English

תפארת - 49, מכירת מכתבים מיוחדת

Days

Hrs

Min

Sec

תצוגה:

פריט 201:
בקשה בעניני צדקה מרבי אליעזר בן המקובל הצדיק רבי יחזקי' פיש ממאטיסאלקה
בקשה בעניני צדקה מרבי אליעזר בן המקובל הצדיק רבי יחזקי' פיש ממאטיסאלקה שטר בכתיבת יד סופר בלועזית, בקשה לצדקה עם ברכות רבות  מהצדיק אליעזר בן המקובל הצדיק רבי יחזקי' פיש ממאטיסאלקה. בודאפעשט, תרצ"ט -1939. 

מחיר פתיחה:

120

פריט 202:
הגאון רבי אהרן דוד קארנפעלד - מכתב בהכנסת כלה, בודאפעשט, שנת ה'ת"ש
הגאון רבי אהרן דוד קארנפעלד - מכתב בהכנסת כלה, בודאפעשט, שנת ה'ת"ש מכתב הגאון רבי אהרן דוד קורנפלד רב בפעשט, בעניין מצוות הכנסת כלה, אל חברת ביקור חולים בבודפסט. בודפסט, ת"ש.

מחיר פתיחה:

80

פריט 203:
מכתב הגאון רבי שלמה ווינבערגער אב"ד דונא פאלדאוואר
מכתב הגאון רבי שלמה ווינבערגער אב"ד דונא פאלדאוואר מכתב הגאון רבי שלמה ווינבערגער אב"ד ור"מ בעיר דונא פאלדאוואר, אל חברת ביקור חולים בעיר פעשט, שנת תרצ"ט. 

מחיר פתיחה:

70

פריט 204:
אישור הרב מנדל מורגנשטרן רב אטיניא
אישור הרב מנדל מורגנשטרן רב אטיניא אישור בכתב יד הרב מנדל מורגנשטרן, רבה של אוטיניא, על רבי יוסף לינדנער שהיה רבה הקודם של העיר. ללא תאריך, שנת תרצ"ה. 

מחיר פתיחה:

50

פריט 205:
המלצה מהגאון המפורסם רבי יצחק צבי לעווינזאהן רבה של עיר חדש - הרב מניישטאט
המלצה מהגאון המפורסם רבי יצחק צבי לעווינזאהן רבה של עיר חדש - הרב מניישטאט המלצה בכתב יד ובחתימת הגאון המפורסם רבי יצחק צבי לעווינזאהן רבה של עיר חדש - הרב מניישטאט, מגדולי מקורבי הרה"ק האמרי אמת מגור ומראשי הרבנים הפעילים בעשור לפני המלחמה. 

מחיר פתיחה:

50

פריט 206:
פרטים ואישורי רבנים על הרב חיים אלטר לאנגער ממייסדי אגודת ישראל בקושיצה.
פרטים ואישורי רבנים על הרב חיים אלטר לאנגער ממייסדי אגודת ישראל בקושיצה. תיק מסמכים אודות הרב ר' חיים אלטר לאנגער מראשי אגודת ישראל מקושיצה - סלובקיה, כולל אישור אגודת ישראל בקושיצה וכולל מסמכים רשמיים של המנדט הבריטי על רישומו בפלשתינה - ארץ ישראל. 

מחיר פתיחה:

50

פריט 207:
מכתב רבי מרדכי ווינרעב אב"ד ראדום בעל תכלת מרדכי
מכתב רבי מרדכי ווינרעב אב"ד ראדום בעל תכלת מרדכי מכתב הגאון רבי מרדכי ווינרעב, בעל 'תכלת מרדכי' אב"ד ראדום, אל הגאון רבי יוסף אליהו הענקין ראש ארגון 'עזרת תורה'.

מחיר פתיחה:

50

פריט 208:
מכתבים ממורנו רבי יעקב רוזנהיים בימי השואה והקמת המדינה
מכתבים ממורנו רבי יעקב רוזנהיים בימי השואה והקמת המדינה שני מכתבים בלועזית ממורנו הצדיק רבי יעקב רוזנהיים מייסד אגודת ישראל העולמית ונשיאה, אל הרב משה גליקמאן פרוש. 

מחיר פתיחה:

300

פריט 209:
מכתב המלצה מאת הגאון רבי העניך חיים ראפאפארט מלודז'
מכתב המלצה מאת הגאון רבי העניך חיים ראפאפארט מלודז' מכתב המלצה מאת הגאון רבי העניך חיים ראפאפארט מלודז' על הרב דוד ליבערמאן, מורה הוראה בעיר. תרצ"ה [1934]

מחיר פתיחה:

50

פריט 210:
'בית החסידים קאצק בביאלסטוק' מכתב המלצה לרב מרבי אברהם משה מאלין
'בית החסידים קאצק בביאלסטוק' מכתב המלצה לרב מרבי אברהם משה מאלין מכתב המלצה מאת הגאון רבי אברהם משה מאלין רב בביאלסטוק ומבית החסידים של חסידי קאצק בביאילסטוק הליטאית עבור הרב שמחה פארבשטיין. תרצ"ה. 

מחיר פתיחה:

50

פריט 211:
המלצת הרב משה מיכל הכהן קאהן מווארשא
המלצת הרב משה מיכל הכהן קאהן מווארשא המלצה בכתב יד הרב הגאון רבי משה מיכל הכהן קאהן מו"ץ בווארשא, רחוב טווארדע, המאשר כי הרב עקיבא יוסף לעבעל הינו מורה הוראה ופוסק הלכה ברחוב ברזל מס' 67. 

מחיר פתיחה:

50

פריט 212:
המלצה מהגאון רבי יעקב זילבערשטיין מרבני ווארשא-פראגא על הרב שמואל אלחנן בליז'ינסקי גיסו של בעל הסולם
המלצה מהגאון רבי יעקב זילבערשטיין מרבני ווארשא-פראגא על הרב שמואל אלחנן בליז'ינסקי גיסו של בעל הסולם המלצה מהגאון רבי יעקב זילבערשטיין מרבני ווארשא-פראגא על הרב שמואל אלחנן בליז'ינסקי גיסו של בעל הסולם. תרצ"ד. 

מחיר פתיחה:

80

פריט 213:
המלצות בכתב יד הגאון רבי אפרים פישל ראבינאוויטש מו"צ בלאדז'
המלצות בכתב יד הגאון רבי אפרים פישל ראבינאוויטש מו"צ בלאדז' המלצות לעליה לארץ הקודש עבור רבנים וכלי קודש, בכתב יד הגאון רבי אפרים פישל רבינוביץ מורה הוראה בלודז', מחסידי גור. 

מחיר פתיחה:

50

פריט 214:
חבר מועצת גדולי התורה הגאון רבי מאיר ווארשאוויאק אב"ד מאנקטוב באיגרת המלצה
חבר מועצת גדולי התורה הגאון רבי מאיר ווארשאוויאק אב"ד מאנקטוב באיגרת המלצה איגרת המלצה נדירה, בכתב יד ובחתימת הגאון הגדול רבי מאיר הכהן ווארשוויאק, מחשובי הרבנים בווארשא וחבר מועצת גדולי התורה, סגן נשיא הועד הפועל באגודת הרבנים, למען הרב מררדכי מאטל בן ר' יוסף פינקעלשטיין. תרצ"ד.

מחיר פתיחה:

80

פריט 215:
המלצות בכתב יד הגאון רבי יעקב ארי' אייזינצוויג מו"צ בווארשא
המלצות בכתב יד הגאון רבי יעקב ארי' אייזינצוויג מו"צ בווארשא שני מכתבי המלצה מהגאון רבי יעקב אריה אייזינצוויג רב בנובומינסק ולימים מורה הוראה בווארשה. 

מחיר פתיחה:

50

פריט 216:
מכתב שלומים מאת רבי יצחק מאהרשען מדמויות ההוד בהולנד בדור שלפני המלחמה, תרצ"ג - 1933.
מכתב שלומים מאת רבי יצחק מאהרשען מדמויות ההוד בהולנד בדור שלפני המלחמה, תרצ"ג - 1933. מכתב שלומים מאת רבי יצחק מאהרשען מדמויות ההוד בהולנד בדור שלפני המלחמה, תרצ"ג - 1933.

מחיר פתיחה:

100

פריט 217:
המלצה מהגאון רבי אברהם יצחק הכהן רבינוביץ אב"ד פלעשעוו
המלצה מהגאון רבי אברהם יצחק הכהן רבינוביץ אב"ד פלעשעוו המלצה עבור הרב חיים מאיר וואקסמאן מעיר קאליש, בכתב יד וחתימת הגאון רבי אברהם יצחק הכהן ראבינאוויטש אב"ד פלעשעוו ובחותמתו.

מחיר פתיחה:

50

פריט 218:
המלצת הגאון רבי מנחם מענדל ווייס דומ"ץ פיעטרקוב
המלצת הגאון רבי מנחם מענדל ווייס דומ"ץ פיעטרקוב המלצת הגאון רבי מנחם מענדל ווייס דומ"ץ פיעטרקוב, בכתב ידו ובחתימתו וחותמתו, עבור הרב משה מאיר הלוי בן ר' מענדל קאלבערג מפיעטרקוב. 

מחיר פתיחה:

50

פריט 219:
המלצה מחשובי ומנהיגי אגודת ישראל בביאלסטוק
המלצה מחשובי ומנהיגי אגודת ישראל בביאלסטוק המלצה מחשובי ומנהיגי אגודת ישראל בביאלסטוק, עבור הרב שמחה פארבשטיין. תרצ"ה.

מחיר פתיחה:

50

פריט 220:
המלצה מהגאון רבי צבי הירש וויס מו"צ בווארשא
המלצה מהגאון רבי צבי הירש וויס מו"צ בווארשא המלצה עבור הרב יצחק לייב פינקלשטיין מווארשא שהינו מורה הוראה ומשיב בהלכות, בכתב יד וחתימת הגאון רבי צבי הירשל ווייס מו"צ בווארשה רחוב זלאטא 49.

מחיר פתיחה:

50

פריט 221:
המלצה בכתב יד הגאון רבי צבי הירש ווייס מו"צ בווארשא
המלצה בכתב יד הגאון רבי צבי הירש ווייס מו"צ בווארשא אישור והמלצה בכתב יד הגאון רבי צבי הירש ווייס מו"צ בווארשא אודות הרב הגאון רבי יצחק ב"ר יהודה קוראנט שמשמש ברבנות ברחוב פאנסקי 35. 

מחיר פתיחה:

50

פריט 222:
מכתב הגאון רבי שלמה מערקער רב אב"ד אכאטע פולין
מכתב הגאון רבי שלמה מערקער רב אב"ד אכאטע פולין מכתב הגאון רבי שלמה מערקער רב אב"ד אכאטע פולין בו מאשר כי הרב משה אהרן הכהן ראפפארט משמש ברחוב מארנאווסקי 28 בווארשא ברבנות. 

מחיר פתיחה:

50

פריט 223:
מכתב הגאון רבי דוד נאמבערג מו"צ קאמיאנקע
מכתב הגאון רבי דוד נאמבערג מו"צ קאמיאנקע הגאון רבי דוד נאמבערג מורה הוראה בקאמיאנקע מאשר בכתב ידו ובחתימתו כי הרב מאיר לאקס מורה הוראה בווארשה בפרבר פראגה המוך, ברחוב ברוקוה 30.

מחיר פתיחה:

50

פריט 224:
אישור בכתב יד רבי אברהם מיימין מו"צ פראגע סמוכה לווארשה.
אישור בכתב יד רבי אברהם מיימין מו"צ פראגע סמוכה לווארשה. אישור בכתב יד רבי אברהם מיימין מו"צ פראגע סמוכה לווארשה, על רבנות הרב הגאון רבי מאיר לאקס המשמש בפראגא. 

מחיר פתיחה:

50

פריט 225:
אישור הרב הגאון רבי אלטר הלוי גאלדבערג מפאביניץ
אישור הרב הגאון רבי אלטר הלוי גאלדבערג מפאביניץ אישור הרב הגאון רבי אלטר הלוי גאלדערג מפאביניץ על הרב רבי דובעריש צוקער המשמש ברבנות בבית הכנסת ברחוב פיעטרקאווסקי 199 בעיר לודז'.

מחיר פתיחה:

50

פריט 226:
אישור הגאון המפורסם רבי משה נתן טעמקין רב פיעטרקוב
אישור הגאון המפורסם רבי משה נתן טעמקין רב פיעטרקוב רבי משה נתן טעמקין רב אב"ד פיעטרקוב וממלא מקום אביו הגאון רבי דוד טעמקין, רבה הנודע של פיעטרקוב אשר אחריו מילא מקומו הגאון האדיר רבי מאיר שפירא. 

מחיר פתיחה:

80

פריט 227:
אישור הרב דוד גראנאטשטיין ראב"ד נאווי פרודנא
אישור הרב דוד גראנאטשטיין ראב"ד נאווי פרודנא אישור הרב דוד גראנאטשטיין ראב"ד נאווי פרודנא, מחבר ספר אבני זהב, המתגורר בווארשא אודות הרב יהודה סאדאווסקי מק"ק אזלין. 

מחיר פתיחה:

50

פריט 228:
מכתב המלצה מהגאון רבי מרדכי דוב איידעלבערג אב"ד פלאצק
מכתב המלצה מהגאון רבי מרדכי דוב איידעלבערג אב"ד פלאצק מכתב המלצה מהגאון רבי מרדכי דוב איידעלבערג אב"ד פלאצק על הרב רבי יעקב גרינבערג מורה הוראה בבית החסידים גור בעיר פלאצק, נכד הגאון בעל דברי משפט רבי חיים אורבאך ושאר בשרו של האמרי בינה.

מחיר פתיחה:

50

פריט 229:
המלצת בכתב יד הגאון רבי איטשא פרידע מקאליש
המלצת בכתב יד הגאון רבי איטשא פרידע מקאליש המלצה בכתב יד הגאון רבי יצחק - איטשע פרידע רב ומורה הוראה בעיר לאדז', אודות הרב רבי אהרן יוסף לנדוי בן הגאון הגדול רבי ישראל אב"ד גלאוונא, אשר מסייע לאביו כל השנים. תרצ"ה.

מחיר פתיחה:

50

פריט 230:
המלצת הגאון רבי ברוך לאזנאווסקי רב אויאזד
המלצת הגאון רבי ברוך לאזנאווסקי רב אויאזד המלצת הגאון רבי ברוך לאזנאווסקי רב אויאזד, בכתב ידו וחתימתו אודות הרב רבי ליפמאן בן רבי זיסקינד ראזנטאהל מעיר פאביאניץ. תרצ"ג. 

מחיר פתיחה:

50

פריט 231:
המלצת הגאון רבי ארי' ליב ראטענבערג אב"ד רודא ודומ"ץ לאדז
המלצת הגאון רבי ארי' ליב ראטענבערג אב"ד רודא ודומ"ץ לאדז המלצת הגאון רבי ארי' ליב ראטענבערג אב"ד רודא ודומ"ץ לאדז, אודות הרב רבי בענדיט פראוויזער הממש ברבנות בעיר לודז' בבית הכנסת ברחוב אגראדאווא 8. תרצ"ה.

מחיר פתיחה:

50

פריט 232:
כתב יד וחתימת רבי משה לאנדסבערג רב חסידי גור בעיר קינצק
כתב יד וחתימת רבי משה לאנדסבערג רב חסידי גור בעיר קינצק חתימת הגאון רבי משה לאנדבסערג על מכתבו בו מצהיר כי עולה לארץ הקודש. תרצ"ה. 

מחיר פתיחה:

50

פריט 233:
חתימת הגאון רבי חיים ביברפלד, בערלין, תרצ"ד
חתימת הגאון רבי חיים ביברפלד, בערלין, תרצ"ד המלצה בחתימת הגאון רבי חיים ביבערפעלד מעיר ברלין, אודות הרב רבי יוסף טאפפעל, בו מעיד אודותיו כי הינו רב תלמיד חכם ובקי נפלא. תרצ"ד. 

מחיר פתיחה:

50

פריט 234:
נדיר! מכתב ארוך מהגאון הגדול רבי זאב וועלוועיל מוזס ראב"ד קאליש
נדיר! מכתב ארוך מהגאון הגדול רבי זאב וועלוועיל מוזס ראב"ד קאליש מכתב ארוך, כולו בכתב ידו ובחתימת הגאון הגדול רבי וועלוויל מאזיש, רבי זאב מוזס, רבה של קאליש ומגדולי התורה בפולין לפני המלחמה. תרצ"ה.

מחיר פתיחה:

50

פריט 235:
מכתב הגאון רבי אברהם אבלי ראפופורט אב"ד קיעלץ והגליל
מכתב הגאון רבי אברהם אבלי ראפופורט אב"ד קיעלץ והגליל מכתב הגאון רבי אברהם אבלי ראפופורט אב"ד קיעלץ והגליל והגאון רבי צבי הירש גרינשפאן, אישור אודות הרב רבי מענדל טאהמאן - תאומים - טאומן, כי הינו רב בפועל בבית התפלה ברחוב ניעוואחלאווסקי 131, בעיר קיעלץ. תרצ"ה. 

מחיר פתיחה:

120

פריט 236:
תעודה בכתב ידו של רבי משה דוד אשכנזי, אב"ד סערט, על נישואין פיקטיביים לצורך קבלת...
תעודה בכתב ידו של רבי משה דוד אשכנזי, אב"ד סערט, על נישואין פיקטיביים לצורך קבלת... תעודה בכתב ידו של רבי משה דוד אשכנזי, אב"ד סערט, על נישואין פיקטיביים לצורך קבלת סרטיפיקאט. סערט, תרצ"ה [1935].

מחיר פתיחה:

120

פריט 237:
המלצה בחתימת הגאון רבי יצחק מאיר קעסטענבערג, תרצ"ה
המלצה בחתימת הגאון רבי יצחק מאיר קעסטענבערג, תרצ"ה המלצה בחתימת הגאון רבי יצחק מאיר קעסטענבערג, ווארשא, תרצ"ה. 

מחיר פתיחה:

50

פריט 238:
אישור הגאון רבי צבי הירש ווייס מו"צ ווארשא. תרצ"ה.
אישור הגאון רבי צבי הירש ווייס מו"צ ווארשא. תרצ"ה. אישור בכתב יד ובחתימת הגאון רבי צבי הירש ווייס מורה הרואה בבית הכנסת ברחוב זלאטא 49 בעיר ווארשא, אודות הרב רבי נפתלי צוקער המוהרה הוראה ברחוב טווארדא 12. תרצ"ה. 

מחיר פתיחה:

50

פריט 239:
מכתב הגאון רבי שלמה אריה האכגלאבער מו"צ בווארשה
מכתב הגאון רבי שלמה אריה האכגלאבער מו"צ בווארשה מכתב המלצה בכתב יד הגאון רבי שלמה ארי' האכגלאבער מו"צ וורשה ברחוב סאפיזשינסקי 8, על הרב רבי דוד עקערמאן שמורה הוראה בווארשא ברחב שליסקע 62. 

מחיר פתיחה:

50

פריט 240:
מכתב הגאון רבי מאיר מארגענשטערן, מורה הוראה בווארשא. תרצ"ה
מכתב הגאון רבי מאיר מארגענשטערן, מורה הוראה בווארשא. תרצ"ה מכתב בכתב יד ובחתימת הגאון רבי מאיר מורגנשטרן מבני משפחת מרן הרה"ק השרף מקאצק, ומורה הוראה בעיר ווארשה. תרצ"ה.

מחיר פתיחה:

50

פריט 241:
מכתב הגאון רבי איטשע בהאריער מו"צ בקאליש. תרצ"ה
מכתב הגאון רבי איטשע בהאריער מו"צ בקאליש. תרצ"ה מכתב הגאון רבי איטשע בהאריער מו"צ בקאליש, אודות הרב הגאון רבי אהרן יוסף לנדא. קאליש, תרצ"ה. 

מחיר פתיחה:

50

פריט 242:
מכתב הגאון רבי חיים מרדכי ברונרוט רבה של טשעכנאוו ומראשי המזרחי בפולין 
מכתב הגאון רבי חיים מרדכי ברונרוט רבה של טשעכנאוו ומראשי המזרחי בפולין  מכתב הגאון רבי חיים מרדכי ברונרוט רבה של טשעכנאוו ומראשי המזרחי בפולין 

מחיר פתיחה:

100

פריט 243:
מכתב בצדקה מהגאון משה מנחם מענדיל ויז'נאסקי אב"ד ויז'אן, ליטא
מכתב בצדקה מהגאון משה מנחם מענדיל ויז'נאסקי אב"ד ויז'אן, ליטא איגרת בענייני צדקה חשובה בכתב יד הגאון רבי משה מנחם מענדל וויזאנסקי רבה של העיירה ויז'אן בפלך סובאלק על גבול ליטא ופולין. 

מחיר פתיחה:

100

פריט 244:
"והנני נתן לו קבלה על זה שהרשות בידו לשחוט עופות", מכתב מאת רבי דוד פאיאנס...
"והנני נתן לו קבלה על זה שהרשות בידו לשחוט עופות", מכתב מאת רבי דוד פאיאנס... "והנני נתן לו קבלה על זה שהרשות בידו לשחוט עופות", מכתב מאת רבי דוד פאיאנס ראב"ד ביאליסטוק, המעניק הסמכה לשחיטה לרבי אברהם יצחק פישמן. ביאליסטוק, תרפ"ט [1929].

מחיר פתיחה:

50

פריט 245:
מכתב מאת רבי מנחם מענדיל פיינבורג אל הגאון רבי שמואל סאלאנט עם רשימת תורמים ותרומותיהם,...
מכתב מאת רבי מנחם מענדיל פיינבורג אל הגאון רבי שמואל סאלאנט עם רשימת תורמים ותרומותיהם,... מכתב מאת רבי מנחם מענדיל פיינבורג אל הגאון רבי שמואל סאלאנט עם רשימת תורמים ותרומותיהם, ועם בקשה לשליחת קבלות. קאבאנסק, תרס"א [1900].

מחיר פתיחה:

150

פריט 246:
מכתב רבי יצחק יעקב פרקש, דומ"צ ושו"ב זאלעשט, לחברת 'עזרת תורה', בבקשת סיוע.
מכתב רבי יצחק יעקב פרקש, דומ"צ ושו"ב זאלעשט, לחברת 'עזרת תורה', בבקשת סיוע. מכתב רבי יצחק יעקב פרקש, דומ"צ ושו"ב זאלעשט, לחברת 'עזרת תורה', בבקשת סיוע.

מחיר פתיחה:

50

פריט 247:
מכתב מאת רבי אליהו פליישהאקער מלאדז, אל אב"ד חיפה, בעניין סידור גט בחיפה ושליחתו אליו....
מכתב מאת רבי אליהו פליישהאקער מלאדז, אל אב"ד חיפה, בעניין סידור גט בחיפה ושליחתו אליו.... מכתב מאת רבי אליהו פליישהאקער מלאדז, אל אב"ד חיפה, בעניין סידור גט בחיפה ושליחתו אליו. לאדז, תרפ"ז [1926].

מחיר פתיחה:

50

פריט 248:
תקנת עגונות מרבי יצחק נפתלי הערץ בעלסקי ממוציד
תקנת עגונות מרבי יצחק נפתלי הערץ בעלסקי ממוציד גלוית איגרת למערכת העיתון דאס ווארט היוצא לאור בווילנא, אודות תקנת עגונות, בכתב יד הגאון רבי נפתלי יצחק צבי הערץ רבה של מוציד. תרפ"ה. 

מחיר פתיחה:

60

פריט 249:
פסק דין בחתימת הגאון הצדיק רבי אברהם אהרן בורשטין 'הרב מטווארג' ובית דינו. תרס"ג.
פסק דין בחתימת הגאון הצדיק רבי אברהם אהרן בורשטין 'הרב מטווארג' ובית דינו. תרס"ג. שטר לאישה, בחתימת שלושה רבני העיר טאווריג ובראשם הגאון הצדיק רבי אברהם אהרן הכהן בורשטיין, לימים ראש ישיבת מרכז הרב. 

מחיר פתיחה:

400

פריט 250:
תעודת הצטיינות, בית מדרש לרבנים בוורשה, תרצ"ה
תעודת הצטיינות, בית מדרש לרבנים בוורשה, תרצ"ה מסמך נדיר! תעודת הצטיינות, בית מדרש לרבנים בוורשה, תרצ"ה.

מחיר פתיחה:

180