English

פריט 10:

העותק האישי של הפלא יועץ. מישרים לרבינו ירוחם. המהדורה הראשונה. ויניציא שי"ג. נדיר ומיוחס!

מחיר פתיחה: $5,000

הערכת מחיר: $8,000 - $12,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר מישרים, מאת רבינו ירוחם. דפוס אליוז ברגדין, וינציה, שי"ג[1553]. מהדורה ראשונה, נדיר. העותק האישי החתום של ה'פלא יועץ'.


קד דף, 30 ס"מ. בדף השער חתימת רבי "אליעזר בכ"ר יצחק פאפו ס"ט". ללא "תולדות אדם וחוה" שיצא לאור יחד עם הספר שלפנינו.

הרב המקובל רבי אליעזר ב"ר יצחק פאפו (תקמ"ו-תקפ"ח, 1786-1827) – מחבר ספר המוסר "פלא יועץ" וספרים נוספים. למד בישיבות סרייבו (בוסניה) והיה תלמידו של רבי משה דאנון. לאחר נישואיו כיהן כרב וראש הקהילה הספרדית בסיליסטרה (בולגריה) וכראש הקהילה הספרדית בבוקרשט.

כריכת עור עתיקה פגומה ומנותקת חלקית, כתמים ונזקי לחות, חורי עש, מצב בינוני.