English

כליל תפארת - 50, חשון תשפ"ד

Days

Hrs

Min

Sec

תצוגה:

פריט 1:
פרי עץ חיים, שער הכוונות לרבי חיים ויטאל. קוריץ, תקמ"ב [1782]. נדיר. מהדורה ראשונה.
פרי עץ חיים, שער הכוונות לרבי חיים ויטאל. קוריץ, תקמ"ב [1782]. נדיר. מהדורה ראשונה. פרי עץ חיים, שער הכוונות לרבי חיים ויטאל. קוריץ, תקמ"ב [1782]. נדיר. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

600

פריט 2:
ספר התמונה. קוריץ, תקמ"ד [1784]. מהדורה ראשונה.
ספר התמונה. קוריץ, תקמ"ד [1784]. מהדורה ראשונה. ספר התמונה. קוריץ, תקמ"ד [1784]. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

500

פריט 3:
האמונה והבטחון. קארעץ תקמ"ה. מהדורה ראשונה.
האמונה והבטחון. קארעץ תקמ"ה. מהדורה ראשונה. ספר האמונה והבטחון, מיוחס להרמב"ן - מהדורה ראשונה, קארעץ, תקמ"ה. גיליונות רחבים במיוחד. רישומי בעלות מיוחסים.

מחיר פתיחה:

600

פריט 4:
'כנפי יונה', דפוס ראשון. קארעץ, תקמ"ו.
'כנפי יונה', דפוס ראשון. קארעץ, תקמ"ו. ספר כנפי יונה, לרבינו הרמ"ע מפאנו, קארעץ, תקמ"ו. דפוס ראשון. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 5:
קבלה! פרדס רימונים להרמ"ק קארעץ, תקמ"ו
קבלה! פרדס רימונים להרמ"ק קארעץ, תקמ"ו ספר הקבלה היסודי: פרדס רימונים. חיברו רבי משה קורדואירו, הרמ"ק, ובו מאמרים קבליים עמוקים. קארעץ תקמ"ו. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 6:
זהר הרקיע - קול ברמה. במהדורה ראשונה. קארעץ תקמ"ה
זהר הרקיע - קול ברמה. במהדורה ראשונה. קארעץ תקמ"ה שני ספרי היסוד בקבלה מרבי יעקב צמח. זהר הרקיע - קול ברמה, למקובל האלוקי רבי יעקב צמח מגדולי המקובלים. מהדורה ראשונה. קארעץ, תקמ"ה - 1785.

מחיר פתיחה:

1000

פריט 7:
ספר הקנה. דפוס הרה"ק רבי שלמה מלוצק. פאריצק, תקמ"ו.
ספר הקנה. דפוס הרה"ק רבי שלמה מלוצק. פאריצק, תקמ"ו. ספר הקנה, טעמי המצות על פי סוד. דפוס הרה"ק רבי שלמה מלוצק ושותפיו אלימלך מלויצק ואברהם מקארעץ, פאריצק, תקמ"ו [1786]. הובא לדפוס על ידי תלמיד המגיד ממעזריטש.

מחיר פתיחה:

400

פריט 8:
מעיין החכמה, מאת הרה"ק רבי אשר צבי מאוסטראה, מהדורה ראשונה, נדיר. קארעץ, תקע"ז
מעיין החכמה, מאת הרה"ק רבי אשר צבי מאוסטראה, מהדורה ראשונה, נדיר. קארעץ, תקע"ז מעיין החכמה, מאת הרה"ק רבי אשר צבי מאוסטראה. קארעץ, תקע"ז [1817]. מהדורה ראשונה, נדיר.

מחיר פתיחה:

1800

פריט 9:
עותקו האישי של ציס"ע ראש שושלתא דדהבא קוידינוב. 'אור המאיר' - מהדורה ראשונה - מזויפת, קארעץ תקנ"ח.
עותקו האישי של ציס"ע ראש שושלתא דדהבא קוידינוב. 'אור המאיר' - מהדורה ראשונה - מזויפת, קארעץ תקנ"ח. אור המאיר, חסידות. דרושים ורמזים בתורה, מגילות ויתר מועדי השנה. חיברו הרה"ק המפורסם רבי וואלף מזיטאמיר. מאת האדמו"ר הרה"ק רבי זאב וואלף מזיטאמיר. בשער הספר נדפס מהדורת קארעץ, [תקנ"ח 1798]. אולם היא מהדורה מזוייפת שהודפסה כעשר ומחצה לאחר מכן. ראה להלן.

מחיר פתיחה:

1500

פריט 10:
העותק האישי של הפלא יועץ. מישרים לרבינו ירוחם. המהדורה הראשונה. ויניציא שי"ג. נדיר ומיוחס!
העותק האישי של הפלא יועץ. מישרים לרבינו ירוחם. המהדורה הראשונה. ויניציא שי"ג. נדיר ומיוחס! ספר מישרים, מאת רבינו ירוחם. דפוס אליוז ברגדין, וינציה, שי"ג[1553]. מהדורה ראשונה, נדיר. העותק האישי החתום של ה'פלא יועץ'.

מחיר פתיחה:

5000

פריט 11:
מטה יהודה/שבט יהודה מהדורה ראשונה. ליוורנו, תקמ"ג. עותק מיוחס
מטה יהודה/שבט יהודה מהדורה ראשונה. ליוורנו, תקמ"ג. עותק מיוחס [2] ספרים שהודפסו בכרך אחד: מטה יהודה ח"ב, ושבט יהודה, מאת רבי יהודה עייאש. ליוורנו, תקמ"ג [1783]. מהדורה ראשונה, נדיר. עותק מיוחס.

מחיר פתיחה:

500

פריט 12:
תשובה בכתב יד בעניין חזקה על בית על פי תקנות רבני מרוקו, בחתימת הגאונים רבי יהודה בן מויאל ורבי יוסף בן עטר. אצוירא, תרס"ז [1907]
תשובה בכתב יד בעניין חזקה על בית על פי תקנות רבני מרוקו, בחתימת הגאונים רבי יהודה בן מויאל ורבי יוסף בן עטר. אצוירא, תרס"ז [1907] "נדרשתי להשיב על ענין חזקה שהיתה לכה"ר מסעוד אלבז נר"ו בחצר גוי אחד בעיר אספי יע"א"... פסק דין בעניין זכייה בחצר מכח חזקה בחתימת רבי יהודה בן מויאל ורבי יוסף בן עטר, המסתמך על תקנות רבני מרוקו שפורסמו בספר 'כרם חמד'. אצוירא, תרס"ז [1907]. 

מחיר פתיחה:

350

פריט 13:
כתב ידו ובחתימתו של רבי ידידיה מונסונייגו, הראשון. מחכמי מרוקו ורבניה. בערך שנת תר"כ
כתב ידו ובחתימתו של רבי ידידיה מונסונייגו, הראשון. מחכמי מרוקו ורבניה. בערך שנת תר"כ שטר בכתב ידו ובחתימתו של רבי ידידיה מונסיוגו - הראשון. [פאס], המאה ה-19

מחיר פתיחה:

350

פריט 14:
כתב יד תימני בן 250 שנה: פירוש רש"י על התורה. המאה ה-18
כתב יד תימני בן 250 שנה: פירוש רש"י על התורה. המאה ה-18 כתב יד פירוש רש"י על התורה. [תימן], המאה ה-18.

מחיר פתיחה:

800

פריט 15:
כתב יד תימני ייחודי -220 שנה העתק ספר קיצור השל"ה
כתב יד תימני ייחודי -220 שנה העתק ספר קיצור השל"ה כתב יד ספר קיצור שני לוחות הברית, העתק מהמהדורה השניה בפיורדא תנ"ג. [תימן, ראשית המאה ה-19].

מחיר פתיחה:

1000

פריט 16:
כתב יד תימני: ספר היכל הקודש העתק מהמהדורה הראשונה, תי"ג.
כתב יד תימני: ספר היכל הקודש העתק מהמהדורה הראשונה, תי"ג. כתב יד ספר היכל הקודש, לבאר סדר תפלות כל השנה וסודן וכוונתן [מאת רבי משה ב"ר מיימון אלבז], עם הקדמה מאת הרב המקובל רבי יעקב ששפורטש והגהות ע"פ תורת האר"י ז"ל מאת הרב המקובל רבי אהרן הסבעוני. העתק מהמהדורה הראשונה אמשטרדם תי"ג. [תימן, ראשית המאה ה-19].

מחיר פתיחה:

1800

פריט 17:
ימין משה על הלכות שחיטה וטריפות. כתב יד. תימן, ראשית המאה ה-19.
ימין משה על הלכות שחיטה וטריפות. כתב יד. תימן, ראשית המאה ה-19. כתב יד, ספר ימין משה, הלכות שחיטה וטריפה [מאת רבי משה ונטורה]. [תימן, ראשית המאה ה-19].

מחיר פתיחה:

300

פריט 18:
כתב יד תימני, חידושים וליקוטים באגדה, סוד ודרוש. שנות התר"ס לערך
כתב יד תימני, חידושים וליקוטים באגדה, סוד ודרוש. שנות התר"ס לערך כתב יד, "טעמים נחמדים" – לקט חידושי תורה בדרך הרמז והסוד, מהשל"ה הקדוש, מהחיד"א ועוד. תימן, תחילת המאה ה-20.

מחיר פתיחה:

200

פריט 19:
כתב יד קדשו של המקובל האלוקי רבי יהודא פתיה
כתב יד קדשו של המקובל האלוקי רבי יהודא פתיה הגהות בכתב יד קדשו של המקובל האלוקי רבי יהודה פתיה מגדולי המקובלים בדור הקודם, בסוד ענין הצלם.

מחיר פתיחה:

600

פריט 20:
הדרת קודש. טשערנאוויץ, תרי"ח עותק הגה"צ רבי שמואל העליר אב"ד צפת ת"ו
הדרת קודש. טשערנאוויץ, תרי"ח עותק הגה"צ רבי שמואל העליר אב"ד צפת ת"ו ספר הדרת קודש, מהמקובל רבי שמעון בן שמואל, דרוש ומוסר על דרך הקבלה ומאמר תחיית המתים. טשערנאוויץ, תרי"ח - 1857.

מחיר פתיחה:

400

פריט 21:
ישועות יעקב, ב' כרכים. מהדורה ראשונה. עותק הגה"ק רבי שמואל העליר
ישועות יעקב, ב' כרכים. מהדורה ראשונה. עותק הגה"ק רבי שמואל העליר [2] כרכים: ישועות יעקב, א-ג, מאת רבי יעקב משלם [אורנשטיין]. זאלקווא, [תקפ"ח] 1828. מהדורה ראשונה. העותק של רבי שמואל הלר אב"ד צפת.

מחיר פתיחה:

700

פריט 22:
עותק הרה"ק רבי נחום בערני'ו מסאדיגורה ספר הכוונות. קארעץ, תקמ"ד.
עותק הרה"ק רבי נחום בערני'ו מסאדיגורה ספר הכוונות. קארעץ, תקמ"ד. ספר הכונות, לרבינו האריז"ל. קארעץ, תקמ"ד [1784]. נדיר. עותק הרב הקדוש המפורסם רבי נחום דוב בער [בערנ'יו] מסאדיגורה,  

מחיר פתיחה:

1200

פריט 23:
משניות קדשים של הרה"ק רבי נחום בערני'ו מסאדיגורה
משניות קדשים של הרה"ק רבי נחום בערני'ו מסאדיגורה משניות סדר קדשים, אמשטרדם, תפ"ו. עותק חתום שהיה שייך להרה"ק רבי נחום דובער פרידמאן בן הרה"ק מסאדיגורה, ובעל עקד הספרים הגדול והחשוב. 

מחיר פתיחה:

350

פריט 24:
מכתב הצדיקים בני הרה"ק מטשורטקוב
מכתב הצדיקים בני הרה"ק מטשורטקוב מכתבים למען הצלת החסיד רבי אבא רפפורט, מחשובי חסידי טשארטקוב, בחתימת הרה"ק רבי נחום מרדכי והרה"ק רבי דוב בעריני'ו בני הרה"ק המפורסם רבי ישראל מטשורטקוב. תרצ"ד.

מחיר פתיחה:

800

פריט 25:
הזמנה בכי"ק הרה"ק רבי יצחק מאיר מקאפיטשניץ לנישואי בן אחיו עם בת הרה"ק מטשורטקוב
הזמנה בכי"ק הרה"ק רבי יצחק מאיר מקאפיטשניץ לנישואי בן אחיו עם בת הרה"ק מטשורטקוב הזמנה בכי"ק הרה"ק רבי יצחק מאיר מקאפיטשניץ לנישואי בן אחיו עם בת הרה"ק מטשורטקוב

מחיר פתיחה:

3000

פריט 26:
מכתב הרה’’ק ראי’’ה מקאפיטשניץ, וינה תרצ’’ה
מכתב הרה’’ק ראי’’ה מקאפיטשניץ, וינה תרצ’’ה מכתב הרה’’ק רבי אברהם יהושע העשיל מקאפיטשניץ בחיי אביו הרה’’ק הרי’’מ. וויען, תרצ’’ה.

מחיר פתיחה:

800

פריט 27:
מכתב הרה"ק רבי ישראל מהוסיאטין וחתנו הרה"ק האהלי יעקב
מכתב הרה"ק רבי ישראל מהוסיאטין וחתנו הרה"ק האהלי יעקב מכתב בכתב יד קודש, חתום בחתימת הצדיק הקדוש רבי ישראל מהוסיאטין וחתנו הרה"ק רבי יעקב מבוהוש - בעל אהלי יעקב מהוסיאטין. תל אביב, תרצ"ט. 

מחיר פתיחה:

3200

פריט 28:
חסד לאברהם, אזולאי, מהדורה ראשונה. אמשטרדם, תמ"ה
חסד לאברהם, אזולאי, מהדורה ראשונה. אמשטרדם, תמ"ה ספר חסד לאברהם לרבי אברהם אזולאי - מהדורה ראשונה - אמשטרדם, תמ"ה

מחיר פתיחה:

400

פריט 29:
מיחידי הדור: ביאור על ספר ירמיה בעצם כתב יד קודש המקובל האלוקי רבי אברהם אזולאי
מיחידי הדור: ביאור על ספר ירמיה בעצם כתב יד קודש המקובל האלוקי רבי אברהם אזולאי אוטוגרף! פירוש על ספר ירמיה, מאת הגאון המקובל האלוקי רבי אברהם אזולאי, מחבר הספר 'בעלי ברית אברם' ומגדולי כותבי תורת הקבלה כפי שקיבל בדרך מהרח"ו. 

מחיר פתיחה:

32000

פריט 30:
עותק אישי החתום של מרנא החיד"א! מדרש שיר השירים, איזמיר, תצ"ט.
עותק אישי החתום של מרנא החיד"א! מדרש שיר השירים, איזמיר, תצ"ט. העותק האישי של מרן החיד"א, עם חתימת יד קודשו! יפה קול, מדרש שיר השירים עם פירוש מאת רבי שמואל יפה אשכנזי. דפוס יונה אשכנזי ודוד חזן, איזמיר, תצ"ט [1739]. נדיר.

מחיר פתיחה:

2500

פריט 31:
תוכחת חיים, למהר"ח פלאג'י. מהדורה ראשונה שנדפסה בחייו ת"ר-תרי"ג
תוכחת חיים, למהר"ח פלאג'י. מהדורה ראשונה שנדפסה בחייו ת"ר-תרי"ג [2] כרכים: תוכחת חיים, בראשית-שמות, מאת הגאון רבי חיים פאלאג'י, בחייו. ת"ר-תרי"ג [1840-1853]. מהדורה ראשונה, נדיר.

מחיר פתיחה:

500

פריט 32:
נדיר! רמב"ן על התורה, ויניציא ש"ה - 1545 עותק מהר"י אבוהב
נדיר! רמב"ן על התורה, ויניציא ש"ה - 1545 עותק מהר"י אבוהב רמב"ן על התורה, מהדורה שניה, נדיר. העותק של רבי יצחק אבוהב.

מחיר פתיחה:

1800

פריט 33:
דף חידושי תורה בכתב יד מרן בעל שבט הלוי
דף חידושי תורה בכתב יד מרן בעל שבט הלוי חידושי תורה בעצם כתב יד קודש מרן עמוד ההוראה הגאון הצדיק רבי שמואל הלוי ואזנר גאב"ד ור"מ זכרון מאיר וראש ישיבת חכמי לובלין.

מחיר פתיחה:

1000

פריט 34:
ברכה ליום טוב בכתי"ק השבט הלוי
ברכה ליום טוב בכתי"ק השבט הלוי ברכת שמחת יום טוב מאת ידידכם... איגרת ברכה קצרה לשמחת יום טוב בכתב יד ובחתימת מרן השבט הלוי רבי שמואל ואזנר.

מחיר פתיחה:

500

פריט 35:
'ויואל משה' - עותק האישי של תלמידו עמוד ההוראה מרן השבט הלוי
'ויואל משה' - עותק האישי של תלמידו עמוד ההוראה מרן השבט הלוי ויואל משה, שלושה מאמרים. הספר הקדוש היסודי של הרבי הקדוש רבי יואל מסאטמאר, על עיקר שיטתו למלחמה בציונים ובכופרים ואיסור ההתחברות עמם, העותק האישי של מרן עמוד ההוראה פוסק הדור הגאון הצדיק רבי שמואל הלוי ואזנר אב"ד זכרון מאיר וראש ישיבת חכמי לובלין בבני ברק. 

מחיר פתיחה:

4000

פריט 36:
איגרת מסתורית על חיפוש עשרת השבטים בכתי"ק רבי יחזקיה פיש ממאטיסאלקה - האדאס ועם ברכות קדשו
איגרת מסתורית על חיפוש עשרת השבטים בכתי"ק רבי יחזקיה פיש ממאטיסאלקה - האדאס ועם ברכות קדשו איגרת מסתורית ובה ברכות בכתב יד קדשו ואודות חיפוש אחר עשרת השבטים בכתי"ק רבי יחזקיה פיש ממאטיסאלקה - האדאס. תר"צ. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 37:
ספה"ק ישמח משה עותקו הפרטי של הרב הקדוש מטאהש
ספה"ק ישמח משה עותקו הפרטי של הרב הקדוש מטאהש קדוש ומיוחס! ספר הקדוש ישמח משה - שבו הגה ולמד זקן צדיקי הדור האחרון הרב הקדוש המפורסם מטאהש חתום בחתימת יד קדשו ובחותמותיו החשובות.

מחיר פתיחה:

2500

פריט 38:
וְעָבַד הַלֵּוִי אֶת עֲבֹדַת אֹהֶל מוֹעֵד! סידורו הטהור של זקן צדיקי הדור האחרון הרה"ק מטאהש
וְעָבַד הַלֵּוִי אֶת עֲבֹדַת אֹהֶל מוֹעֵד! סידורו הטהור של זקן צדיקי הדור האחרון הרה"ק מטאהש הסידור שעמו דבק בהשם יתברך עמוד צלותהון דישראל הרבי הצדיק מטאהש, בו פעל בעבודתו הטמירה והטהורה. עם פיסת קלף ועליו כתובות בדיו שמות הקדושים בצורתם.

מחיר פתיחה:

12000

פריט 39:
המהדורה הראשונה של ביאור הגר"א על ספרא דצניעותא. וילנה והורדנה, תק"ף
המהדורה הראשונה של ביאור הגר"א על ספרא דצניעותא. וילנה והורדנה, תק"ף ספרא דצניעותא עם ביאור אדונינו הגאון רבי אליהו מווילנה. דפוס מנחם מן ושמחה זימל, וילנה והורדנה, תק"ף [1820]. מהדורה ראשונה, נדיר.

מחיר פתיחה:

2000

פריט 40:
חיבור גדול בכתב יד הגאון האדר"ת. פאניוועז' תרל"ב
חיבור גדול בכתב יד הגאון האדר"ת. פאניוועז' תרל"ב כתב-יד: חלק מחיבור 'תשובה מיראה' בכתי"ק האדר"ת. פוניבז', תרל"ב [1872].

מחיר פתיחה:

1200

פריט 41:
צאינה וראינה. עותק כלתו של רבי ישראל סאלאנטער אבי תנועת המוסר
צאינה וראינה. עותק כלתו של רבי ישראל סאלאנטער אבי תנועת המוסר צאינה וראינה, א, עם נופת צופים. וילנה, תרנ"ט [1899]. העותק האישי של כלתו של רבי ישראל מסלאנט. לפריט מצורפים מספר דפים מספר צאינה וראינה, ממהדורת וילנה, 1877.

מחיר פתיחה:

500

פריט 42:
ספר חפץ חיים של מרנא ורבנא החפץ חיים עם הגהות בעצם כתב ידו הטהור .
ספר חפץ חיים של מרנא ורבנא החפץ חיים עם הגהות בעצם כתב ידו הטהור . ספר הקדוש חפץ חיים שמירת הלשון - מהדורא ראשונה עם הגהות המחבר מרנא החפץ חיים. ב' הגהות עם תיקונים בעצם קולמוסו הטהור.  

מחיר פתיחה:

5000

פריט 43:
רבי אריה לייב בן החפץ חיים מכהן כאב"ד ראדין בעצת מרן הגרח"ע
רבי אריה לייב בן החפץ חיים מכהן כאב"ד ראדין בעצת מרן הגרח"ע גלוית איגרת הגאון רבי ארי' לייב הכהן בן מרנא החפץ חיים, המספר כי החל לכהן כאב"ד העיר ראדין אחר פטירת אביו בעצת מרן רשכבה"ג רבי חיים עוזר מווילנא. 

מחיר פתיחה:

750

פריט 44:
דף חידושי תורה בכתב יד מרן ראש הישיבה הגרא"מ שך
דף חידושי תורה בכתב יד מרן ראש הישיבה הגרא"מ שך הלכות טוען ונטען - דף בעצם כתיבת יד מרן ראש הישיבה הגאון הגדול רבי אלעזר מנחם מן שך ראש ישיבת פוניבז' ומנהיג רבבות יראי ישראל ובני תורה.

מחיר פתיחה:

800

פריט 45:
'ההכרח לברוח מכאן לגמרי' מכתב היסטורי ממרן הסטייפלער בימי שבתו בעיר פינסק
'ההכרח לברוח מכאן לגמרי' מכתב היסטורי ממרן הסטייפלער בימי שבתו בעיר פינסק מכתב היסטורי בעצם כתי"ק של מרן הגאון רבי יעקב ישראל קניבסקי בימי שבתו וכהנו בראשות ישיבת פינסק, טרם עלותו לארץ הקודש אודות מצב הכספים הקשה של הישיבה. ללא תאריך.

מחיר פתיחה:

950

פריט 46:
דף חידושי תורה בכתב יד הגה"ק בעל הקהילות יעקב הסטייפלר
דף חידושי תורה בכתב יד הגה"ק בעל הקהילות יעקב הסטייפלר דף חידושי תורה בכתב יד הגה"ק בעל הקהילות יעקב הסטייפלר, כתוב משני עבריו בעניין מלאכת מכה בפטיש בהלכות שבת.

מחיר פתיחה:

600

פריט 47:
טופס עליה בחתימת קודש מרן הקהילות יעקב - הסטייפלער
טופס עליה בחתימת קודש מרן הקהילות יעקב - הסטייפלער טופס בקשה בחתימת מרן הגאון האדיר בעל קהילות יעקב - הסטייפלער לעליית גיסו הגאון רבי שמואל קאגאן לארץ הקודש. תרצ"ו. 

מחיר פתיחה:

700

פריט 48:
מכתב בחתימת מרן הגר"ח קניבסקי
מכתב בחתימת מרן הגר"ח קניבסקי מכתב בחתימת הגאון האדיר שר התורה רבי חיים קניבסקי, ובו ברכות למשגיח הצדיק רבי דוב יפה ולמדפיסים את ספרי הגה"צ רבי שמואל הומינר. 

מחיר פתיחה:

300

פריט 49:
'מספרי חיים קניבסקי' ספרים בחתימת קודש מרן הגר"ח קניבסקי
'מספרי חיים קניבסקי' ספרים בחתימת קודש מרן הגר"ח קניבסקי לוט שלושה ספרים, לא מצויים, שהיו שייכים למרן שר התורה בדורו הגאון האדיר רבי חיים קניבסקי, חתומים בעצם כתב יד קדשו. 

מחיר פתיחה:

800

פריט 50:
תשובה ארוכה מאוד- בעצם כתב יד מרן פוסק הדור רבי משה פיינשטיין. 36 דפים. לא היה כבושם הזה!
תשובה ארוכה מאוד- בעצם כתב יד מרן פוסק הדור רבי משה פיינשטיין. 36 דפים. לא היה כבושם הזה! תשובה ארוכה מאוד! עצם כתב יד קודש הגאון האדיר פוסק הדור רבי משה פיינשטיין, בעניין רצון בקידושין. כמות דפים עצומה מגולת הכותרת בחידושי התורה של רבינו האגרות משה. 

מחיר פתיחה:

15000