English

פריט 1:

פרי עץ חיים, שער הכוונות לרבי חיים ויטאל. קוריץ, תקמ"ב [1782]. נדיר. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה: $600

הערכת מחיר: $800 - $1,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

פרי עץ חיים, שער הכוונות לרבי חיים ויטאל. קוריץ, תקמ"ב [1782]. נדיר. מהדורה ראשונה.


פרי עץ חיים, א-[ב], הוא ספר הכוונות מאת רבינו חיים ויטאל. דפוס יאהן אנטאן קריגר, תקמ"ב [1782]. נדיר.

[2], קיח דף, 32 ס"מ. בדף השער חתימת רבי רפאל הירץ כהנא שפירא עם חותמת רבי ישעיה הורוויץ רב ומו"ץ כולל חסידי צפת. עם הסכמת הרה"ק רבי חיים מצאנז ורבנים נוספים.
ההקדמה והחלק הראשון, עד ל"שער הסליחות", יצאו לאור במהדורה קודמת בעריכת רבי נתן שפירא בשם "מאורות נתן". החלק השני הוא הענף הראשון מ"ספר עץ חיים" בעריכת רבי מאיר פאפרש.

רבי רפאל נפתלי הירץ כהנא שפירא – ניהל (יחד עם בנו ר' אהרן שלמה) בית דפוס בקראקא בשנים תקס"ב-תקפ"ב (1802-1822). לעת זקנותו כיהן ברבנות, ככל הנראה כאב"ד פשמישל. אחיו, רבי יחיאל אשר כהנא שפירא היה אב"ד זעלין.

רבי ישעיהו ב"ר אשר יחזקאל הלוי הורוויץ (תרמ"ג-תשל"ח, 1883-1978) – נצר למשפחות הרה"ק הצמח צדק מליובאווטיש, הרה"ק רבי אהרן הגדול מקרלין והרה"ק רבי חיים חייקא מאמדור, ובן אחר בן עד לבעל השל"ה הקדוש. תלמידם של רבי דובעריש זימאן מוורשה והגאון הרידב"ז, שסמכו אותו להוראה. משנת תרס"ח כיהן כרב קהילת חב"ד בצפת, והרידב"ז העיד עליו כי "שוקד יום ולילה על התורה… באמת אין דוגמתו בזמנינו בתורה וביראה בכל הגליל". בשנת תרפ"ב כיהן כרב קהילות חבד" בניו יורק, ומשנת תרפ"ג כיהן כרב בעיר ויניפג שבקנדה ומונה לראש רבני מערב קנדה. מחבר ספרי שו"ת, דרשות ותולדות הישוב היהודי בצפת – "פרד"ס הארץ", "יבא שילה" ו"עדן ציון". 

כריכת חצי עור מחודשת, כתמים, חורי עש, כפלים בפינות הדפים, הדבקות בשולי דפים ראשונים, מצב בינוני.