:
מכתבי ניחומים ולמען חיזוק הדת מהגאון רבי ראובן יוסף גרשנוביץ
מכתבי ניחומים ולמען חיזוק הדת מהגאון רבי ראובן יוסף גרשנוביץ שני מכתבי חיזוק ששלח הגאון רבי ראובן יוסף גרשנוביץ מראשי ישיבת הנגב, בכתב ידו. 

מחיר פתיחה:

250

פריט 78:
מכתב הגאון בעל חבל יעקב רבי אבא יעקב הכהן ברוכוב
מכתב הגאון בעל חבל יעקב רבי אבא יעקב הכהן ברוכוב מכתב הגאון בעל חבל יעקב רבי אבא יעקב הכהן ברוכוב בבקשת רשיון עליה לאחד מרבני ליטא. תרצ"ג. 

מחיר פתיחה:

180

פריט 79:
מכתב מאת רבי אביעזר ציצוביץ ל"עזרת תורה". תל אביב, ת"ש [1940].
מכתב מאת רבי אביעזר ציצוביץ ל"עזרת תורה". תל אביב, ת"ש [1940]. מכתב מאת רבי אביעזר ציצוביץ ל"עזרת תורה". תל אביב, ת"ש [1940].

מחיר פתיחה:

50

פריט 80:
מכתב בענייני הרבנות מהגאון רבי ראובן כ"ץ רבה של פתח תקווה אל הגאון רבי ישראל זאב מינצברג. פתח תקווה, תרצ"ד - 1934.
מכתב בענייני הרבנות מהגאון רבי ראובן כ"ץ רבה של פתח תקווה אל הגאון רבי ישראל זאב מינצברג. פתח תקווה, תרצ"ד - 1934. מכתב מעניין מאת הגאון רבי ראובן כ"ץ אל רבי וועלווע מינצברג מירושלים בדבר מינוי מו"ץ אחר פטירת רבי יעקב משה ספיר. פתח תקווה, תרצ"ד - 1934.

מחיר פתיחה:

100

פריט 81:
מכתב מאת רבי יהושע משה אהרנסון מרבני פתח תקוה. פתח תקוה, תשכ"ה [1964].
מכתב מאת רבי יהושע משה אהרנסון מרבני פתח תקוה. פתח תקוה, תשכ"ה [1964]. מכתב מאת רבי יהושע משה אהרנסון מרבני פתח תקוה. פתח תקוה, תשכ"ה [1964].

מחיר פתיחה:

50

פריט 82:
איגרת הגאון רבי אברהם יצחק קליין גאב"ד נירנברג וחבר מועצת גדולי התורה, תש"ג.
איגרת הגאון רבי אברהם יצחק קליין גאב"ד נירנברג וחבר מועצת גדולי התורה, תש"ג. איגרת הגאון הגדול רבי אברהם יצחק קליין גאב"ד נירנברג וחבר מועצת גדולי התורה, תש"ג.

מחיר פתיחה:

120

פריט 83:
מכתב השרידי אש רבי יחיאל יעקב וינברג
מכתב השרידי אש רבי יחיאל יעקב וינברג המכתב נשלח למהר"י פורת. תשי"ד. 

מחיר פתיחה:

250

פריט 84:
מכתב בכתב ידו ובחתימתו של רבי יהודה יצחק פרנקל, בעניין שידוך ושכר שדכנות. תל אביב...
מכתב בכתב ידו ובחתימתו של רבי יהודה יצחק פרנקל, בעניין שידוך ושכר שדכנות. תל אביב... מכתב בכתב ידו ובחתימתו של רבי יהודה יצחק פרנקל, בעניין שידוך ושכר שדכנות. תל אביב תרצ"ח [1938].

מחיר פתיחה:

50

פריט 85:
מכתב בענייני הפרט בחתימת הגאון רבי שאול ברייש
מכתב בענייני הפרט בחתימת הגאון רבי שאול ברייש מכתב בקשה למען יהודי מעולי שוויצריה בישראל, בחתימת יד הגאון רבי שאול ברייש גאב"ד ציריך.

מחיר פתיחה:

200

פריט 86:
מכתב הגאון הגדול החלקת יעקב מציריך אל הגאון האדיר רבי עובדיה יוסף - בימיו ברבנות תל אביב
מכתב הגאון הגדול החלקת יעקב מציריך אל הגאון האדיר רבי עובדיה יוסף - בימיו ברבנות תל אביב מכתב הגאון הגדול החלקת יעקב רבי מרדכי יעקב ברייש גאב"ד ציריך, אל הגאון האדיר הראשון לציון רבי עובדיה יוסף, בימיו ברבנות תל אביב, ובו שבחים מופלגים במעלת ספרו החשוב יביע אומר. תשל"א. 

מחיר פתיחה:

200

פריט 87:
מכתב בעניני גיטין מהרב מרדכי פוגלמן רבה של קרית מוצקין
מכתב בעניני גיטין מהרב מרדכי פוגלמן רבה של קרית מוצקין מכתב אישור על נתינת גט והולכתו, בכתב יד הגאון רבי מרדכי פוגלמן רבה של קרית מוצקין וגיסו של הגאון הנודע רבי משה חיים לאו הי"ד. תש"ו.

מחיר פתיחה:

50

פריט 88:
מכתב בכתב ידו, חתימתו וחותמו של רבי בנימין יהושע זילבר, בבקשה לסייע לתלמיד חכם שנקלע...
מכתב בכתב ידו, חתימתו וחותמו של רבי בנימין יהושע זילבר, בבקשה לסייע לתלמיד חכם שנקלע... מכתב בכתב ידו, חתימתו וחותמו של רבי בנימין יהושע זילבר, בבקשה לסייע לתלמיד חכם שנקלע למצוקה קשה. 

מחיר פתיחה:

50

פריט 89:
מכתב הגאון רבי דוב מעייני להגר"י לנדא מבני ברק
מכתב הגאון רבי דוב מעייני להגר"י לנדא מבני ברק מכתב הגאון רבי דוב מעייני רבה של המושבה מגדיאל להגאון המפורסם רבי יעקב לנדאו מבני ברק ובו ברכות לנישואי הבן ממשיך דרכו בקודש רבי משה יהודא לייב לנדא. אלול תשי"ח. 

מחיר פתיחה:

50

פריט 90:
מכתב הגאון רבי ישראל בארי רבה של נס ציונה אל הגר"י לנדא אב"ד בני ברק
מכתב הגאון רבי ישראל בארי רבה של נס ציונה אל הגר"י לנדא אב"ד בני ברק מכתב הגאון רבי ישראל בארי רבה של נס ציונה אל הגר"י לנדא אב"ד בני ברק, תשי"ז.

מחיר פתיחה:

50

פריט 91:
מכתב הרב יצחק גרשטנקורן לרבי יעקב לנדא - עם תיאור יחידות אצל הרבי מליובאוויטש
מכתב הרב יצחק גרשטנקורן לרבי יעקב לנדא - עם תיאור יחידות אצל הרבי מליובאוויטש מכתב ששלח הרב יצחק גרשטנקורן לרבה של בני ברק רבי יעקב לנדא, ובו תיאור מהתוועדות שדיבר עמו הרבי מליובאוויטש אודותיו. 

מחיר פתיחה:

100

פריט 92:
איגרות מזל טוב מהדגל ראובן ומרבי אברהם יעקב ניימארק אל הגר"י לנדא מבני ברק
איגרות מזל טוב מהדגל ראובן ומרבי אברהם יעקב ניימארק אל הגר"י לנדא מבני ברק ב' איגרות מזל טוב וברכה לנחת, בהולדת בן להגאון רבי יעקב לנדא רבה של בני ברק, הגאון רבי אליהו לנדא. תרצ"ח. 

מחיר פתיחה:

80

פריט 93:
מכתב בענייני כשרות מהגאון רבי דוב הכהן קוק אל הגאון רבי יעקב לנדא
מכתב בענייני כשרות מהגאון רבי דוב הכהן קוק אל הגאון רבי יעקב לנדא מכתב בענייני כשרות וטרפות ששלח הגאון רבי דוב הכהן קוק רבה של עפולה, אחיו של הגאון הראי"ה קוק וראש מוסד הרי פישל אל הגאון רבי יעקב לנדא רבה של בני ברק. תש"ט. 

מחיר פתיחה:

80

פריט 94:
מכתב רבי נחום שארר מבולטימור אל הרב מנחם ברייער חדב"נ הרבי מבאיאן
מכתב רבי נחום שארר מבולטימור אל הרב מנחם ברייער חדב"נ הרבי מבאיאן מכתב מעניין ששלח הגאון רבי נחום הלוי שארר מבולטימור מרילנד אל הגאון רבי מנחם ברייאר חדב"נ הרבי מבאיאן ואביו של הרבי מבאיאן שליט"א, עם התייחסות לתחילת הנהגתו. תשמ"ח.  

מחיר פתיחה:

70

פריט 95:
מכתב ברכות לבר מצווה מרבי מרדכי יפה שלזינגר אב"ד אייזנשטאט
מכתב ברכות לבר מצווה מרבי מרדכי יפה שלזינגר אב"ד אייזנשטאט מכתב ברכות לבר מצוה שכתב וחתם הגאון רבי מרדכי יפה שלזינגר אב"ד אייזנשטאט ותל אביב אל הרב שמואל וינברג ראש עיריית בני ברק. 

מחיר פתיחה:

100

פריט 96:
מכתב הגאון הצדיק בעל 'אוצר הרבנים' אחר פטירת הגר"י לנדא ומינוי בנו לרב העיר בני ברק
מכתב הגאון הצדיק בעל 'אוצר הרבנים' אחר פטירת הגר"י לנדא ומינוי בנו לרב העיר בני ברק מכתב הגאון הצדיק רבי נתן צבי פרידמן בעל מחבר 'אוצר הרבנים' ורב של שיכון ה', לרגל התמנות הגאון רבי משה יהודא לייב לנדא לרבה הראשי של בני ברק בפטירת אביו הגאון רבי יעקב לנדא. 

מחיר פתיחה:

70

פריט 97:
מכתב הגאון רבי שלום ריבקין לרבי משה יהודה לייב לנדא רבה של בני ברק
מכתב הגאון רבי שלום ריבקין לרבי משה יהודה לייב לנדא רבה של בני ברק מכתב תנחומים וחיזוק, על פטירת הגאון רבי יעקב לנדא רבה של בני ברק, ששלח הגאון רבי שלום ריבקין רבה של סנט לואיס מיזורי בארצות הברית.

מחיר פתיחה:

50

פריט 98:
מכתב הגאון רבי אברהם צבי ווייס גאב"ד נוה אחיעזר על טהרת ישראל
מכתב הגאון רבי אברהם צבי ווייס גאב"ד נוה אחיעזר על טהרת ישראל מכתב ששלח הגאון רבי אברהם צבי ווייס רבה של נוה אחיעזר לראש עיריית בני ברק הרב יצחק מאיר, בשנת תשל"ח, אודות קדושת וטהרת המקווה בשכונת נווה אחיעזר. 

מחיר פתיחה:

80

פריט 99:
כתב-יד, גליון ארבעה עמודים גדולים – מערכה בעניין שיטת הרי"ף בסוגייא דגנב וטבח ביום הכפורים...
כתב-יד, גליון ארבעה עמודים גדולים – מערכה בעניין שיטת הרי"ף בסוגייא דגנב וטבח ביום הכפורים... כתב-יד, גליון ארבעה עמודים גדולים – מערכה בעניין שיטת הרי"ף בסוגייא דגנב וטבח ביום הכפורים – שנות הת"ק

מחיר פתיחה:

100

פריט 100:
כתב-יד, ארבעה עמודים גדולים, חידושים בסוגיות שונות בש"ס – ראשית שנות הת"ר – כתיבה אשכנזית
כתב-יד, ארבעה עמודים גדולים, חידושים בסוגיות שונות בש"ס – ראשית שנות הת"ר – כתיבה אשכנזית כתב-יד, ארבעה עמודים גדולים, חידושים בסוגיות שונות בש"ס – ראשית שנות הת"ר – כתיבה אשכנזית

מחיר פתיחה:

100