English

תפארת - 49, מכירת מכתבים מיוחדת

Days

Hrs

Min

Sec

תצוגה:

פריט 101:
כתב-יד, שלשה עמודים, חידושים על פרשת כי תצא – שנות הת"ק – כתיבה אשכנזית
כתב-יד, שלשה עמודים, חידושים על פרשת כי תצא – שנות הת"ק – כתיבה אשכנזית כתב-יד, שלשה עמודים, חידושים על פרשת כי תצא – שנות הת"ק – כתיבה אשכנזית

מחיר פתיחה:

100

פריט 102:
כתב-יד, קונטרס חידושים על סוגיות במסכתות עירובין ופסחים – ראשית שנות הת"ר – כתיבה אשכנזית
כתב-יד, קונטרס חידושים על סוגיות במסכתות עירובין ופסחים – ראשית שנות הת"ר – כתיבה אשכנזית כתב-יד, קונטרס חידושים על סוגיות במסכתות עירובין ופסחים – ראשית שנות הת"ר – כתיבה אשכנזית

מחיר פתיחה:

100

פריט 103:
גליונות של מסכת אבות מש"ס ווילנא, עם פירוש על המסכת בכתב-יד בשולי הגליון בשם "דברי...
גליונות של מסכת אבות מש"ס ווילנא, עם פירוש על המסכת בכתב-יד בשולי הגליון בשם "דברי... גליונות של מסכת אבות מש"ס ווילנא, עם פירוש על המסכת בכתב-יד בשולי הגליון בשם "דברי ח"ן", מאת ר' חיים נייגר מטרנוב – טרנוב, תר"צ / "שיר לתלמוד או מזמור לתורה" – סלבודקה תרנ"ג

מחיר פתיחה:

100

פריט 104:
כתב-יד, דף בודד, הדרן על מסכת קידושין – עם חידוש בשם "הרב מאדא" – הגאון...
כתב-יד, דף בודד, הדרן על מסכת קידושין – עם חידוש בשם "הרב מאדא" – הגאון... כתב-יד, דף בודד, הדרן על מסכת קידושין – עם חידוש בשם "הרב מאדא" – הגאון רבי מרדכי אליעזר וובר - לפני תרנ"ב

מחיר פתיחה:

50

פריט 105:
כתב-יד, קבלה מעשית – העתקת ספר הגורלות "אורים ותומים" (דיהרנפורט תפ"ח) – תרל"ז – כתיבה...
כתב-יד, קבלה מעשית – העתקת ספר הגורלות "אורים ותומים" (דיהרנפורט תפ"ח) – תרל"ז – כתיבה... כתב-יד, קבלה מעשית – העתקת ספר הגורלות "אורים ותומים" (דיהרנפורט תפ"ח) – תרל"ז – כתיבה אשכנזית

מחיר פתיחה:

100

פריט 106:
כתב-יד, קונטרס חמישים עמודים, חידושים ומערכות תורניות גדולות בסוגיות במסכת חולין ופסחים ועל פרשיות השבוע...
כתב-יד, קונטרס חמישים עמודים, חידושים ומערכות תורניות גדולות בסוגיות במסכת חולין ופסחים ועל פרשיות השבוע... כתב-יד, קונטרס חמישים עמודים, חידושים ומערכות תורניות גדולות בסוגיות במסכת חולין ופסחים ועל פרשיות השבוע – מאת אחד מחכמי הונגריה – בקונטרס מופיעים שמועות שקיבל בשם ה"חתם סופר" ומהר"ם שיק – [וואלקא ?], תרמ"ד

מחיר פתיחה:

100

פריט 107:
כתב-יד, קונטרס 19 עמודים חידושים בסוגיות שונות – ראשית שנות הת"ר – כתיבה אשכנזית
כתב-יד, קונטרס 19 עמודים חידושים בסוגיות שונות – ראשית שנות הת"ר – כתיבה אשכנזית כתב-יד, קונטרס 19 עמודים חידושים בסוגיות שונות – ראשית שנות הת"ר – כתיבה אשכנזית

מחיר פתיחה:

100

פריט 108:
כתב-יד, חמשה עמודים, מערכה בעניין קניין חופה – שנות הת"ר – כתיבה אשכנזית
כתב-יד, חמשה עמודים, מערכה בעניין קניין חופה – שנות הת"ר – כתיבה אשכנזית כתב-יד, חמשה עמודים, מערכה בעניין קניין חופה – שנות הת"ר – כתיבה אשכנזית

מחיר פתיחה:

60

פריט 109:
כתב-יד, ארבעה עמודים, תשובה בהלכות מליחה – שנות הת"ר – כתיבה אשכנזית נאה
כתב-יד, ארבעה עמודים, תשובה בהלכות מליחה – שנות הת"ר – כתיבה אשכנזית נאה כתב-יד, ארבעה עמודים, תשובה בהלכות מליחה – שנות הת"ר – כתיבה אשכנזית נאה

מחיר פתיחה:

50

פריט 110:
כתב-יד, ארבעה עמודים גדולים, חידושים על מסכת בבא מציעא דפים יב-יג – שלהי שנות הת"ר...
כתב-יד, ארבעה עמודים גדולים, חידושים על מסכת בבא מציעא דפים יב-יג – שלהי שנות הת"ר... כתב-יד, ארבעה עמודים גדולים, חידושים על מסכת בבא מציעא דפים יב-יג – שלהי שנות הת"ר – כתיבה אשכנזית

מחיר פתיחה:

50

פריט 111:
כתב-יד, חידושים על דברי הרמב"ם בהלכות קרבן פסח – שנות הת"ק – כתיבה אשכנזית
כתב-יד, חידושים על דברי הרמב"ם בהלכות קרבן פסח – שנות הת"ק – כתיבה אשכנזית כתב-יד, חידושים על דברי הרמב"ם בהלכות קרבן פסח – שנות הת"ק – כתיבה אשכנזית

מחיר פתיחה:

50

פריט 112:
כתב-יד, דף עם העתק הגהותיו של הגאון רבי אהרן שמואל קאיידנובר (מהרש"ק) על דברי הרא"ש...
כתב-יד, דף עם העתק הגהותיו של הגאון רבי אהרן שמואל קאיידנובר (מהרש"ק) על דברי הרא"ש... כתב-יד, דף עם העתק הגהותיו של הגאון רבי אהרן שמואל קאיידנובר (מהרש"ק) על דברי הרא"ש בתחילת מסכת פסחים – שנות הת"ק

מחיר פתיחה:

80

פריט 113:
כתב-יד, דף עם חידושים על מסכת סנהדרין דף טו עמ' ב – שנות הת"ק –...
כתב-יד, דף עם חידושים על מסכת סנהדרין דף טו עמ' ב – שנות הת"ק –... כתב-יד, דף עם חידושים על מסכת סנהדרין דף טו עמ' ב – שנות הת"ק – כתיבה אשכנזית

מחיר פתיחה:

80

פריט 114:
כתב-יד, שני עמודים של תחילת "ספר הגלגולים" כפי שנדפס במהדורת פרנקפורט דמיין תמ"ד – המהדורה...
כתב-יד, שני עמודים של תחילת "ספר הגלגולים" כפי שנדפס במהדורת פרנקפורט דמיין תמ"ד – המהדורה... כתב-יד, שני עמודים של תחילת "ספר הגלגולים" כפי שנדפס במהדורת פרנקפורט דמיין תמ"ד – המהדורה הראשונה של "ספר הגלגולים"

מחיר פתיחה:

80

פריט 115:
כתב-יד, דף עם חידושי אגדה על פרשיות תולדות וויצא – עם חידוש מאת הרה"ק בעל...
כתב-יד, דף עם חידושי אגדה על פרשיות תולדות וויצא – עם חידוש מאת הרה"ק בעל... כתב-יד, דף עם חידושי אגדה על פרשיות תולדות וויצא – עם חידוש מאת הרה"ק בעל ה"דברי בינה" מביאלא – לפני תרס"ה

מחיר פתיחה:

100

פריט 116:
כתב-יד, ששה עמודים חידושים בהלכות תערובת – שנות התק"פ – כתיבה אשכנזית
כתב-יד, ששה עמודים חידושים בהלכות תערובת – שנות התק"פ – כתיבה אשכנזית כתב-יד, ששה עמודים חידושים בהלכות תערובת – שנות התק"פ – כתיבה אשכנזית

מחיר פתיחה:

50

פריט 117:
כתב-יד, דף עם חידושים בפרק "איזהו נשך" מאת הגאון רבי דוד דייטש
כתב-יד, דף עם חידושים בפרק "איזהו נשך" מאת הגאון רבי דוד דייטש כתב-יד, דף עם חידושים בפרק "איזהו נשך" מאת הגאון רבי דוד דייטש

מחיר פתיחה:

50

פריט 118:
מכתב תורני ארוך מאת אחד מרבני פולין אל חמיו, מתובל בענייני שידוכים ומתחים משפחתיים שונים...
מכתב תורני ארוך מאת אחד מרבני פולין אל חמיו, מתובל בענייני שידוכים ומתחים משפחתיים שונים... מכתב תורני ארוך מאת אחד מרבני פולין אל חמיו, מתובל בענייני שידוכים ומתחים משפחתיים שונים – [פולין] תרע"ב

מחיר פתיחה:

50

פריט 119:
כתב ייחוס של משפחת קרול מפולין בכתב-ידו של הגאון רבי אהרן קרול-לסקר מלודז', מחבר ספר...
כתב ייחוס של משפחת קרול מפולין בכתב-ידו של הגאון רבי אהרן קרול-לסקר מלודז', מחבר ספר... כתב ייחוס של משפחת קרול מפולין בכתב-ידו של הגאון רבי אהרן קרול-לסקר מלודז', מחבר ספר "תורת אהרן" – שנות התר"פ – מידע רב, מקורי ומעניין, עם סיפור פלאי על מרן הבעש"ט זי"ע שאירע עם אחד מאבות המשפחה – חלק קטן מכתב הייחוס נדפס בספר "תורת אהרן" (פיעטרקוב תרפ"ד)

מחיר פתיחה:

50

פריט 120:
כתב-יד, ארבעה עמודים של דרשות משנת תרס"ז לרגל חנוכת הבית של תלמוד תורה – כתיבה...
כתב-יד, ארבעה עמודים של דרשות משנת תרס"ז לרגל חנוכת הבית של תלמוד תורה – כתיבה... כתב-יד, ארבעה עמודים של דרשות משנת תרס"ז לרגל חנוכת הבית של תלמוד תורה – כתיבה אשכנזית

מחיר פתיחה:

50

פריט 121:
מכתב ברכה לנדיבים בחתימת חכמי וראשי ישיבת שפת אמת בירושלים. תשט"ז.
מכתב ברכה לנדיבים בחתימת חכמי וראשי ישיבת שפת אמת בירושלים. תשט"ז. מכתב ראשי הנהלת הישיבה הגדולה שפת אמת בירושלים, בראשות הגאון רבי יעקב חנוך סנקביץ והנהלת הישיבה ממשפחת אפרתים, ירושלים תשרי, תשט"ז.

מחיר פתיחה:

100

פריט 122:
מכתב אגודת ישראל בארגנטינה לרבי יעקב רוזנהיים, תש"ח
מכתב אגודת ישראל בארגנטינה לרבי יעקב רוזנהיים, תש"ח מכתב הרב משה ליברסון, ראש אגודת ישראל בארגנתינה ששלח לרבי יעקב רוזנהיים, אודות המפעל למען ילדי ישראל שהקימה אגודת ישראל למען ילדי הפליטים ממחנות ההשמדה. תש"ח.

מחיר פתיחה:

300

פריט 123:
מכתב הגאון רבי גדליה הרץ למען ישיבת חידושי הרי"מ
מכתב הגאון רבי גדליה הרץ למען ישיבת חידושי הרי"מ מכתב ראש ישיבת חידושי הרי"מ רבי גדליה הרץ למען ישיבתו, תשכ"ו.

מחיר פתיחה:

100

פריט 124:
חוברת לפורים עם הקדשת הגה"צ המקובל רבי יצחק הוברמן - הרב מרעננה
חוברת לפורים עם הקדשת הגה"צ המקובל רבי יצחק הוברמן - הרב מרעננה חוברת לפורים 'שי לימי הפורים' ששלח הגה"צ המקובל רבי יצחק הוברמן הרב מרעננה, עם הקדשתו האישית בכתב ידו. פורים תש"ו. 

מחיר פתיחה:

180

פריט 125:
מאמר הגותי מקיף בכתב יד הפרופ' ההוגה אברהם יהושע השל
מאמר הגותי מקיף בכתב יד הפרופ' ההוגה אברהם יהושע השל מאמר הגות מקיף, מוקלד במכונה עם הגהות בכתב יד הפרופ' ואיש ההגות אברהם יהושע העשל. 

מחיר פתיחה:

100

פריט 126:
מכתב עמוס בחידושי תורה בענייני פסח בכתב יד הגביר רבי דוד גוטמאן. ת"ח גדול בדורו.
מכתב עמוס בחידושי תורה בענייני פסח בכתב יד הגביר רבי דוד גוטמאן. ת"ח גדול בדורו. מכתב עמוס בדברי תורה תוך בקיאות רבה, נכתב ע"י הגביר העצום התורני האלוף רבי דוד גוטמאן, מעשירי גליציה. 

מחיר פתיחה:

250

פריט 127:
סיום מכתב בחידושי תורה בכתב יד הגאון החסיד הרה"צ רבי יחיאל מיכל גולדברג מרבני העיר...
סיום מכתב בחידושי תורה בכתב יד הגאון החסיד הרה"צ רבי יחיאל מיכל גולדברג מרבני העיר... סיום מכתב בחידושי תורה בכתב יד הגאון החסיד הרה"צ רבי יחיאל מיכל גולדברג מרבני העיר ראדום בפולין. ראדום, שנות התר"צ לערך.

מחיר פתיחה:

200

פריט 128:
מכתב בענייני נישואין מרבי אברהם ריניק רבה של כפר סבא
מכתב בענייני נישואין מרבי אברהם ריניק רבה של כפר סבא מכתב בבירור ענייני יוחסין בנישואין בכתב יד הגאון רבי אברהם ריניק רב ואב"ד כפר סבא והסביבה.

מחיר פתיחה:

50

פריט 129:
מכתב נימוסין מראשי וחברי קעמפ אגודה בטורנטו, תשל"ב
מכתב נימוסין מראשי וחברי קעמפ אגודה בטורנטו, תשל"ב ראשי קמפ אגודת ישראל 'מחנה אגודת ישראל' בעיר טורונטו בקנדה, במכתב נימוסין שנשלח לאיש ציבור בשנת תשל"ב – 1972.

מחיר פתיחה:

100

פריט 130:
איגרת קצרה מהתאחדות הרבנים, אודות מצב המקוואות באמריקה, כתובה וחתומה בידי הגאון רבי יקותיאל יהודה...
איגרת קצרה מהתאחדות הרבנים, אודות מצב המקוואות באמריקה, כתובה וחתומה בידי הגאון רבי יקותיאל יהודה... איגרת קצרה מהתאחדות הרבנים, אודות מצב המקוואות באמריקה, כתובה וחתומה בידי הגאון רבי יקותיאל יהודה גרינוואלד מסיגעט, אב"ד קולומבוס - אוהיו. תש"ט - 1949. 

מחיר פתיחה:

100

פריט 131:
מכתב מאת רבי זלמן יעקב פרידמן מבוסטון, אל ממוני הוועד הכללי בירושלים, בעניינים הדרושים לעידוד...
מכתב מאת רבי זלמן יעקב פרידמן מבוסטון, אל ממוני הוועד הכללי בירושלים, בעניינים הדרושים לעידוד... מכתב מאת רבי זלמן יעקב פרידמן מבוסטון, אל ממוני הוועד הכללי בירושלים, בעניינים הדרושים לעידוד התורמים. בוסטון, תרע"ב [1912].

מחיר פתיחה:

50

פריט 132:
מכתב מאת רבי זרח הורוויץ, המצטרף למחאת אגודת הרבנים דארה"ב וקנדה כנגד המשנים את סדרי...
מכתב מאת רבי זרח הורוויץ, המצטרף למחאת אגודת הרבנים דארה"ב וקנדה כנגד המשנים את סדרי... מכתב מאת רבי זרח הורוויץ, המצטרף למחאת אגודת הרבנים דארה"ב וקנדה כנגד המשנים את סדרי הקידושין. ווסטר, מסצ'וסטס, תרצ"ה [1935].

מחיר פתיחה:

100

פריט 133:
פולמוס המילה הכשרה בארצות הברית. מכתב מאת הגאון רבי מנחם מנדל רבינוביץ, בקריאה לפעול כנגד...
פולמוס המילה הכשרה בארצות הברית. מכתב מאת הגאון רבי מנחם מנדל רבינוביץ, בקריאה לפעול כנגד... פולמוס המילה הכשרה בארצות הברית. מכתב מאת הגאון רבי מנחם מנדל רבינוביץ, בקריאה לפעול כנגד השימוש 'בקלעמפ' בברית המילה. מיניאפוליס, תשי"ז [1956].

מחיר פתיחה:

100

פריט 134:
מכתב מאת רבי ישעיהו הייזלר לאגודת הרבנים ובו שואל האם מותר לסדר קידושין לחתן שהתגרש...
מכתב מאת רבי ישעיהו הייזלר לאגודת הרבנים ובו שואל האם מותר לסדר קידושין לחתן שהתגרש... מכתב מאת רבי ישעיהו הייזלר לאגודת הרבנים ובו שואל האם מותר לסדר קידושין לחתן שהתגרש בעבר באמצעות רב קונסרבטיבי. אטלנטה, ג'ורג'יה, תשי"ג [1953].

מחיר פתיחה:

50

פריט 135:
עדות על מצוקת הרבנים בתקופת המשבר הכלכלי העולמי, במכתבו של הרב והסופר רבי אברהם רעזניק....
עדות על מצוקת הרבנים בתקופת המשבר הכלכלי העולמי, במכתבו של הרב והסופר רבי אברהם רעזניק.... עדות על מצוקת הרבנים בתקופת המשבר הכלכלי העולמי, במכתבו של הרב והסופר רבי אברהם רעזניק. ניו יורק, תרצ"ב 1931.

מחיר פתיחה:

80

פריט 136:
בקשת הגאון רבי יצחק סטאלמאן להצטרף לאגודת הרבנים דארה"ב וקנדה. דטרויט, מישגן, תרפ"ט [1929].
בקשת הגאון רבי יצחק סטאלמאן להצטרף לאגודת הרבנים דארה"ב וקנדה. דטרויט, מישגן, תרפ"ט [1929]. בקשת הגאון רבי יצחק סטאלמאן להצטרף לאגודת הרבנים דארה"ב וקנדה. דטרויט, מישגן, תרפ"ט [1929].

מחיר פתיחה:

200

פריט 137:
מכתב בכתב יד רבי שאול ישכר ביק ממעז'יבוז', המצורפת לתרומה שנתן בשעת מצוקה כלכלית. ניו-יורק. 
מכתב בכתב יד רבי שאול ישכר ביק ממעז'יבוז', המצורפת לתרומה שנתן בשעת מצוקה כלכלית. ניו-יורק.  מכתב בכתב יד רבי שאול ישכר ביק ממעז'יבוז', המצורפת לתרומה שנתן בשעת מצוקה כלכלית. ניו-יורק. 

מחיר פתיחה:

60

פריט 138:
איגרת גאב"ד ראחוב בני ברק להגה"צ רבי יהודא זאב ליבוביץ
איגרת גאב"ד ראחוב בני ברק להגה"צ רבי יהודא זאב ליבוביץ איגרת גאב"ד ראחוב בני ברק רבי מנחם מענדל הורוויץ אל הגה"צ רבי יהודא זאב ליבוביץ בעל אור לוי זיו יהודה. 

מחיר פתיחה:

60

פריט 139:
מכתב גאב"ד ביליץ לרגל מינוי הגרמי"ל לנדא לרבה של בני ברק
מכתב גאב"ד ביליץ לרגל מינוי הגרמי"ל לנדא לרבה של בני ברק מכתב הגאון הצדיק רבי יצחק יהודה שטרן מביליץ, מחשובי רבני בני ברק, לרגל התמנות הגאון רבי משה יהודא לייב לנדא לרבה הראשי של בני ברק בפטירת אביו הגאון רבי יעקב לנדא.

מחיר פתיחה:

70

פריט 140:
מכתב הגאון הצדיק רבי יהוסף חיים שינפלד רבה של שכונת קרית הרצוג, מחשובי הרבנים בבני...
מכתב הגאון הצדיק רבי יהוסף חיים שינפלד רבה של שכונת קרית הרצוג, מחשובי הרבנים בבני... מכתב הגאון הצדיק רבי יהוסף חיים שינפלד רבה של שכונת קרית הרצוג, מחשובי הרבנים בבני ברק ומגדולי התורה אחר השואה, לרגל התמנות הגאון רבי משה יהודא לייב לנדא לרבה הראשי של בני ברק בפטירת אביו הגאון רבי יעקב לנדא.

מחיר פתיחה:

80

פריט 141:
רבני ארץ ישראל בפעילות למען הכשרות – מקבץ מכתבים
רבני ארץ ישראל בפעילות למען הכשרות – מקבץ מכתבים מקבץ קטן מכתבי רבני ערי ומושבות בארץ ישראל, בפעולתם למען הכשרות בארץ.

מחיר פתיחה:

60

פריט 142:
מכתב הגאון רבי משה קליערס רבה של טבריה, מגדולי הדור
מכתב הגאון רבי משה קליערס רבה של טבריה, מגדולי הדור מכתב ארוך בחתימת גדולי צדיקי טבריה רבי משה קליערס ורבי מתת' סאנדבערג, לנדיבי עם בברוקלין, טבריה תרפ"ח. 

מחיר פתיחה:

300

פריט 143:
בקשת רישיון עליה מהברכת אברהם מסלונים עבור החסיד רבי ישראל זלמן
בקשת רישיון עליה מהברכת אברהם מסלונים עבור החסיד רבי ישראל זלמן טופס בקשה לסרטיפיקאט - רשיון עליה, עבור החסיד הסלונימאי הוותיק רבי ישראל זלמן שעליווסקי, חתום בידי הרה"ק הברכת אברהם מסלונים. תרצ"ה. 

מחיר פתיחה:

280

פריט 144:
מקום הניחו לו להקים מבצר תורה! מכתב הנתיבות שלום מסלונים להקמת ישיבת בית אברהם, ירושלים תשל"ב
מקום הניחו לו להקים מבצר תורה! מכתב הנתיבות שלום מסלונים להקמת ישיבת בית אברהם, ירושלים תשל"ב מקום הניחו לו מן השמיים לגדר בו מבצר תורה ואורה זה! מכתב הרה"ק הנתיבות שלום מסלונים, בימיו כראש ישיבת 'בית אברהם', להקים את האגף החדש והמרכזי בישיבה. ירושלים תשל"ב.

מחיר פתיחה:

300

פריט 145:
ראשי חסידי סלונים במכתב דרישה לראשי אגודת ישראל
ראשי חסידי סלונים במכתב דרישה לראשי אגודת ישראל ראשי ועד חסידי סלונים בארץ ישראל, בדרישה מחברי הכנסת של אגודת ישראל, לקבל מכספי היחודיים כפי חלקם היחסי. תשמ"ג.

מחיר פתיחה:

200

פריט 146:
מכתב גדולי זקני חסידי קרלין למען שלוחא דרבנן
מכתב גדולי זקני חסידי קרלין למען שלוחא דרבנן מכתב בחתימת יד זקני חסידי קרלין וראשי קהילתה למען העסקן החשוב ר' מנחם פרוש, ירושלים תשל"ג.

מחיר פתיחה:

250

פריט 147:
שטר מכר מאת בית הדין בצפת העוסק במכירת דירתו של רבי משה חר"ג, ממונה כולל...
שטר מכר מאת בית הדין בצפת העוסק במכירת דירתו של רבי משה חר"ג, ממונה כולל... שטר מכר מאת בית הדין בצפת העוסק במכירת דירתו של רבי משה חר"ג, ממונה כולל וויזניץ, לאחר פטירתו – חתימת וחותמת הגאון רבי רפאל זילברמן אב"ד צפת – צפת, כסלו תר"ע

מחיר פתיחה:

100

פריט 148:
מכתב מעניין מאת בן עליה מחסידי צפת הכותב לבנו האברך לשכנע את אשתו להתרחק מחיי...
מכתב מעניין מאת בן עליה מחסידי צפת הכותב לבנו האברך לשכנע את אשתו להתרחק מחיי... מכתב מעניין מאת בן עליה מחסידי צפת הכותב לבנו האברך לשכנע את אשתו להתרחק מחיי מותרות הקשורים בהוצאות מופרזות על בגדים ותכשיטים – צפת, אדר תרכ"ט

מחיר פתיחה:

100

פריט 149:
שטר מתנה, בחתימת ראב"ד צפת רבי רפאל זילברמאן. צפת וטבריה, תר"ס [1900].
שטר מתנה, בחתימת ראב"ד צפת רבי רפאל זילברמאן. צפת וטבריה, תר"ס [1900]. שטר מתנה, בחתימת ראב"ד צפת רבי רפאל זילברמאן. צפת וטבריה, תר"ס [1900].

מחיר פתיחה:

180

פריט 150:
מכתב מאת רבי יוסף צבי גייגר לעזרת תורה בבקשת סיוע בעת מצוקתו וברכות למסייעים. צפת,...
מכתב מאת רבי יוסף צבי גייגר לעזרת תורה בבקשת סיוע בעת מצוקתו וברכות למסייעים. צפת,... מכתב מאת רבי יוסף צבי גייגר לעזרת תורה בבקשת סיוע בעת מצוקתו וברכות למסייעים. צפת, ת"ש [1940].

מחיר פתיחה:

100