English

תפארת - 49, מכירת מכתבים מיוחדת

Days

Hrs

Min

Sec

תצוגה:

פריט 251:
הזמנת האדמו"ר רבי יעקב יוסף ספרד מאוסטראה, תרצ"ט
הזמנת האדמו"ר רבי יעקב יוסף ספרד מאוסטראה, תרצ"ט הזמנה לנישואי הרה"צ רבי נח מלוביצקי נכד רבוה"ק מקוברין וסלונים, עם הכלה בת רבי יעקב יוסף ספרד בן האדמו"ר הרה"ק רבי אלתר מרדכי מאוסטראה.

מחיר פתיחה:

100

פריט 252:
תעודת אישור היתר הוראה בחתימת הגרש"ד כהנא ראב"ד ווארשא וועד רבני העיר
תעודת אישור היתר הוראה בחתימת הגרש"ד כהנא ראב"ד ווארשא וועד רבני העיר תעודת אישור הגאון רבי שלמה דוד כהנא רבה הנודע של ווארשא לפני מלחמת העולם השניה, על היתר הוראה שניתן לגאון רבי יעקב דזיאלאווסקי מרחוב זאמענהאפא 24. תרצ"ה.

מחיר פתיחה:

200

פריט 253:
עדות על מסירת גט, בכתב יד וחתימת רבי שלמה דוד כהנא ראב"ד ווארשא ובית דינו
עדות על מסירת גט, בכתב יד וחתימת רבי שלמה דוד כהנא ראב"ד ווארשא ובית דינו עדות בכתב יד סופר ובחתימת הגאון רבי שלמה דוד כהנא, ראב"ד ווארשה, על מסירת גט בשליחות לאשה. וורשה, תרצ"ח.

מחיר פתיחה:

280

פריט 254:
מכתב ברכות מיוחד מהגאון הגדול רבי שלמה דוד כהנא ראב"ד ווארשא
מכתב ברכות מיוחד מהגאון הגדול רבי שלמה דוד כהנא ראב"ד ווארשא מכתב מיוחד שכתב הגאון הגדול רבי שלמה דוד כהנא ראב"ד ווארשא, כולו ברכות ומליצות לשנה החדשה, בכתב רש"י. תרצ"ז.

מחיר פתיחה:

200

פריט 255:
אישור בית דין בראשות הגאון רבי שלמה דוד כהנא ראב"ד ווארשה, תרפ"ט
אישור בית דין בראשות הגאון רבי שלמה דוד כהנא ראב"ד ווארשה, תרפ"ט אישור בית דין על מעשה נתינת גט בידי שליח, כתוב בידי בית הדין בווארשה ובחתימת הדיינים בראשות הגאון רבי שלמה דוד כהנא. תרפ"ט.

מחיר פתיחה:

280

פריט 256:
מכתב אישור רווקות, בכתב ידו, חתימתו וחותמו של רבי אברהם יצחק בראמבערג, אב"ד גרודזיאנדז, אל...
מכתב אישור רווקות, בכתב ידו, חתימתו וחותמו של רבי אברהם יצחק בראמבערג, אב"ד גרודזיאנדז, אל... מכתב אישור רווקות, בכתב ידו, חתימתו וחותמו של רבי אברהם יצחק בראמבערג, אב"ד גרודזיאנדז, אל רבני אלכסנדריה. תרצ"ב [1932].

מחיר פתיחה:

80

פריט 257:
היסטורי! שלא תכבה הגחלת! הצלת חינוך ילדי ישראל בארם צובה- סוריה. תש"ה
היסטורי! שלא תכבה הגחלת! הצלת חינוך ילדי ישראל בארם צובה- סוריה. תש"ה מכתב זעקה מרה של הרב יצחק שחבר, מנהל התלמוד תורה בעיר חלב המעטירה, להרב הראשי לארץ ישראל הגאון רבי יצחק אייזיק הלוי הרצוג, להצלת החינוך הטהור השורשי בסוריה ואגפיה. תש"ה - 1945. 

מחיר פתיחה:

280

פריט 258:
מכתב בצדקה ששלח הגאון 'המשמ"ח אליקים' לרבי שלמה מלכה שניהם מגדולי רבני מרוקו.
מכתב בצדקה ששלח הגאון 'המשמ"ח אליקים' לרבי שלמה מלכה שניהם מגדולי רבני מרוקו. מכתב בעניני מעות שנשלחו לצדקת טבריה מארץ מרוקו, ששלח הגאון 'המשמ"ח אליקים' לרבי שלמה מלכה שניהם מגדולי רבני מרוקו. 

מחיר פתיחה:

120

פריט 259:
מכתב רבי שלום משאש, הרב הראשי לירושלים, בבקשת סיוע למפעל "קמחא דפסחא". ירושלים, תשמ"ג 1983.
מכתב רבי שלום משאש, הרב הראשי לירושלים, בבקשת סיוע למפעל "קמחא דפסחא". ירושלים, תשמ"ג 1983. מכתב רבי שלום משאש, הרב הראשי לירושלים, בבקשת סיוע למפעל "קמחא דפסחא". ירושלים, תשמ"ג 1983.

מחיר פתיחה:

50

פריט 260:
מכתב הגאון רבי שלמה מאזוז, לתיאום ביקור בישראל של מנהל ישיבות 'אור תורה' באי ג'רבא....
מכתב הגאון רבי שלמה מאזוז, לתיאום ביקור בישראל של מנהל ישיבות 'אור תורה' באי ג'רבא.... מכתב הגאון רבי שלמה מאזוז, לתיאום ביקור בישראל של מנהל ישיבות 'אור תורה' באי ג'רבא. ג'רבא, תשי"ד [1954].

מחיר פתיחה:

50

פריט 261:
מכתב הגאון הראשון לציון רבי יצחק ניסים אל הגאון רבי יעקב לנדא אב"ד בני ברק, תשל"ג
מכתב הגאון הראשון לציון רבי יצחק ניסים אל הגאון רבי יעקב לנדא אב"ד בני ברק, תשל"ג מכתב הגאון הראשון לציון רבי יצחק ניסים אל הגאון רבי יעקב לנדא אב"ד בני ברק, תשל"ג.

מחיר פתיחה:

50

פריט 262:
מראשוני פסקי ההלכה של מרן הראש"ל רבי עובדיה יוסף
מראשוני פסקי ההלכה של מרן הראש"ל רבי עובדיה יוסף מראשוני פסקי ההלכה של מרן הראש"ל רבי עובדיה יוסף אחר בואו לארץ הקודש. חשון תשי"ב. 

מחיר פתיחה:

80

פריט 263:
פסקים והנהגות בהלכות פסח, בעצם כתב יד הראשל"צ רבי עובדיה יוסף
פסקים והנהגות בהלכות פסח, בעצם כתב יד הראשל"צ רבי עובדיה יוסף פסקים והנהגות בהלכות פסח, בעצם כתב יד הראשל"צ רבי עובדיה יוסף, ללא תאריך. נראה מתקופת רבנותו בעיר תל אביב. 

מחיר פתיחה:

60

פריט 264:
מכתב המלצה מאת רבי יהודה צדקה ראש ישיבת פורת יוסף בעבור חתן תלמיד חכם, ירושלים, תשל"א - 1971.
מכתב המלצה מאת רבי יהודה צדקה ראש ישיבת פורת יוסף בעבור חתן תלמיד חכם, ירושלים, תשל"א - 1971. מכתב המלצה מאת רבי יהודה צדקה ראש ישיבת פורת יוסף בעבור חתן תלמיד חכם מחשובי תלמידיו, ירושלים, תשל"א - 1971.

מחיר פתיחה:

60

פריט 265:
סיוע לתלמיד ישיבת פורת יוסף, בחתימת ראשי הישיבה
סיוע לתלמיד ישיבת פורת יוסף, בחתימת ראשי הישיבה סיוע לתלמיד ישיבת פורת יוסף בעיר העתיקה, אלול תשמ"ב. בחתימת הגאונים רבי שלום כהן נשיא מועצת חכמי התורה, רבי יוסף חיים הכהן קופשיץ ורבי משה חיים שלנגר.

מחיר פתיחה:

250

פריט 266:
מכתב מודפס אל חברת 'עזרת תורה', באישור בכתב ידם ובחתימתם של רבי יהודה צדקה ר"מ...
מכתב מודפס אל חברת 'עזרת תורה', באישור בכתב ידם ובחתימתם של רבי יהודה צדקה ר"מ... מכתב מודפס אל חברת 'עזרת תורה', באישור בכתב ידם ובחתימתם של רבי יהודה צדקה ר"מ בישיבת 'פורת יוסף' (ולימים ראש הישיבה) ורבי דוב סוקולובסקי ראש ישיבת 'מאור התורה'. ירושלים, תשכ"ה [1965].

מחיר פתיחה:

50

פריט 267:
מסמכים ומכתבים מהגאון רבי מאיר מאזוז ראש ישיבת כסא רחמים
מסמכים ומכתבים מהגאון רבי מאיר מאזוז ראש ישיבת כסא רחמים שתי גלויות איגרת מהגאון הגדול רבי מאיר מאזוז ראש ישיבת כסא רחמים ורבה של יהדות ג'רבה – תוניס בישראל.

מחיר פתיחה:

180

פריט 268:
מכתב מאת כ"ק רבי יוסף מבענדר אב"ד הרובשוב אל הסוכנות היהודית בבקשה לסדר סרטיפיקט עבור...
מכתב מאת כ"ק רבי יוסף מבענדר אב"ד הרובשוב אל הסוכנות היהודית בבקשה לסדר סרטיפיקט עבור... מכתב מאת כ"ק רבי יוסף מבענדר אב"ד הרובשוב אל הסוכנות היהודית בבקשה לסדר סרטיפיקט עבור אברהם יהודה פרידמן שגלה להונדורס. הרובשוב, תרצ"ד 1933.

מחיר פתיחה:

150

פריט 269:
'שפע ברכה והצלחה ולגדל הילדים בנקל' איגרת ברכות לתומכי תורה בכתי"ק אדמו"ר רבי זושא מטשערנאביל
'שפע ברכה והצלחה ולגדל הילדים בנקל' איגרת ברכות לתומכי תורה בכתי"ק אדמו"ר רבי זושא מטשערנאביל איגרת אויר, כתובה בכתב יד קדשו של הרה"ק רבי משולם זוסיא מטשערנאביל לאיעוו, ובה ברכות רבות למסייעים בענייני הצדקות בהם עסק. תשי"ט. 

מחיר פתיחה:

300

פריט 270:
חתימה קדושה של הרה"ק רבי ישראל מרדכי מראחמיסטריווקא, בימי אברכותו, על קבלת כספי צדקה והחזקת...
חתימה קדושה של הרה"ק רבי ישראל מרדכי מראחמיסטריווקא, בימי אברכותו, על קבלת כספי צדקה והחזקת... חתימה קדושה של הרה"ק רבי ישראל מרדכי מראחמיסטריווקא, בימי אברכותו, על קבלת כספי צדקה והחזקת תלמידי חכמים וצדיקים מכולל וואהלין. ירושלים, תשכ"ז.

מחיר פתיחה:

120

פריט 271:
חידושי תורה בהלכה בכת"י האדמו"ר רבי שלום סאפרין מקאמארנא
חידושי תורה בהלכה בכת"י האדמו"ר רבי שלום סאפרין מקאמארנא דפי חידושי תורה, בעיקר תשובות בהלכה שהשיב הרה"צ רבי שלום סאפרין בן אדמו"ר רבי חיים יעקב סאפרין מקאמארנא בירושלים.

מחיר פתיחה:

200

פריט 272:
מכתב ברכה לנישואין בכת"י רבי אלחנן היילפרין מגולדרס גרין
מכתב ברכה לנישואין בכת"י רבי אלחנן היילפרין מגולדרס גרין מכתב ברכה לנישואין ששלח הגאון הנודע בנש"ק רבי אלחנן היילפרין מראדימשלא גולדרס גרין, עם ברכות לבית נאמן בישראל. תשי"ח. 

מחיר פתיחה:

120

פריט 273:
שתי אגרות ברכה בכתב יד החכמת אליעזר מסערט ויז'ניץ - ראשית ימי הנהגתו
שתי אגרות ברכה בכתב יד החכמת אליעזר מסערט ויז'ניץ - ראשית ימי הנהגתו שתי איגרות בעצם כתב יד קדשו ובחתימת ידו של הרה"ק החכמת אליעזר מסערט ויז'ניץ שנשלחו לשלוחא דרבנן לרגל שמחות במעונו. 

מחיר פתיחה:

250

פריט 274:
מקבץ הזמנות לשמחות מגדולי וצדיקי הדור הקודם ושליט"א. ברכות בכתב יד קודשם.
מקבץ הזמנות לשמחות מגדולי וצדיקי הדור הקודם ושליט"א. ברכות בכתב יד קודשם. מקבץ הזמנות ייחודי ששלחו גדולי וצדיקי הדור האחרון זי"ע ושליט"א אל האדמו"ר מהוסאקוב בבאר שבע חתן הרה"ק רבי יוסף מאיר מספינקא.

מחיר פתיחה:

120

פריט 275:
מסמך נדבת ספר תורה לקלויז סאדיגורה בעיר שדה לבן
מסמך נדבת ספר תורה לקלויז סאדיגורה בעיר שדה לבן מסמך נדיר בו נכתב ונחתם על תנאי נדבת ספר תורה לקלויז הגדול של חסידי סאדאגורע [סדיגורה] בעיר שדה לבן. שבט תרע"ב. 

מחיר פתיחה:

100

פריט 276:
תעודה מאת הקהילה העברית בבויאן, המעידה על כהונתו של רבי פנחס זוננשיין כרבם הרשמי. בויאן,...
תעודה מאת הקהילה העברית בבויאן, המעידה על כהונתו של רבי פנחס זוננשיין כרבם הרשמי. בויאן,... תעודה מאת הקהילה העברית בבויאן, המעידה על כהונתו של רבי פנחס זוננשיין כרבם הרשמי. בויאן, תרצ"ד 1934.

מחיר פתיחה:

150

פריט 277:
רשימת נותני מעמדות - בחתימת קודש האהלי יעקב מהוסיאטין ובברכתו
רשימת נותני מעמדות - בחתימת קודש האהלי יעקב מהוסיאטין ובברכתו 'כל אחד ואחד יתברך בפרנסה והצלחה'. רשימה בעצם כתב יד קדשו של הרה"ק רבי יצחק ובחתימת הרה"ק האהלי יעקב מהוסיאטין של נותני המעמדות בחדש חשון תשי"א. 

מחיר פתיחה:

250

פריט 278:
חתימות קודש הרה"ק רבי שלמה חיים מסאדיגורה ורבי צבי אריה מזלאטיפולי
חתימות קודש הרה"ק רבי שלמה חיים מסאדיגורה ורבי צבי אריה מזלאטיפולי מסמכי קבלת מעות צדקה מאת כולל וואהלין, לצדיקי בית רוז'ין, הרה"ק רבי שלמה חיים מסאדיגורה והרה"ק רבי צבי ארי' מזלאטיפולי - טשורטקוב, בחתימת יד קדשם. 

מחיר פתיחה:

250

פריט 279:
מכתב 'ברוך הבא' לכנסת מרדכי מסאדיגורה - תשכ"ג
מכתב 'ברוך הבא' לכנסת מרדכי מסאדיגורה - תשכ"ג מכתב הזמנה נרגש של ועד חסידי סדיגורה, לרגל בואו של הרה"ק הכנסת מרדכי מסדיגורה לארץ הקודש. 

מחיר פתיחה:

200

פריט 280:
ברכות באיגרות מהכנסת מרדכי מסאדיגורה
ברכות באיגרות מהכנסת מרדכי מסאדיגורה ב' איגרות ברכות שכתב וחתם רבי מרדכי דוד רחמן בשמו ובפקודת קודש הכנסת מרדכי מסאדיגורה. 

מחיר פתיחה:

100